สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  โพนดวงกรณ์
2. เด็กหญิงวรรณรญา  วรกัน
3. เด็กหญิงอาริยา  สุขดี
 
1. นางสาวนิรมล  ชาสงวน
2. นางสาวพรทิพย์  อุปทุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายนภา  ปีลาตี
2. เด็กชายเฉลิมทิพย์  มันอาษา
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายสมนึก  จันทรา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐพล  ทองเพ็ญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  โพนแสนคำ
 
1. นายพงศกร  ดาวสุข
2. นายวีระทูรย์  จำปา