สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุญจิรา  โทเตียน
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อินทศรี
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ดาดง
2. เด็กหญิงจุฬารักษ์  คำเขียว
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  นนทะวงษา
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
2. นางสาวโศรยา  คะดุน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราเชษฐ์  อุผา
2. เด็กชายเสกสรรค์  ก้อนกั้น
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุกฤษณ์  คะดุน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  คะดุน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  ชมภูนิมิตร
2. เด็กชายคมสันต์  บุตรคำโชติ
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองพริก
4. เด็กชายปัญญา  คนไว
5. เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพชร
 
1. นายปริญญา  ปากดี
2. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิตยา  เรือนนา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุธรรม
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดา  อุผา
 
1. นายไตรภพ   โคตรมิตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัลลภ  อำภัยศรี
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  โพธิระ
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  คะดุน
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุผา
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  จันทร์ศรี
3. เด็กชายสุทธิภัทร  คะดุน
 
1. นางพรพิศ  ศรีพลมาตย์
2. นางบังอร   ผาพองยุน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายศราวุฒิ  อินทริง
 
1. นางสาวจิรภา  อุผา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8 1. เด็กชายวัชรากร  กาวนอก
 
1. นายไตรภพ  โคตรมิตร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนธิชา  ทองสี
2. เด็กหญิงอารียา  อุผา
 
1. นางสาวจิรภา  อุผา
2. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฝากงคำ
2. เด็กหญิงวนิดา  อุปศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
2. นายนพดล  เพ็งคำ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิตา  มะละกา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฝากงคำ
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
2. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธเนศ  อุผา
2. เด็กชายวีรภัทร  ไชยกา
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยะภักดี
2. นางอภิญญา  สุขไทย
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ก้อนกั้น
2. เด็กหญิงไพพิศ  จำปาซ้อน
 
1. นายปฏิวัติ  แสนสุข
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกลี้ยงไธสงค์
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายสรศักดิ์  คะดุน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แปโค
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทา
2. เด็กชายธนากร  มะลิซึ่ง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มีมา
 
1. นายโกสินทร์  มะละกา
2. นางสาวจิรภา  อุผา
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรพล  คะดุน
2. เด็กหญิงวิรัญญา  มะละกา
3. เด็กชายเจษฎา  สมดี
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพ็ชร
2. นางอุทัยวรรณ  โทสวนจิต
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงนริศา  สุทา
2. เด็กหญิงพรธิดา  ผาท้าย
3. เด็กหญิงรุจิรา  อุผา
 
1. นางสุวรรณภา  สุวรรณเพ็ชร
2. นางอุทัยวรรณ  โทสวนจิต