หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายประทีป อรรคคำโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ หาญตับเหล็กโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนวลจันทร์ วิเศษครูโรงเรียนบ้านคางฮุงประธานกรรมการ
2. นายระดับ พรมเกตุครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางกาญจนาวดี พันโพคาครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย หงส์จุมพลครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาสิริ นพนิยมครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
3. นางละมัย บุตรมาตย์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายเสรี จันทราคาโรงเรียนบ้านค้อกุดจอกประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ศรีปัตถาโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางวัชรา นกแก้วโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเทียมจันทร์ อันทะไชยโรงเรียนบ้านเปลือยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนารี ศิลาวุธโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพรรณ ภักดีผลโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรุ้งลาวัลย์ เดิมทำรัมย์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมขลา ลือโสภาครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพวัลย์วิทยากรรมการ
3. นางสุนิตยา พุทธลาครูโรงเรียนบ้านอีโคตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี ชลเทพครูโรงเรียนบ้านแมดประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว สุดเสน่ห์ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นางสุดใจ บุญถวิลครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนวลนภา ไชยสมคุณครูโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางสมปอง โสมเกตรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางอุรวรรณ อนุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา ทองเก้าครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเทวัญ ฤทธิแสงครูโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นางสาวพิมรดา แสงภาราครูโรงเรียนสหคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ แซ่จิ๋วครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเริง พันธ์ุศิลาครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
3. นายบรรจง ทุมจีนครูโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางบุญช่วย ธนาดุลยวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโสกเชือกประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย จ้อยนุแสงครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
3. นางมณเทียร วรรณโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเทียมแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุทาริกา สมอุดรครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ศรีคะเณย์ครูโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นางจินตนา ดาวเรืองครูโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุดาจิต ป้านภูมิครูโรงเรียนบ้านมะอึประธานกรรมการ
2. นางสุชิลา ปริปุณณะครูโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สุริบาประภาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิกา จันทร์โตพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกาญจน์ คามบุศย์ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นางบุญญาพร อินทรสมบัติครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ สุทธิไชยาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ธรรมสารตรูโรงเรียนบ้านเหล่ายูงกรรมการ
3. นางจันทิมา พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางทองร้อย ดิษเจริญครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์ ยุทธไกรครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นางพนมวัลย์ อาจคำไพรครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ป้านภูมิผอ.โรงเรียนบ้านมะอึประธานกรรมการ
2. นางพิไลลักษณ์ หงส์มาลาครูโรงเรียนหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นางจิดาภา ลายโถครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ พวงพิลาครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิสาทร อนารัตน์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ ทวีนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช จันโทริครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุทธิวรรณ หงส์พิพิธครูโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พระแท่นครูโรงเรียนชุมชุนบ้านสีแก้วกรรมการ
2. นายเหมือน บุตตะกะโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางอรุณี ทศไชยครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกำจร มีคุณครูโรงเรียนบึงโดนรัฐราษฏร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรุตา ราตรีสุขครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางศศิธร เวียงอินทร์ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสถิต สัตนาโคผอ.โรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เหล่าสุภาพครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุพรม บัวละคุณผอ.โรงเรียนบ้านโสกเชือกประธานกรรมการ
2. นายประพงษ์ แสงสัตย์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวนัทธ์มนต์ นามไพรสันต์โรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชี่ยวชาญ พันโภคาผอ.โรงเรียนบ้านข้วางท่าสะแบงประธานกรรมการ
2. นางเครือจิต อุทธาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายสมพร ดิษฐ์เจริญครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ เกริกชัยผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางมันจนา ธรรมมีภักดีครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ ธรรมชัยครูโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี สตารัตน์ครูโรงเรียนผักแว่นอนามัยประธานกรรมการ
2. ดร.ลัดดาวัลย์ สืบจิต ครูโรงเรียนบ้านราชธานีกรรมการ
3. นางปฐมาพร แก้วตั้งขึ้นครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอรทัย เศษจันทร์ครูโรงเรียนอดุลวิหารกิจประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยกรรมการ
3. นางวิมล ทะวะลัยครูโรงเรียนบ้านอีง่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ แสงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นางอมร วริลุนครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ ชิณหงส์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกนกกาญจน์ ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านหนองตอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ แสงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยประธานกรรมการ
2. นางโกสุม เพชรอำไพครูโรงเรียนบ้านเปลือยกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ไวพจน์ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประยูร น้อยสุวรรณาครูโรงเรียนโนนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธัมมา กาบินพงษ์ครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเกศแก้ว จันทะจิตรครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผอ.โรงเรียนบ้านจันทร์สว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาไพร วิเศษเตมีย์ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิครูโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม บาริศรีผอ.โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางมุกดา วรรณทิพย์ครูโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายทองทิพย์ พาลเหนือครูโรงเรียนโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แก้วตาครูโรงเรียนบ้านหวายน้อยประธานกรรมการ
2. นายทองทิพย์ พาลเหนือครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางมุกดา วรรณทิพย์ครูโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุรพล เชิงสะอาดครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ แสงสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหวายหลึมกรรมการ
3. นายธนพล เพ็งเหล่างิ้วครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประมูล โคสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสงคราม แก่นสาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายประสพ นาโสมครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ทองดีครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบันลือ ลุนหงส์ครูโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ มูลสมบัติครูโรงเรียนบ้านแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โคตรโยธาครูโรงเรียนบัานหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายฉัตรประพล มะโนชัยครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ จุลสมครูโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมังกร อัฒจักรครูโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พันทะวันครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายวิชัย ภาระบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทองสุข พิบูลย์ครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ ผลินยศครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยกรรมการ
3. นางรุศดา พารานทีครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุขะรัมภา กัญยวงศ์หาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ หนันดูนครูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางปรียา บูรณรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิน มูลศรีครูโรงเรียนบ้านศรีสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางรติยากรณ์ วิเศษโวหารครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางวิภา อิโนครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจุฬารัตน์ รัตนบุตราครูโรงเรียนหนองตอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน มุสิกพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนาดกรรมการ
3. นายพิทยา ผดุงกิจครูโรงเรียนบ้านหนองตากร้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองขาน สุโนครูโรงเรียนพรหมยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอมรา สระประทุมครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
3. นางทองปาน สายวรครูโรงเรียนบ้านโสกเชือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี วิชัยวงษ์ครูโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นางธนัญญา ลาภประสพครูโรงเรียนบ้้านหนองตอนาดีเทพประทานกรรมการ
3. นางประกายแก้ว ปุยฝ้ายครูโรงเรียนโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประหยัด สุวนัตย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเทียมแข้ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งกำแหงครูโรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยากรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ พันธ์นาเหนือครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิระ สุขวันดีครูโรงเรียนบ้านเหล่าล้อประธานกรรมการ
2. นายวีระ ปัญยางครูโรงเรียนบ้านหน่องต่ายกรรมการ
3. นายวิทยา สุดานิชครูโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางบังอร ยิ่งกำแหงครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีชัยมูลครูโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นางสุภาพ คูเมืองครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสายหยุด บุญเหลี่ยมครูโรงเรียนบ้านไม้ล่าวประธานกรรมการ
2. นายสิน มูลศรีผอ.โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จกรรมการ
3. นางสาวมารยาท โคตะโนครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา อุทกโยธะครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี โยชพนัสครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุนาลี ไตรประวัตรครูโรงเรียนบ้านข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ พิมภูครูโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นางรสวันต์ มะลัยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านศรีสมเด็จกรรมการ
3. นางงามพิศ ปาชนะครูโรงเรียนสหคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ พลยืนครูโรงเรียนโนนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณี โยชพนัสครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดาราวรรณ อุดมโภชน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรรณี ลำพายครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี ณ ร้อยเอ็ดครูโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ จำปาเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายทองรัตน์ เพียรสร้างครูโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางส่องหล้า บุญอรัญครูโรงเรียนโนนสีดาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดารักษ์ ผาฤพลครูโรงเรียนบ้านดงสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ชมภูบุตรครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุวภาพครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางบังอร ยิ่งคำแหงโรงเรียนบ้านเล้าวิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสรรเพชญ พันธ์ภักดีครูโรงเรียนบ้านพระเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางเอมอร สังเวครูโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ ผดุงเวียงครูโรงเรียนเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการ
3. นางทัศนพร โสหนองบัวครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางบรรจง บุญสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางกนกอร แดงศรีบัวครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางกชกร สุขกวีครูโรงเรียนหนองแวงหนองหัวคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพชยนต์ ประทุมทิพย์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายจเร บุตรสาธรรมครูโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวพิมพิไล ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมาน คำปลิวรอง ผอ.โรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการ
3. นายสุริยันต์ พรหมพักตร์ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ มังคะวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายกิตติ นนท์ชนะครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
3. นายสมพงษ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถาวร ไชยฮะนิจผอ.โรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นายทวี ไตรทิพย์ครูโรงเรียนบ้านค้อกุดจอกกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ มนตรีครูโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถาวร ไชยชะนิจผอ.โรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอุไร พรมมงคลครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดงประธานกรรมการ
2. นายสมัย ศรีพลพาครูโรงเรียนบ้านคางฮูงกรรมการ
3. นางตติยา ทองมาครูโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพณมศิลป์ พันสลาบขวาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อุดมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนราษีกรรมการ
3. นายสันทัด ศักดิ์คำดวงครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วคำใต้ครูโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ มุสิกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
3. นายกริกศักดิ์ ไกยราชศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ มังคะวัฒน์ครูโรงเรียนป่านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สนิทพจน์ครูโรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
3. นางหนูจีน แสงงามครูโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย ประมงมุขผอ.โรงเรียนอดุลยวิหารกิจประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย พงษ์ศาสตร์ครูโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายเชิดชาย พลเยี่ยมครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประไพรพร เอื้อมสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ รัตนภักดีครูโรงเรียนบ้านบัวหลวงกรรมการ
3. นายสุคนธ์ เผือกแห้วครูโรงเรียนบ้านปาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ คูเมืองครูโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ บุญสีลาครูโรงเรียนบ้านกอกนายูงกรรมการ
3. นางสมร สิริทวีอรรถครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วินทะไชยครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุดาทิพย์ มังคะวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า กรรมการ
3. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประถมชัย เอี่ยมสะอาดผอ.โรงเรียนหนองตอนาดีเทพประทานประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วัชรพล อุปาจันโทครูโรงเรียนบ้านหนองนาสร้างกรรมการ
3. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวิรัช พลสนองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายสุรวุธ ระวาทชัยครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชวลิต วงศ์เพชรชารัตผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพจิตต์ ไชยเกตุครูโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายรวีวร กองพิธีครูโรงเรียนบ้านสวนมอญกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวียศ บุญเหลี่ยมผอ.โรงเรียนบ้านอุ่มจานประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต คะอังกุครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สุทธิสาครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกรราชศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณิรพ ศรีถาวรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต ศรีคะเณย์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายรัชตะ โสพลพัฒนบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านป่าแดงหนองฮูโนนไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกันยา กิจพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมศรี รูจีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางอรวรรณ คูหนองทุ่งครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาคร จิตรไทยครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันทลักษณ์ ศรีจำนงค์ครูโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางธิดา แว่นประชาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางจิตลดา เหล่าดีครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นางสุเจตจิต ศรีจำนงต์ครูโรงเรียนบ้านยางใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางชูศรี สายลวดคำครูโรงเรียนบ้านโนนสั้นฯกรรมการ
3. นายประวัติ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ไชยโคตรผอ.โรงเรียนบ้านพยอมประธานกรรมการ
2. นางนิธินันท์ วิเศษวงษาครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
3. นางพูนศิริ อุปาจันโทครูโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกรราชศน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางหนูทิพย์ บุตรคำโชติครูโรงเรียนคางฮูงบากไข่นุ่นโนนศึกษากรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ แสนสุขครูโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใสครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มะรังษีครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางดุษฎี ทองเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประยูร วรนามผอ.โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ ศิริเวชครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ศรีสุระครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสงผอ.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีผอ.โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายฤทธิเดช บัวละคุณครูโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ไตรรุ่งครูโรงเรียนโนนเชียงบังฯกรรมการ
3. นายบุญโฮม พิมลพลทองครูโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ ปิ่นลออผอ.โรงเรียนโนนเชียงบังฯประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ไตรรุ่งโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแคกรรมการ
3. นางกอบกุล กรมไกรยศรครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ตะราษีผอ.โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ประมะลิครูโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา สาวิสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุริยา ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ สมยาภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมครูโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางบานเย็น แสงหัวช้างครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสมศรี บวรชาติครูโรงเรียนบ้านโนนสีดากรรมการ
3. นายวิเชียร บัวระบันครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ์ กองสุขครูโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการ
3. นางสาวสโรชรัตน์ นันโทครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพล บุญเลิศครูโรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ทิพอาจครูโรงเรียนบัานหนองดู่กรรมการ
3. นายมานะกาญจน์ นพนิยมครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมควร เวียงสิมาครูโรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา ชะรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นทรายกรรมการ
3. นางสาวธนาพร จรอนันต์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ แสนนาใต้ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มะรังษีครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ไชยคำภาครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุกิจ กลางสุขผอ.โรงเรียนไพศาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำพูน พิมพ์วิชัยครูโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรเดช ศรีปัตถาครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ุ จีระสมบัติผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. ดร.วริสลักษณ์ สุวทันพรกุลครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายทองฉัตร จันทะคัดผอ.โรงเรียนบ้านแซงแหลมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมครูโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ จอมคำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสองห้องวิทยาคารกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พัฒโทครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศรีสายันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย พันตาครูโรงเรียนบ้านโนนสีดาประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ มะกูลครูโรงเรียนหัวนางามกรรมการ
3. นายโอภาส เหลากลมครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านเปลือยตาลประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศรแม้นครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการ
3. นายอุบล ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ วิเศษวงษาผอ.โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโกประธานกรรมการ
2. นางสำรวย มากผลครูโรงเรียนบ้านดงสิงห์กรรมการ
3. นางราตรี เรืองทองครูโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมครูโรงเรียนบ้านสวนจิกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีสายันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการ
3. นางนวลพรรณ มะกูลครูโรงเรียนหัวนางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ สัตนาโคผอ.โรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ แสนนาใต้ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางกฤษดา ชะรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นทรายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นางอิฑิยา สีดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ สาวิกันย์ครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นางสาวทศพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอิฑิยา สีดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านตาอุดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อินแพนครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอิฑิยา สีดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านตาอุดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อินเพนครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางมยุรา สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นาง นราลักษณ์ วงค์วันดีผอ.โรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางมยุรา สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการ
3. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางมยุรา สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการ
3. นางสาวทศพร มะลิซ้อนครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ดร.จารุณี เสนารัตน์ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางอิฑิยา ศรีดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายจันดา ม่วงดีผอ.โรงเรียนบ้านโนนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพล พิมพ์วงศ์ครูโรงเรียนรัฐทวิคามกรรมการ
3. นายคำพา วงษ์อามาตย์ครูโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอุทัย น้อมระวีผอ.โรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอนุสยา ไชยชิตครูโรงเรียนบ้านสวนมอญกรรมการ
3. นายสงบ ซ้ายสนามครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพรสวัสดิ์ สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านมีชัยประธานกรรมการ
2. นางวันนิสา พลเยี่ยมครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณา ปรีชารองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวกานต์สินี ย้อยโพธิ์สัยครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ จันโทภาศครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสิริวัน รัตนเวฬุครูโรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. ดร.สมัย ทองมากผอ.โรงเรียนบ้านเลิงคาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ อินสำราญครูโรงเรียนบ้านหนองตากร้ากรรมการ
3. นางสาวจันทร์งาม วงศ์นุกูลครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายฉันทิชย์ ศรีวัฒนานนท์ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณณิกา ศิวินาครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางวราภรณ์ มุลทองสุขโรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางดุษฎี ทองเพชรครูโรงเรียนหนองจิกโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางทองเลื่อน พลยืนครูโรงเรียนโนนสีดาวิทยากรรมการ
3. นางกฤติยา มโนธรรมครูโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงค์ อุ่นเจริญครูโรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวระยอง ภักดีสมัยครูโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นางสาวศมาภรณ์ มูลมากครูโรงเรียนหนองตอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเพียงจิตต์ สุพานิชครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางพรรณา ตระบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานครูโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ธนกัญญาครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการ
2. นางจุฑาธิป แก้วแสงครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายพนมสินธ์ ผลาพรมครูโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสัมผัส งามสนิทครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ทุมแสนครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นางลำดวน บุญล้อมครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปัณฑิตา อัล บัททาห์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ขันธ์ดวงครูโรงเรียนบ้านอีหมุนกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ ดิษเจริญครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ แข็งแรงครูโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายเจษฏา แตงสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ สุระมณีครูโรงเรียนบ้านมะอึกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ชัย จันโตพฤกษ์ผอ.โรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวบราลี สุขกำเนิดครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางธนภัคร สารทนงค์ครูโรงเรียนบ้านดังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธนิตย์ วานิชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวบราลี สุขกำเนิดครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางธนภัคร สารทนงค์ครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.สมัย ทองมากผอ.โรงเรียนบ้านเลิงคาประธานกรรมการ
2. นางสาวบราลี สุขกำเนิดครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางธนภัคร สารทนงค์ครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ เวียงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา ศุภกูลครูโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ จตุเทนครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวสนิท ผลาพรมครูโรงเรียนเวฬุวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร แสนยะมูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไทยนุกูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ลาสอนครูโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายดนัยวิทย์ วิสุงเรครูโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริญครูโรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ สวัสดิผลครูโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบัานงิ้วกรรมการ
3. นายอุรทัศน์ บรรเลงการครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ต้องโพนทองครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์ครูโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายสมศักดอ์ จันทร์สระบัวครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทองทิพย์ พาลเหนือครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นายอัมพร โสมเกตรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอัมพร โสมเกตรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบั่วกรรมการ
3. นายทองทิพย์ พาลเหนือครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เที่ยงผดุงครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์ครูโรงเรียนเขวาชีรัฐประชากรรมการ
3. นายยงพันธ์ พันธ์ดงยางครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางทองสี กวีกิจบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ฯประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ คัฑมาตย์ครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางสุวรรณี แสงภาราครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ศรีรับขวาครูโรงเรียนบ้านหวายหลึมประธานกรรมการ
2. นางละมัย บุตรมาตย์ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชนิสรา วงศ์อินตาครูโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมาลี สร้อยเสนาครูโรงเรียนหัวนางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา ไชยราชครูโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ สุดจะชารีครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ อิงค์ประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ อรัญมิตรครูโรงเรียนบ้านแคนสามัคคีกรรมการ
3. นางสมส่วน บำรุงสานต์ครูโรงเรียนบ้านผักแผ่นอนามัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประยูร วรนามผอ.โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ดิษดำครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางวงเดือน ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประยูร วรนามผอ.โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ดิษดำครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางวงเดือน ศรีพลพาโรงเรียนบ้านคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรีครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มุราชัยผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ดิษดำครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล จตุรพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสรวง ชินวุธครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการ
3. นายนรภัทร รักความซื่อครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จตุรพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสรวง ชิณวุธครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการ
3. นายวฒิพงษ์ ภิบาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล จตุรพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสรวง ชิณวุธครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการ
3. นายสถิตย์ สอนสีแก้วครูโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จตุรพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสรวง ชิณวุธครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการ
3. นายสถิตย์ สอนสีแก้วครูโรงเรียนบ้านคางฮุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จตุรพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสรวง ชิณวุธครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ดิษดำครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
5. นายนรภัทร รักความซื่อครูโรงเรียนบ้านม่วงน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล จตุรพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายสรวง ชิณวุธครูโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ดิษดำครูโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรีครูโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการ
5. นายวุุฒิพงษ์ ภิบาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ธรรมชัยครูโรงเรียนซองแมวประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทองดีครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนิธิดา ศิริโยธาครูโรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธนบดี เมาะราศีผอ.โรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร วันโพนทองครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้าผอ .โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นาย ปรัชญา จันทร์เจริญผอ.โรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายมนูเวทย์ เพชรโตครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันทรสิทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนเืองธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นายเชาว์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางดรินมาธ มูลสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้าผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยอ็ดกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายผอ.โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูกลางครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ปีกกลางครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ผอ.โรงเรียนบ้านยางใต้ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ปีกกลางครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวิทยา ภูกลางครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ศรีขาวรสผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ประดิษฐบุญครูโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ ฯกรรมการ
3. นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสผอ.โรงเรียนชุุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ประดิษฐ์บุญครูโรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๑ ฯกรรมการ
3. นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายคมกริช มาตย์วิเศษผอ.โรงเรียนบ้านหนองต่ายประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ขนานแข็งครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ปีกกลางครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนบดี เมาะราษีผอ.โรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นายคมกริช มาตย์วิเศษผอ.โรงเรียนบ้านหนองต่ายกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ดร.สุรินทร์ นำนาผลโรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยกรรมการ
3. นายเกษม สานุจิตรครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ จันทราชครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ สงวนพฤกษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ แสงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายรักศักดิ์ จันทราชโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สงวนพฤกษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ จันโทริโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ จันทราชครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สงวนพฤกษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายยรรยง สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางประยูร นาโสมครูโรงเรียนเขาชีรัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมส่วน มีชัยครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายจำเริญ สีหานามครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ พงษ์สงวนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสายใจ คงศรีรอดครูโรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง ดิษดำครูโรงเรียนบ้านบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประวัติ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายผิน พละรังสีครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
3. นายวิรัตน์ สืบกินนรครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ข่าขันมะลีผอ.โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
2. นายจำเริญ สีหานามครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ผ่านสำแดงครูโรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ไชยมีครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางวนิช ปัญจะแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองผือน้อยกรรมการ
3. นางศิรินรัตน์ กุลพิพิธครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร พันธ์พาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านป่าดวนประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศักดิ์สุระครูโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการ
3. นางวีรยา บุตรมะลาครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจารุณี แตงสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปรีดา บุญอรัญโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นางพวงแก้ว กองพอดครูโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ บุญไทยครูโรงเรียนบ้านดู่น้อยประธานกรรมการ
2. นางนราลักษณ์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
3. นางพัทรามาศ ทินบุตรครูโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน วรรณโชติครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางนิตยาพร ไกรเสนครูโรงเรียนบ้านหนองตากร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จันทอุตสาห์ครูโรงเรียนบ้านอีง่องประธานกรรมการ
2. นายสวาท ฟองย้อยครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางเสาวภา เชื้อคำครูโรงเรียนวัดบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยานี ศรีวงษาผอ.โรงเรียนบ้านไก่ป่าประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เทวี ไชยเลิศโรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
3. นางประดับ ไตรทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ นำผาผลโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นางนภัทร จอมทองครูโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางเวียงพิศ คำสุทธีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศุกภัตรา บุศเนตรครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ศักดิ์คำดวงครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางนิรัชดา แสนนาใต้ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจรุณี แตงสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ บุญมากครูโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
3. นางพวงแก้ว กองทอดครูโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร บุญเจริญครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ นำผาผลโรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
3. นางอุษา วงศ์มณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ สีลาดเลาครูโรงเรียนรัฐทวิคามประธานกรรมการ
2. นางณฤดี สังฆทิพย์ครูโรงเรียนบ้านอุ่มเม้ากรรมการ
3. นางพรพรรณ ลาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกนกกาญจน์ ศิลารัตน์ครูโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ฯกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สิริทวีอรรจน์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางวีระยา บุตรมะลาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี สมอุดรครูโรงเรียนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิต วิชัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นางฉัฐภัณฑ์ สุกทนครูโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางประภาส ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ทวีนันท์ครูโรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นางยุพิน บุตรน้ำเพชรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางระพีพรรณ สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนเวฬุวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลมณี นะวาระครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางดารา โคตรมุงคุณครูโรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางส่องสี จอมทองโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์โรงเรียนเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองคูบอนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจันทร์มร แก้วคำใต้ครูโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บุตรน้ำเพชรครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอุบล ศรีวัฒนานนท์ครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ศรีสายันต์ครูโรงเรียนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นาคศรีครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางรมณีย์ บุญพันธ์ครูโรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายทองสุข พิมพ์ดีรอง.ผอ.โรเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นาคศรีครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางรมณีย์ บุญพันธ์ครูโรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ศรีสายันต์ครูโรงเรียนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน ทองคำครูโรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
3. นางศิริกานต์ อัครบาลครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบากหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางเจริญจิต กิจเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นางมลทา แสนลิ้นฟ้าครูโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุดสงวน ทวีแสงผอ.โรงเรียนบ้านโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นาคศรีครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางรมณีย์ บุญพันธ์ครูโรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ โคตรพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาคำประธานกรรมการ
2. นางกรวิกาห์ สยามาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสุบิน รุ่งวิสัยครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญช่วย ธนาดุลยวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโสกเชือกประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร ต้นหลุบเลาครูโรงเรียนบ้านอุ่มเม้ากรรมการ
3. นางสุนีย์ ตอเสนาครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ ไชยชิตผอ.โรงเรียนชุมขนบ้านเมืองหงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางระพีพร สระกาศครูโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ ไชยชิตผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา จันโทภาสครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวระพีพร สระกาศครูโรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทองแดง สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านตรีคามประธานกรรมการ
2. นายสมาน เอกษัตริย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่กรรมการ
3. นางสาวยุพิน ป้องเพชรครูโรงเรียนไทยรัฐ 101กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธิรัช คำยิ่งผอ.โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายถนัด โสภักดีครูโรงเรียนบ้านรอบเมืองกรรมการ
3. นางสาวไกรวัลย์ ชิณหงส์โรงเรียนบ้านเมืองหงส์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวรรค์ มุมกลางผอ.โรงเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แก่นนาคำครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวนภา บุญนานครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางธนวรรณ บูรณปัทมะครูโรงเรียนบ้านหนองตากร้าประธานกรรมการ
2. นายทองขาน สุโนครูโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรินทร จตุเทนครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัช พลสนองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางราศรี หาหอมครูโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุไร พรมมงคลโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไร พรหมมงคลครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดงประธานกรรมการ
2. นายชัยณนรงค์ มังควัฒน์สพป.รอ.1กรรมการ
3. นายวิรัช พลสนองโรงเรียนไทรัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิเทพ สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มประธานกรรมการ
2. นางนิตยา นาทองหล่อครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
3. นายสุคนธ์ เผือกแห้วครูโรงเรียนปาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำพอง อุดมโภชน์ผอ.โรงเรียนห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ครูโรงเรียนบ้านเปลือยตาลกรรมการ
3. นายสุริยะ ธนูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเฟื้องฟ้า ภักดีเหลาครูโรงเรียนบ้านรอบเมืองประธานกรรมการ
2. นายชัย โหรเวชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ รัตนบุตราครูโรงเรียนหนองตอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ อินทรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโนนแท่นประธานกรรมการ
2. นางเกษริณ ชมผาครูโรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
3. นางถนอมจิต ไชยเกตุครูโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเทพ สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านป่าสุ่มประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สร้อยจิตรครูโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ เจริญสุขครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐ 101กรรมการ
2. นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.รอ.1กรรมการ
3. นางชูศรี สายลวดคำครูโรงเรียนบ้านโนนสั้นฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ สังฆะวันครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ไชยมีครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
3. นางปุณญิสา พรรณเกตุครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ พรรณเกตุผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ธรรมสารครูโรงเรียนบ้านเหล่ายูงกรรมการ
3. นางโฉมเฉลา หงษ์ทะนีครูโรงเรียนเหล่าจั่นหนองทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ สมยาภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมครูโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ สมยาภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมครูโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ สมยาภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมครูโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา ขาวศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ คัฒมาตย์ครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางวนิดา ไชยมีโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทองคูณ ข่อยแก้วโรงเรียนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางฉันทลักษณ์ ศรีจำนงโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการ
3. นางดวงจิต มนัสสาโรงเรียนบ้านเหล่ายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทองคูณ ข่อยแก้วครูโรงเรียนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางฉันทลักษณ์ ศรีจำนงครูโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการ
3. นางดวงจิต มนัสสาครูโรงเรียนบ้านเหล่ายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนราลักษณ์ วงค์วันดีผอ.โรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางเวียงพิศ คำสุทธีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางกฤษากุลิน สาระทะนงค์โรงเรียนเมืองธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้าผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ นำนาผลโรงเรียนบ้านหนองแก่งกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ข่าขันมะลีครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายผอ.โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางงามพิศ ปาชนะครูโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการ
3. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นางนิตยา นาทองหล่อครูโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
3. นางรภัสลดา นามสง่าครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]