สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   มหาวงค์
2. เด็กหญิงจิรประภาภรณ์  ป้องทอง
3. เด็กหญิงมนต์นภา   ศรีเมืองมา
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางบัวเรียน  คัณทักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฉื่อยนอก
2. เด็กหญิงวิรัตน์  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ป้องทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเสียง
 
1. นายพายับ  บัวพินธุ
2. นางสาวธิดารัตน์  บัวพินธุ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงญานิศา  พรมจร
2. เด็กชายนิรวิทธิ์  ธิปัญญา
3. เด็กชายปิยะ  วันดี
4. เด็กชายวรากร  ป้องทอง
5. เด็กชายวีรภัทร   ลุนนารี
6. เด็กชายศิวกร  ป้องทอง
 
1. นายสุรินทร์  ฟังอารมณ์
2. นายโสภณ  สุธรรม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ป้องทอง
2. เด็กชายปฏิพล  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
2. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิมมา
 
1. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลโดด
2. เด็กหญิงนาดี  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายอภินันท์  ไกรเทียม
 
1. นางประไพศรี  วัฒนพงศ์ชัย
2. นางศรีแพ  ผลบุญ