สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมานิกา  ศรีละออ
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นางสาวพิณชญา   โพธิโคตร
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรานัชชา   อุสาพรหม
2. เด็กหญิงวรรณลี   อำจุฬา
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นางพินยา  ปราณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. นางสาวมินตรา   พันธนู
 
1. นางสาวยุวดี   นาโควงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    โคตรพรม
3. เด็กหญิงหฤทัย   โคตมิตร
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นายวิเศษ  เหมะธุรินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายทวิช  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กชายสมาพล  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายนิรุช   วงค์โพนทอง
2. เด็กชายพงศกร  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักย์นรินทร์   ขาวสอาด
 
1. นางรัชนี   วงศ์ตาผา
2. นางพินยา   ปราณี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พงศ์ชูวงค์สกุล
 
1. นายโกเมน  โกษาแสง
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ฤกษ์ยาม
 
1. นางธิติกาญจน์  อุสาพรหม