หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธนิตย์ วานิช ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
2 นายบุญเลิศ บุษเนตร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ
3 นายสุภาพ วงษามาตย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ
4 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
5 นางพัชรี ศีรษะภูมิ หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
6 นายพิชิต เครือน้ำคำ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
7 นายเกริกศักดิ์ ไกยราช หน.กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
8 นายสมัย สลักศิลป์ ผอ.กลุ่ม ITEC สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
9 นายสุรเดช พลอาสา ประธาน ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด กรรมการ
10 นายวีระศักดิ์ คำขูรู ประธาน ศปอ.จตุรพักตรพิมาน กรรมการ
11 นายลือชัย ศรีหาคลัง ประธาน ศปอ.ธวัชบุรี กรรมการ
12 นายวีระชัย ประมงมุข ประธาน ศปอ.ศรีสมเด็จ กรรมการ
13 นายสลับ สุ่มมาตย์ ประธาน ศปอ.จังหาร กรรมการ
14 นายสมัย สุภาพ ประธาน ศปอ.เชียงขวัญ กรรมการ
15 นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน ประธาน ศปอ.ทุ่งเขาหลวง กรรมการ
16 นายบัญชา พาหะนิชย์ ผอ.โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการ
17 นายคมศักดิ์ อิโน ผอ.โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กรรมการ
18 นางวิไล จุฑางกูร ผอ.โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กรรมการ
19 นายไพโรจน์ ผลากอง หน.กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
20 นางธัญพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 นายสุเนศ วงอามาตร์ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23 นายกรเอก วิเท่ห์ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
24 นายสันติราษฎร์ เทียนสี ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 นายไพรวัลย์ อุ่นเจริญ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
26 นายพรรษวุฒิ ภาระนะที ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
27 นายจิระเดช นิลผาย ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
28 นายสมัย มหา ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
29 นายสุริยันต์ พรมเกตุ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิเศษ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
31 นางกาญจน์ธิดา โสทับ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
32 นางธาราพร จันทภาส ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
33 นางสาววิภารัตน์ พาภักดี ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
34 นางสาวพจนีย์ รมไธสง ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
35 นางพัชรนันท์ ทีน้ำคำ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
36 นางสาวนุชจรี น้อยหลุบเลา ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
37 นางสาวบวรลักษณ์ ฉ่ำมณี ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
38 นางวรนาฏ จตุรพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
39 นางรัตนาภรณ์ เศษลือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
40 นายพิชญพงษ์ พละหงษ์ ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
41 นางรำไพ ไชยพาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ปฐมวัย
42 นางอุษณี เปรมภูษิตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ปฐมวัย
43 นางส่องสี จอมทอง ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรี กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ปฐมวัย
44 นางประพาส ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนบ้านหนองแอก กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ปฐมวัย
45 นางนพวรรณ วัชราภิวัธน์ ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ปฐมวัย
46 นางสุธารา มะลิยา ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา ปฐมวัย
47 นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นายไพโรจน์ ผลากอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นายเรืองศักดิ์ หงส์ทะนี ครูโรงเรียนเหล่าจั่นหนองทุ่ม กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นายประญัติ บุตรมะลา ครูโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางละมัย บุตรมาตย์ ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางสาวมยุรี ศรีคะเณย์ ครูโรงเรียนบ้านแคน กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายเพิ่มพูล ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายวัชระ ป้านภูมิ ผอ.โรงเรียนบ้านมะอึ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นายธิรัช คำยิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางพัชรี ศรีษะภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นายวัชรา รัฐถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
61 นายสมัย สลักศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นายสมพงษ์ หงส์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงกลาง กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางมันจนา ธรรมภักดี ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นายวิชัย ภาระบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นางสุปราณี สตารัตน์ ครูโรงเรียนผักแว่นอนามัย กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นางมยุรี แก้วตา ครูโรงเรียนบ้านหวายน้อย กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 ดร. สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นายสิน มูลศรี ผอ.โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นางเจียมจิต นามเขต ครูโรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นายสงวน สมอุดร ครูโรงเรียนบ้านยางกู่ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นายวิดิษฐ์ แสงงาม ครูโรงเรียนบ้านโนนเชียงบังหาดหนองแค กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นายชาติชาย สุดเสน่ห์ ครูโรงเรียนบ้านบึงงามพัฒนา กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นายทองรัตน์ เพียรสร้าง ครูโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางสุนาลี ไตรประวัตร ครูโรงเรียนบ้านข่า กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางจันทิมา ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายเจษฎา นาสมรูป ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นายสุวัฒน์ ฤทธาพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 ดร.สุรินทร์ นำนาผล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก่ง กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 นางนราลักษณ์ วงค์วันดี ผอ.โรงเรียนบ้านหัวโนน กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นางศิริลักษณ์ สิริทวีอรรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นางพัชรีภรณ์ ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรี กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นางวนิดา ไชยมี ครูโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นางรัตนาภรณ์ เศษลือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นางประภัสสร วันโพนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นายบุญเติม เครือน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
87 นายประสพชัย วัฒนสินธ์ ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายประวิทย์ ปาณีนิจ ครูโรงเรียนบ้านซองแมว กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
89 นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
90 นางกัลยณี ศรีวงษา กรรมการ ผอ.โรงเรียนบ้านไก่ป่า กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
91 นายเกริกศักดิ์ ไกรราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคม ครูโรงเรียนบ้านสวนจิก กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นายชัยสิทธิ์ มังคะวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางดวงใจ สังฆะวัน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 ดร.จารุณี เสนารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรี กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นางเครือฟ้า แก้วคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 ดร.สมัย ทองมาก ผอ.โรงเรียนบ้านเลิงคา รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 ว่าที่ รต.พิพัฒน์ชัย จันโตพฤกษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 นางเสาวนีย์ ไทยนุกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
101 นางกฤติยา มโนธรรม ครูโรงเรียนบึงงามพัฒนา กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
102 นายคำตัน มูลผลึก ครูโรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
103 นายไพศาล สมจินดา ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นางสุวรรณา ปรีชา รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
105 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
106 นายเจษฎา นาสมรูป ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมเรียนร่วม
107 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมเรียนร่วม
108 นายถนัด โสภักดี ครูโรงเรียนบ้านรอบเมือง กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมเรียนร่วม
109 นางสมพร ไชยพิศ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมเรียนร่วม
110 นางนภาดล อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมเรียนร่วม
111 นางดวงใจ สังฆะวัน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการและเลขานุการ กรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมเรียนร่วม
112 ดร. สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ กิจกรรมท้องถิ่น
113 นายวิเชียร มุราชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว รองประธานกรรมการ กิจกรรมท้องถิ่น
114 นายประยูร วรนาม ผอ.โรงเรียนบ้านเล้าวิทยา กรรมการ กิจกรรมท้องถิ่น
115 นายเกริกศักดิ์ ไกรราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ กิจกรรมท้องถิ่น
116 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมท้องถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]