สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์ประโคน
 
1. นางทองพูน  เรือนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทฐิตา  วอทอง
 
1. นางพิสมัย  โสภีพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายเรืองยศ  ธงศรี
 
1. นายสุชาติ  เสนาสี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีหา
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  อนุรักษ์วัฒนา
3. เด็กชายอนุพนธ์  พุทธกัง
 
1. นางสุวลักษณ์  สังข์ชัย
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  แสนเยีย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปาจะ
 
1. นางอรอนงค์  บัวชุม
2. นายนิติกร   ฉิมพาลี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทรายทวีป
2. เด็กชายสุรสีห์  สารสิทธิ์
 
1. นายปริญญา  อุดทา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  พระโกฐ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีบุญขำ
 
1. นายปริญญา  อุดทา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรมเชียง
 
1. นางสาวกณิกนันท์  ภูดีทิพย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สีหา
 
1. นางสุขใจ  แก้วใส
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นชาติ
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีเพียชัย
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ปาจะ
2. เด็กชายแสนชัย  ไกรสิน
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กชายชินวัตร  ขันทองชัย
2. เด็กชายอิฐศลา  ปาจะ
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายดิฐษยพัฒน์  แสนเยีย
2. เด็กชายธวัชชัย  ปัญจรักษ์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติภพ  วงษ์หมอก
2. เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
 
1. นายภูวไนย  สุนา
2. นายนิติกร  ฉิมพาลี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไกรสิน
2. เด็กหญิงปานฤทัย  จันทร์ดาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชาศรี
 
1. นางอรุณี  ภูดีทิพย์
2. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  สะอาด
2. เด็กหญิงพรรณพัฒษา  สุขประสงค์
3. เด็กหญิงอัญชรี  ไกรสิน
 
1. นางอรุณี  ภูดีทิพย์
2. นางผกาขวัญ  กิจเจริญ