สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางัว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มุมา
2. เด็กหญิงจินตรา  อุปเสน
3. เด็กหญิงช่อเอื้อง  อุดมกัน
4. เด็กหญิงฐิตินันต์  เพชรสมบัติ
5. เด็กหญิงฐิติพร  เพชรสมบัติ
6. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พินิจผล
7. เด็กหญิงพรรณษา  ทองวิเศษ
8. เด็กชายพรรษพงศ์  พรมบุตร
9. เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา
10. เด็กหญิงสุขธิดา  ภาโสม
11. เด็กชายอดิศักดิ์  เขมะรัง
12. เด็กหญิงอรพรรณ  ภาโสม
13. เด็กหญิงอรอนงค์  พุทธกัง
14. เด็กหญิงอัยรดา  สุกรรณ์
15. เด็กหญิงไพริน  บาล
 
1. นายสุริวิจักษ์  พลีจันทร์
2. นายไพรัตน์  ลิมวัฒนาสมุทร
3. นายวีรวรณ์  สาสอน
4. นางมณีวรรณ  คำนันล์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรนภา  พุทธกัง
2. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณใจ
3. เด็กหญิงเหลือง  สมหวัง
 
1. นายเสนาถ  สุวรรณใจ
2. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ