สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ทุมทัดทราย
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สีวิคำ
 
1. นายสุคนธ์  โกษาแสง
2. นายเชิดชัย  โกษาแสง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศิริพร  เจริญกาศ
2. เด็กหญิงเกตุนิภา  อุดมเลิศ
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นางภัทราภรณ์  เจริญผล