สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำภิรัง
2. เด็กหญิงรัศมี  โสภาน้ำ
3. เด็กหญิงสุลิสา  โสภานำ้
 
1. นางสาววลัยรัตน์  คะลีล้วน
2. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทะศรี
 
1. นางสาวภาวินี  โพธิ์สุ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศวิตา  งามนาศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  ทะโคดา
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ต้นนาจาน
2. เด็กชายกิตติชัย  โสภาน้ำ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ต้นกันยา
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เหลาบุญมา
5. เด็กหญิงณัฐตภร  ต้นนาจาน
6. เด็กชายทศพร  โสดาวิชิต
7. เด็กชายธนาธร  ทวีทรัพย์
8. เด็กหญิงนิภาพร  อ้นคำ
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทริง
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทะศรี
11. เด็กชายพงศกร  พรมหงษ์
12. เด็กหญิงพรนภา  อินทะศรี
13. เด็กหญิงพัชรมัย  โสภาน้ำ
14. เด็กชายพีระพล  แสงกระจาย
15. เด็กหญิงมุขดา  พันสวัสดิ์
16. เด็กหญิงรัตติยา  ศรีลาลาย
17. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ต้นนาจาน
18. เด็กหญิงวัลยา  ทะโคดา
19. เด็กชายวิษณุ  ทะโคดา
20. เด็กชายวีรชาติ  ชื่นบุญชู
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทะศรี
22. เด็กชายศิริวัฒน์  ต้นกันยา
23. เด็กหญิงสวรส  รินลา
24. เด็กชายสหภาพ  ขันทะชา
25. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  งามนาศรี
26. เด็กชายสิทธินันท์  ทะโคดา
27. เด็กหญิงสุภัตตรา  โยลัย
28. เด็กชายสุวิชัย  ต้นกันยา
29. เด็กหญิงอนงค์รดี  แก้วสำราญ
30. เด็กหญิงอรยา  งามนาศรี
31. เด็กหญิงอริษา  คำภิรัง
32. เด็กหญิงเดือนอุทิพย์  อินทะศรี
33. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทะลุนลัย
34. เด็กชายเมตตา  ทะโคดา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  คะลีล้วน
2. นางลัดดาวัลย์  เวียนวัฒนา
3. นางกฤตญาณี  เภตรา
4. นางพึงพิศ  จิรธนากิจ
5. นางชลธิชา  ติยะบุตร
6. นางนิจใจยา  สัตย์ปัญญา
7. นางสาวศิริมาศ   ทีสุกะ
8. นายบุญเส็ง  พรพุทธคุณรักษา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชูศักดิ์  โสภาน้ำ
2. เด็กชายนัฐพล  ประดับศรี
3. เด็กชายพิพัฒน์  สีลาลาย
4. เด็กชายภราดร  อินทะศรี
5. เด็กชายภูริภัทร  เหมเมือง
6. เด็กชายศิริโชค  ต้นกันยา
 
1. ว่าที่พันตรีเดชา  คัณทักษ์
2. นางสาววิลาวัณย์   ไชยต้นเทือก
3. นางสาวภาวืนี  โพธิ์สุ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  อินทะศรี
2. เด็กหญิงอารียา  ทองมาก
 
1. นายอารี  ศรีลาศักดิ์
2. นายศิริวัฒน์  เทศประสิทธิ์