สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยมาโย
 
1. นางพินยา  ปราณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา   รูปคำ
2. เด็กชายโชคชัย   ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางเชียรลดา    ดีแสง
2. นางกิตติรัตน์  โสดาศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพุทธารา   วงศรีชู
2. เด็กชายสิทธานนท์    คำอ่อน
 
1. นางเพ็ญอนงค์   ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายจุมพล    มังลา
2. เด็กชายนันทกร   วงศรีชู
3. เด็กชายบีม    วงศรีชู
 
1. นางสถาพร   อ่อนดี
2. นายประโยชน์  วะชุม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอวรรษฎา   นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  วงศ์ตาผา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญเรศ  บุนนท์
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กชายอนวัช   อิจรีย์
 
1. นางฝนทิพย์  ไฮวัง