สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมานิกา  ศรีละออ
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยมาโย
 
1. นางพินยา  ปราณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นางสาวพิณชญา   โพธิโคตร
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   สีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมผกา  ต่อปี
3. เด็กหญิงภาวินีย์  ศรีรักษา
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นางพินยา  ปราณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรานัชชา   อุสาพรหม
2. เด็กหญิงวรรณลี   อำจุฬา
 
1. นางเพ็ญอนงค์  ทิพย์ทอง
2. นางพินยา  ปราณี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. นางสาวมินตรา   พันธนู
 
1. นางสาวยุวดี   นาโควงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญเรศ   บุนนท์
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    โคตรพรม
3. เด็กหญิงหฤทัย   โคตมิตร
 
1. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
2. นายวิเศษ  เหมะธุรินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายทวิช  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กชายสมาพล  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายอุทัยพงษ์  อุดมเดชาเวทย์
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา   รูปคำ
2. เด็กชายโชคชัย   ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางเชียรลดา    ดีแสง
2. นางกิตติรัตน์  โสดาศรี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพุทธารา   วงศรีชู
2. เด็กชายสิทธานนท์    คำอ่อน
 
1. นางเพ็ญอนงค์   ทิพย์ทอง
2. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ผาละพัง
 
1. นายอุทัยพงษ์    อุดมเดชาเวทย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายจุมพล    มังลา
2. เด็กชายนันทกร   วงศรีชู
3. เด็กชายบีม    วงศรีชู
 
1. นางสถาพร   อ่อนดี
2. นายประโยชน์  วะชุม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายนิรุช   วงค์โพนทอง
2. เด็กชายพงศกร  อุสาพรหม
3. เด็กชายศักย์นรินทร์   ขาวสอาด
 
1. นางรัชนี   วงศ์ตาผา
2. นางพินยา   ปราณี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอวรรษฎา   นาโควงค์
 
1. นางรัชนี  วงศ์ตาผา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรนภา  มหาชัย
 
1. นายโกเมน  โกษาแสง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พงศ์ชูวงค์สกุล
 
1. นายโกเมน  โกษาแสง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญเรศ  บุนนท์
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวยุวดี  นาโควงค์
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กชายอนวัช   อิจรีย์
 
1. นางฝนทิพย์  ไฮวัง
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ฤกษ์ยาม
 
1. นางธิติกาญจน์  อุสาพรหม