สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนภัทร  บุญม่วงมา
2. เด็กชายรัตพงษ์  ทุมทัดทราย
 
1. นายเชิดชัย  โกษาแสง
2. นางรจนา  ใหญ่ปางแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยกร  อามาตนนตรี
 
1. นายสุคนธ์  โกษาแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ทุมทัดทราย
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สีวิคำ
 
1. นายสุคนธ์  โกษาแสง
2. นายเชิดชัย  โกษาแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ใหญ่ปางแก้ว
2. เด็กชายพาณิชย์  ผาสีดา
3. เด็กชายสิทธิชัย  อุปศรี
 
1. นางสาวชนิดา  ปิลอง
2. นายสุคนธ์  โกษาแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลตรีเสา
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัชชพร  ยากองโค
 
1. นางภัทราภรณ์  เจริญผล
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงรุจิรา  ชัยวงษา
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  พวงพั้ว
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายสุคนธ์  โกษาแสง
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หวังพูกลาง
2. เด็กหญิงช่อผกา  ทุมทัดทราย
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายเชิดชัย  โกษาแสง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใหญ่ปางแก้ว
 
1. นางภัทราภรณ์  เจริญผล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศิริพร  เจริญกาศ
2. เด็กหญิงเกตุนิภา  อุดมเลิศ
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นางภัทราภรณ์  เจริญผล