สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 41 1 0 1 42
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 33 6 1 2 40
3 เทศบาลวัดสระทอง 26 10 1 7 37
4 เมืองร้อยเอ็ด 22 3 0 0 25
5 บ้านกล้วยวิทยา 19 3 3 1 25
6 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 18 5 0 0 23
7 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 18 4 2 1 24
8 บ้านนาโพธิ์ 17 0 1 0 18
9 เมืองธวัชบุรี 15 3 1 0 19
10 ชุมชนบ้านยางกู่ 15 3 0 0 18
11 บ้านหมูม้น 14 8 1 1 23
12 บ้านจาน 14 2 1 0 17
13 ชุมชนบ้านสีแก้ว 14 0 1 1 15
14 ดินดำบัวรองวิทยา 12 1 4 3 17
15 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 11 2 1 0 14
16 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 11 1 0 0 12
17 บ้านเขวาทุ่ง 10 2 1 1 13
18 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 9 3 2 1 14
19 บ้านหนองแอก 9 3 0 0 12
20 บ้านหนาด 9 0 0 2 9
21 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 8 2 2 1 12
22 อนุบาลไพโรจน์ 8 0 2 1 10
23 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 8 0 1 0 9
24 ธรรมจารีนิวาส 8 0 0 0 8
25 บ้านเล้าวิทยาคาร 8 0 0 0 8
26 บ้านเขือง 7 5 4 5 16
27 บ้านบัวหลวง 7 3 1 3 11
28 บ้านมะยาง 7 3 1 0 11
29 เวฬุวันวิทยา 7 1 4 1 12
30 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 7 1 0 0 8
31 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 7 0 0 0 7
32 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 6 4 0 0 10
33 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 6 3 0 1 9
34 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) 6 3 0 1 9
35 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 6 2 1 0 9
36 บ้านป่านหนองอ้อ 6 2 0 5 8
37 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 6 1 1 0 8
38 รัฐประชาวิทยาคาร 6 1 0 0 7
39 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 6 1 0 0 7
40 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 6 0 2 1 8
41 บ้านร่องคำ 6 0 2 1 8
42 หนองคูโคกขุมดิน 6 0 0 3 6
43 โสภโณประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
44 สหคามวิทยา 6 0 0 0 6
45 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 5 2 1 0 8
46 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 5 2 0 0 7
47 เทศบาลหนองหญ้าม้า 5 1 1 2 7
48 อนุบาลเอกกุมาร 5 1 1 0 7
49 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 1 0 1 6
50 บ้านเทอดไทย 5 0 1 1 6
51 บ้านบากหนองแดง 5 0 1 0 6
52 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 5 0 0 1 5
53 บ้านไม้ล่าว 5 0 0 1 5
54 บ้านโคกกลาง 5 0 0 0 5
55 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 5 0 0 0 5
56 บ้านแมด 4 4 2 0 10
57 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
58 บ้านเมืองน้อย 4 2 0 0 6
59 บึงงามพัฒนา 4 2 0 0 6
60 พรหมยานุสรณ์ 4 1 2 0 7
61 จตุรพักตรพิมาน 4 1 1 1 6
62 หนองแวงหนองหัวคน 4 1 1 0 6
63 บ้านหนองเเวงยาว 4 1 0 2 5
64 บ้านสวนจิก 4 1 0 1 5
65 บ้านขาม 4 1 0 0 5
66 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 4 0 0 0 4
67 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 4 0 0 0 4
68 บ้านดงกลาง 4 0 0 0 4
69 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 4 0 0 0 4
70 นาคำเจริญวิทย์ 4 0 0 0 4
71 โนนสีดาวิทยา 3 2 2 3 7
72 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 3 2 0 2 5
73 เทศบาลวัดเวฬุวัน 3 2 0 2 5
74 เทศบาลวัดป่าเรไร 3 1 1 0 5
75 บ้านดอนชัย 3 1 1 0 5
76 หนองตอวิทยา 3 1 0 0 4
77 บ้านปอภาร 3 1 0 0 4
78 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) 3 0 1 0 4
79 ชุมชนบ้านโคกล่าม 3 0 0 1 3
80 บ้านโนนรัง 3 0 0 0 3
81 บ้านหัวโนน 3 0 0 0 3
82 พุทธเมตตา 3 0 0 0 3
83 บ้านค้อ 3 0 0 0 3
84 บ้านวังปากบุ่ง 3 0 0 0 3
85 ดงยางสะแบง 3 0 0 0 3
86 บ้านซองแมว 2 3 0 2 5
87 บ้านหนองช้าง 2 2 0 1 4
88 บ้านข่า 2 2 0 0 4
89 บ้านเหล่ากล้วย 2 2 0 0 4
90 บ้านอีหมุน 2 1 2 0 5
91 บ้านโสกเชือก 2 1 1 1 4
92 บ้านดอนแดง 2 1 0 1 3
93 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 1 0 0 3
94 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
95 บ้านเหล่ายูง 2 0 1 0 3
96 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 2 0 1 0 3
97 บ้านแคน 2 0 0 2 2
98 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
99 บ้านพลับพลา 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองเบิด 2 0 0 0 2
101 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
102 บ้านสังข์ 2 0 0 0 2
103 บ้านสังข์สงยาง 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองคูบอน 2 0 0 0 2
105 บ้านพระเจ้า 2 0 0 0 2
106 บ้านธวัชบุรี 2 0 0 0 2
107 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองยูง 2 0 0 0 2
109 บ้านโนนราษี 2 0 0 0 2
110 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
111 บ้านเกษมสุข 2 0 0 0 2
112 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 1 5 0 0 6
113 ไพศาลวิทยาคม 1 2 1 0 4
114 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 1 1 2 1 4
115 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 1 1 0 3
116 บ้านโนนแท่น 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
118 บ้านยางเครือ 1 1 0 0 2
119 ไตรมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
120 บ้านดู่น้อย 1 1 0 0 2
121 บ้านป่าแหนหนองไร่ 1 1 0 0 2
122 เทศบาลวัดเหนือ 1 0 2 2 3
123 บ้านดู่ 1 0 1 1 2
124 เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 1 0 1 0 2
125 บ้านมะอึ 1 0 0 1 1
126 บ้านมีชัย 1 0 0 1 1
127 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 1
128 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 0 1
129 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 1 0 0 0 1
130 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 0 1
131 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 0 1
132 บ้านซ้งวิทยาคม 1 0 0 0 1
133 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองต่าย 1 0 0 0 1
135 บ้านอีง่อง 1 0 0 0 1
136 บ้านแดงโนนสว่าง 1 0 0 0 1
137 บ้านตรีคาม 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองจิกโคกสูง 1 0 0 0 1
139 บ้านอีโคตร 1 0 0 0 1
140 บ้านจันทร์สว่าง 1 0 0 0 1
141 บ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
142 บ้านเปลือย 1 0 0 0 1
143 ไตรคามวิทยา 1 0 0 0 1
144 บ้านหวายน้อย 1 0 0 0 1
145 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
148 บ้านอีโก่ม 1 0 0 0 1
149 บ้านแคนสามัคคี 1 0 0 0 1
150 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 0 0 0 1
151 บ้านดงยาง 0 2 0 0 2
152 บ้านหนองดู่ 0 2 0 0 2
153 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 1 2 0 3
154 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 0 2
155 หัวนางามวิทยา 0 1 0 2 1
156 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 0 1 0 1 1
157 บ้านดอนสำราญ 0 1 0 1 1
158 บ้านม่วงท่าลาด 0 1 0 0 1
159 บ้านราชธานี 0 1 0 0 1
160 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 0 1 0 0 1
161 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
162 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 0 1 0 0 1
163 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
164 บ้านไผ่ 0 1 0 0 1
165 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 0 1 0 0 1
166 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 0 0 1 0 1
167 โนนเชียงบังหาดหนองแค 0 0 1 0 1
168 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 0 0 0 1 0
169 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0
170 บ้านโคกข่าหนองโก 0 0 0 0 0
รวม 748 171 76 81 1,076