หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายถาวร มูลมณีผอ.โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ มานะดีโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางบัวผัน คามบุศย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายเพชร มาตยะขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นางสุพิตร สมหนองหว้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุุเทพ ชุมภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทองเสนาโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์กรรมการ
4. นางสุทารี สมสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวรัตน์วิไล คำมูลโรงเรียนบ้านนาชมดอยกลอยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ผอ.โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา อาจวิชัยโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางรักญาติ มณีวรรณโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางนิรมล เครินิลโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ วิทยาวุธโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผอ.โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ยศคำลือโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุนทรีภรณ์ วงษ์สามารถโรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นางอรนุช ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุุเมธ สาลำผอ.โรงเรียนหนองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ หอมมขจรโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านยางเฌอฯกรรมการ
4. นางจงกล ธนะมูลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายธีรไนย ธรรมวิเศษโรงเรียนปัจคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ บุญธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางปาริภัทร หอมไกลโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
3. นางลดาภรณ์ แสนเมืองโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางกุลทอง ธิดาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงฯกรรมการ
5. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชยโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายกองสิน พิรุณห์ผอ.โรงเรียนบ้านตังหมองหนองสาประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ธุทาแสนโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมบัติ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ กันยารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยากรรมการ
5. นางอมร สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ ศรีสนามผอ.โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เพชรดีโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ แสงน้ำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ ข่อยแก้วโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญสวน คำดีผอ.โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา สิงห์พันธ์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางจินตนา ดวงสินโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
4. นางทิพวรรณ โพธิ์หมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี เศษสมบูรณ์โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ หินกองผอ.โรงเรียนบ้านสระโพนทองประธานกรรมการ
2. นางลำพูน กัญญาคำโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นายไพบูลย์ เพชรสุริยาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
5. นางอนุรักษ์ บุญแจ่มโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสีดา บุตรนาแพงผอ.โรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายคำเศียร สอนศรีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางสุนิสา สินโสภาโรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์กรรมการ
4. นางชวาลิน พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
5. นายสมพร เวชกามาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายทรงสิทธิ์ เภาสระคูผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าติ้วประธานกรรมการ
2. ดร.อำคา แสงงามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
3. นายธิติพันธ์ อวนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
4. นางทองม้วน สุดชารีโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสาคร กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนหนองศรีทองสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขแสงครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ สิทธิจักร์ครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นางสำเนียง สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นางชัชฎาพร อินทะโชติครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน อักโขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับประธานกรรมการ
2. ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองมนตรีครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
4. นางอรไท นิลเนตรครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส กุดหอมผูัอำนวยการโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ หงษ์ทะนีครูโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการ
3. นายสมจิต หนองหินครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นายโชคชัย สืบสำราญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุภากรณ์ กลางคารครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเทียม รักษาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าหน่องประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ อาษาธงครูโรงเรียนบ้านอีเม้งกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐชนา สหุนิลครูโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
5. นายวิชัย หอมวงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
6. นางชวนพิศ สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
7. นางภัทิรา ดาหนองแห้วครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
8. นางสาวนันทชพร โลเกตครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สุดานิชโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
3. นางสมใจ มูลหล้าโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางจตุพร นครชัยโรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
5. นางขนิษฐา ชนะศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา เอราวรรณโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
7. นางสาวราตรี วงศ์รัตนาจันทร์โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวคณัชนน จันทร์ฟ้าเลื่อมโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพิชัย สีพลีโรงเรียนโนนทรายสระทองประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน มังตาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ แก่นสาโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี วงศ์รัตนาจันทร์โรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
5. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
7. นางสาววนัชญา โชติขันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
8. นางสาวอโนมา สายยางห้าโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพุทธ โคตรเทิ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ โคหนองบัวครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางสุปราณ๊ อำมะเหียะครูโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
4. นางศิริจังกรณ์ ไชยโยครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีกรรมการ
6. นายอาทิตย์ จันทน์ดาหงส์ครูโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
7. นายสมหมาย เสนาเพียรครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
8. นายถนอม มานะดีครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงวังเซียมประธานกรรมการ
2. นางรสิตา เลิศพันธ์ครูโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกัญญาภัทร สงค์ศรีครูโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางยุพิน ขันสัมฤทธิ์โรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
5. นางสมัย ธรรมวงค์ครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิจักร์ครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นายประดิษฐ์ เจริญภักดีครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยากรรมการ
8. นายกวีศักดิ์ กันศัตรูโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ สมบูรณ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านชาติกรรมการ
3. นางอมรลักษณ์ วัฒนยาครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ โสหนองบัวครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นางชมพูนุช ศรีมีเทียนครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายอิทธิพล ปานบุดดาครูโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
7. นางเย็นจิต เถินมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
8. นายสหชัย มาลัยโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคูประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สืบสำราญครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายสุนทร จันทร์มณีครูโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
4. นางโสรยา พาหวินครูโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อกรรมการ
5. นางสุคนธ์ ชัยสีหาครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
6. นางหนูเพียร โภชะโนครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
7. นายพีระพร ทองแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหัวคนกรรมการ
8. นางดวงมณี ศรีละครครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ เย็นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยางประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ดำรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงโคกดงมันเหล่างามวิทยากรรมการ
3. นางจีรวรรณ แสงหิมครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางเพชรบังอร คำสุขศรีครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
5. นายวินัย อินทะโชติครูโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสวลี แสงเทียนครูโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
7. นางวาริณี อักโขครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
8. นางสุมานี กลิ่นพูนครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ ข่อยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องอนามัยประธานกรรมการ
2. นายสาคร จันทะคามครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประวัติ สมสุไทยครูโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นางสาวช่อเพชร วงศ์เสนาครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นางสาวประดับ อุดมครูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
6. นายสุพจน์ ไชยสิทธฺิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางมยุรา ศรีส่องครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย สอนลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชานุวรรณฯประธานกรรมการ
2. นางเกสร มาเกิดโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
3. นายสวาท ปิ่นแคนโรงเรียนบ้านค้อแสนสีกรรมการ
4. นางบุญชู ภูครองตาโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงามโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
6. นางเจนจิต สุขวาสนะโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนายโกวิท สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาภา ไชยโยโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
3. นางเสาวลักณ์ สลักศิลป์โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
4. นายสราวุฒิ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
6. นางจิรพรรณ์ ดีสมโรงเรียนบ้านหนองแคนนนทาภิบาลกรรมการ
7. นายสุรจิต คำมะสอนโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
8. นางสุปรียา แสงสุมาศโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกริชภูมิ โคตรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพนเงินประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ จงใจจิตโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
3. นายปโยธรณ์ ปุณขันธ์โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีระชนอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวบุญร่วม ทุมจีนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ผางดีโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ศรีประสานโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ถาวรโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุพงษ์ เวโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นางจินดา สุทธิรันดร์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นายสงกรานต์ โฉมวิไลโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ตรีคามโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย กิตติวัฒนพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางอุรารักษ์ สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จันทะบาลโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
4. นายทองเยี่ยม ไชยน้ำอ้อมโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกฤษฎา สมทรัพย์โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี วรวงศ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางมณีวรรณ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
4. นางสุวมาศ ไชยบูรณ์โรงเรียนหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวธนรัน ทองนวลโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิทโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวรศักดิ์ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจริภิญญา คำแปลโรงเรียนเมืองปทุมรัตน์กรรมการ
3. นางศิริพร มูลทรัพย์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
4. นางอาวรณ์ เชาว์ชาญโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นางสาวสวาสดิ์ ลาพันธ์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
6. นางนาตยา ทรงครักษ์โรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนเฑียร จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางสาวปินทิพย์ มูลศรีนวลโรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
4. นายสุรชัย จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนเฑียร จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางสาวปินทิพย์ มูลศรีนวลโรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
4. นายสุรชัย จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายบวร สุดเนตรโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
3. นายประศาสตร์ คำทองดีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
4. นางอัมพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ บูรณะเสนโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคงเดช แข็งแรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรี พลเยี่ยมโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ สุขกวีโรงเรียนโนนทรายสระทองกรรมการ
4. นายสถิต พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายบัณฑิต สุดชาโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ศรีสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหิงษารามประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
3. นายเจริญศักดิ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนคุรุรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายศุภการ กุมมันโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายพลากร จันทร์ซ้ายโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพล สิงห์สถิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ศรีราตรีโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี ไหลสุขโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
4. นายประจวบ มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นายอิสระ หล้าเนตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคลองประธานกรรมการ
2. นายบุญมี เมืองหนองหว้าโรงเรียนกระดิ่งทองกรรมการ
3. นายวิชาญ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ หวันวิเศษโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
5. นายสุนทร น้อยมาลาโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ตรีพงษ์ผอ.โรงเรียนชีโนวาทธำรงประธานกรรมการ
2. นางอ่อนสา ชายมูลโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการ
3. นางศิรินารถ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ผอ.โรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง ไชยยงค์โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
3. นางพัฒนฉัตร จันทร์ฝางโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุตรบุญชูผอ.โรงเรียนบ้านห้างหว้าประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ทุมรินทร์โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางพาโชค สาภูเมืองโรงเรียนบ้านกู่คันธนามฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยงค์ ศรีบุญผอ.โรงเรียนบ้านหมอตาประธานกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ ศรีสระคูโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
3. นายสมชาติ ชุมพลโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต เลิศพันธุ์ผอ.โรงเรียนบ้านคูดินทรายประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ศรีวนค้ำโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางสาวอิสริญาภรณ์ โชคแสนโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ โทนหงสาผอ.โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย โพธิ์ไพรโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
3. นางสมหมาย แม่นมาตย์โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ดร.มานิตย์ ซาซิโยผอ.โรงเรียนบ้านแคน (วันครู2503)ประธานกรรมการ
2. นายเจียม พลทะกลางโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
3. นายสุชาติ ปาปะเกโรงเรียนหัวดงกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุพล สิงห์สถิตย์ผอ.โรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กากแก้วโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสมสมัย โคตรเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธ์ศน.สพป.รอ. 2ประธานกรรมการ
2. นางอัญญาณี ไชยพลงามโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
3. นางนิรมล พุฒธะพันธ์โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมหมาย ทองเสนาผอ.โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ดวงลีดีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นายอำคา แสงงามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดรุณ เกตุตากแดดผอ.โรงเรียนบ้านเมืองสรวงประธานกรรมการ
2. นางพรรณรัตน์ ลาศาโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นางณัฎฐ์ภัทร์ ธรรมวิเศษโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรพต พันธ์หินกองผอ.โรงเรียนบ้านเหม้าฯประธานกรรมการ
2. นางวีทามาศ พาลำโกนโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นางสมคิด โคตรจันทร์โรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี วงศ์นาคผอ.โรงเรียนบ้านสำราญฯประธานกรรมการ
2. นางบังอร นาคำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ผาน้ำคำโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกุลธิดา นาเมืองผอ.โรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางอาภากรณ์ ขวาน้ำคำโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา วะทาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางกาญจนา สุวรรณเพชรโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
5. นางอรทัย เฮงสวัสดิ์โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางนวลปรางค์ พูลลาภโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางสุมาลี โรมศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยิ่งกำแหงโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสุนันทา คงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้าผอ.โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ประกอบโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางสุภิญญา เสนาะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
4. นางจันทจร แก่นภักดีโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นางสายหยาด จันทร์คูเมืองโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. ดร.ณรงค์ พลญาโณเจ้าอาวาสวัดโพนสูงประธานกรรมการ
2. พระรบชนะชน สุธมฺโมนิสิต ม.มจร.กรรมการ
3. นางสาวอำพร ดำพลงามโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายสังคม ประทุมแพงโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางกุณฑล นนทมาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยกรรมการ
6. นางสมหมาย คำสงค์โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมชัย งามสายโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายดิลก วจีภูมิโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายมนตรี คำไฮโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นายศราวุฒิ โต่นวุฒิโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นางวันวิสาข์ สายเชื้อโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
7. นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
8. นายประกาศ อาจเมืองโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุภพ สอนสระครูโรงเรียนโพนขวาวประธานกรรมการ
2. นายส.ต.ต.ชาติชาย ธรรมราษฎร์โรงเรียนบ้านห้างหว้าคุรุรัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ คำไฮโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายวันนา นำสุขโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นางเนรัญชรา สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
7. นายกิตติชัย เทียมสิงห์โรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
8. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนเด่นราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปริญญา นวลรักษาโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสมุทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ เพ็ญสุริยาโรงเรียนวารีย์สวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
5. นายสุพัฒน์ โพธิ์คลังโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการ
6. นายพงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายอาทิตย์ สามิบัติโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรมย์ พันธ์พินิจโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พันธะไชยโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายประจวบ มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นายสณชัย ทาระคำโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นายสากล ฝางดีโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
5. นายดอน โพธิสูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายสัมพันธ์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
8. นางสุปัน มืดทัพไทยโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ สุนทรโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพนธ์ ถวิลไพรโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายเตรียม หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นายสุวพงษ์ หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายนิรันตร์ ชมพูโรงเรียนบ้านหัวหนองตาดกรรมการ
6. นายสำเริง หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)กรรมการ
7. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
8. นายภาคภูมิ จันทะวงษ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)ประธานกรรมการ
2. นายไพรรัช สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองนาหล้ากรรมการ
3. นายปรีดี แซ่อ่างโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
5. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
6. นางทองนิ่ม แพงสกลโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นายสุเทพ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
8. นางสาวฉันทรีญาภัสร์ กาญจนสารธนาโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์โรงเรียนบ้านกอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพล แก้วภูมิแห่โรงเรียนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นายไพรวัลย์ ไข่สังข์โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นายวิทยา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
5. นายสุริยันต์ ทองแสนโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นายจรินทร์ ภักดีศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ วงศ์สระคูโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนาค โพลาลัยโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองประธานกรรมการ
2. นายไกรวัฒน์ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายประยุทธ ขันโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพนสูง(ปทุมรัตต์)กรรมการ
4. นางทรงฉวี สีเห็มทองโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายมังกรศิลป์ พรมศรโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายประคอง เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นายวัฒนา กับแก้วโรงเรียนบ้านดอนบ่ดอนแฮดกรรมการ
8. นางเกษมศรี พาโคกทมโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเพชร สุ่มมาตย์โรงเรียนไตรราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ วัฒนยาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ สัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นายสุวรรณ พรมชินวงศ์โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
5. นายเขมพันธ์ โคหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายไสว คำภูเมืองโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
7. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นายสมภาร เบ้านีโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฐินชัย นนทะภาโรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ขันโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นายประเสริฐ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
4. นายเทวิน สุขวรรณะโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายโอกาส ธรรมรักษาโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายเตรียม หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายอุดม กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิลัทธิ์ ลัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นายยุทธนา โกศัลวัฒน์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นายสรรชัย ลักษณะงามโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคีกรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ กลางคารโรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
6. นายสมชัย มากพูนโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นายสุเทพ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสากล ลำพายโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นางโชคดี มากพูนโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศิลาเหลืองโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นายสมชาย บุรวัฒน์โรงเรียนหนองหินใหญ่กรรมการ
6. นายอรรถสิทธิ์ น้อยแสงโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
8. นายสมัย มีมาโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายหาญชัย ศรีภูมั่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)กรรมการ
4. นายอนันต์ คำหินกองโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
5. นางปราณี ทองลือโรงเรียนบ้านฮ่องทรายกรรมการ
6. นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
7. นายวิชัย รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
8. นางนงลักษณ์ แผนคำโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส พิลาภโรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน ยงยุทธโรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำกรรมการ
3. นางสาวฉันทรีญาภัสร์ กาญจนสารธนาโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางจรัสแสง เทพวิริยาพงศ์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายปิลันธน์ สระแก้วโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางจิตสุรางค์ นาโพนงามโรงเรียนหนองแล้งกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธะนาโรงเรียนดงเมืองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาคร กล้าหาญโรงเรียนหนองศรีทองสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจิตสุรางค์ นาโพนงามโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
4. นางจันทนา น้อยแสงโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลาโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางทรงฉวี สีเห็มทองโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิศมัย หมื่นแสนโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
8. นางปิ่นอนงค์ เคนโยธาโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)ประธานกรรมการ
2. นายุยุทนา ุสุดวิลัยโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นายจรูญ โชติแสงโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายถวัลย์ ทรงงามโรงเรียนมหิงษารามกรรมการ
5. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นายจันทโชค เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
7. นายมังกรศิลป์ พรมศรโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
8. นางนงรักษ์ แผนคำโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายสมภาร เบ้านีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
4. นายอัมพร วินทะไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
5. นายสุรชัย พันธุโรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านกรรมการ
6. นางสุวรรณี เรืองดงยางโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
7. นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลาโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจักรสิน สามารถโรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ พันธุ์ธุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
3. นายสมจิตร หงส์พิพิธโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นายไพรวัลย์ ไข่สังข์โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นายณรงค์ อาจหาญโรงเรียนห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
7. นางกุลเทพ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
8. นายเทวิน สุวรรณะโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร อิงอาจโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ไชยราชโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายจำนงค์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
4. นายไพรัช สวัสดิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองนาหล้ากรรมการ
5. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
6. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
7. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ สัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยนตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาต(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาต(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านตลาดไชยประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
5. นายจำนงค์ ยาคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ุ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท กล้าหาญโรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนี ขจรภพโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
6. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสนิท กล้าหาญโรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนี ขจรภพโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
6. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายกมล วงค์ณรัตน์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยา)กรรมการ
8. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนป่ายางวนาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นายระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายกมล วงค์ณรัตน์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยา)กรรมการ
8. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนป่ายางวนาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
6. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
7. นางวิรสุดา หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยวิทยากรรมการ
5. นางวิรสุดา หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย ปัดสำราญโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
6. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวฯกรรมการ
8. นางวิรสุดา หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย ปัดสำราญโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางวิรสุดา หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นายวีรชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
6. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
7. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางสุเพ็ญศรี สิงห์บุตราโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
6. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท กล้าหาญโรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนี ขจรภพโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
6. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนิท กล้าหาญโรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนี ขจรภพโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
6. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
8. นายเสวิน บุภักดีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายกมล วงค์ณรัตน์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยา)กรรมการ
8. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนป่ายางวนาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายกมล วงค์ณรัตน์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยา)กรรมการ
8. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนป่ายางวนาทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขฯ)ประธานกรรมการ
2. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นายุสมชาติ ชุมพลโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขฯ)ประธานกรรมการ
2. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตามแสงกรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมชาติ ชุมพลโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขโรงเรียนสำราญประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สอนสนามโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ไชยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
5. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
6. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
7. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
8. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายคำตัน พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านอี่เม้งประธานกรรมการ
2. นายวิไลพร ชนะนาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(สุวรรณภูมิ)กรรมการ
3. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวานโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
4. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
6. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ สมภารโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชุมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สอนสนามโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นายฉวีวรรณ ไชยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
5. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
6. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
7. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
8. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายคำตัน พิมพ์สิงห์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ชนะนาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(สุวรรณภูมิ)กรรมการ
3. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวานโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
4. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชุมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ สมภารโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่กรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ มาศจันทร์โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
5. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
6. นางสาวนฏกร จินตนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
7. นางประทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ มาศจันทร์โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
5. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
6. นางสาวนฏกร จินตนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
7. นางประทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพ165กรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นางประทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
8. นางพิกุล แท่นประยุทธโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนห้วโทนมิตรภาพที่165ประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นางปทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
8. นางพิกุล แท่นประยุทธโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพ165กรรมการ
4. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ไชยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพ165กรรมการ
4. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
6. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
7. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ไชยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ หันตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ทวีนันท์โรงเรียนแสนสีกรรมการ
3. นายนุวัฒน์ สอนศรีโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวราตรี สายเขียวโรงเรียนบ้านสาหร่าย(ประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโยโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)ประธานกรรมการ
2. นางจันทราษี ไชยเสนาโรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)กรรมการ
3. นายศุภชัย นนทมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวอัมพา ลาอินทร์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. Mrs.Esme Curingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสาววราพร อุลหัสสาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นิ่มอนงค์โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ นวนรักษาโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)กรรมการ
3. นางสาวอุไรพร แฮดเมยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นางปิยสุดา โสหนองบัวโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสงกรานต์ จันทะนามโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
6. Mr.Richard Kacperekโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสุภาพร คำอำไพรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายแสวง ทอนศรีโรงเรียนบ้านโนนตาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร ขันโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการ
3. นางอรัญญา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัจฉรียา มะณีเลิศโรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นางนิฤมล สุทธิสนโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีษ์ จุลสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
2. นางสายแก้ว เชิงหอมโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวบังอร โสน้ำเที่ยงโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ นาปองสีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนี สิงห์นันท์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางอภิญญา วิเศษสมโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
4. นางสนทยา ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายวรรณธง สาคำไมย์โรงเรียนบ้านหนองไศลประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศรีโพธิ์อุ่นโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
3. นางจุฑามณี บุญจันทร์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ น้อยถนอมโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการ
5. นางจันทร์หอม อันน้อยนนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางสาวนวลฉวี ศรีชนะโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ บัวศรีคำโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตราภรณ์ พลพุทธาโรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการ
3. นางวิไลพรรณ ไม้หอมโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Richard Kacperekโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มโรงเรียนบ้านหว่านท่าสมอประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นางนงคราญ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านกรรมการ
4. นางจันทร์หอม อันน้อยนนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางศรีดร บุตรบุญชูโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. ดร.นปดล นพเคราะห์โรงเรียนบ้านสูงยางประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีถาวรโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นายหาญชนะ บรรทัดเรียนโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
4. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์โรงเรียนบ้านบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางยูนนภา ศิลาทะโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ราชบัวผันโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิรงค์ เศษวงค์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. Mrs.Esme Curingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางสาววงค์เดือน สีลำเนาว์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุขุมาล โยธะกาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญญารัตน์ ผกามาศโรงเรียนบ้านสะแบงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาวัลย์ บุญอรัญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวปริ่มใจ บุญโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวณัชชา นาดอนดู่โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญญารัตน์ ผกามาศโรงเรียนบ้านสะแบงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาวัลย์ บุญอรัญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวณัชชา นาดอนดู่โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญญารัตน์ ผกามาศโรงเรียนบ้านสะแบงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาวัลย์ บุญอรัญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชชา นาดอนดู่โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายพนมภูมิ ไชยแสนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางสาวเต็มเดือน ศรีส่องโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญผกา จันทร์สระคูโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายอุไร เลิศพันธ์โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวสอน วงค์สนิทโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
3. นายศิณะ พวงพี่โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤตภรณ์ อิทธิเจริญพงษ์โรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านแจ้งประธานกรรมการ
2. นายวาสนา นวนรักษาโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนากรรมการ
3. นายนางสาวนิภาพร น้ำคำโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
4. นางสาวสนอง กาศรีโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
5. นายวิษณุพงษ์ วิเศษสมโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย เอราวรรณโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองประธานกรรมการ
2. นายนพดล แสงน้ำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มณีเรืองโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายเข็มชาติ พวงจันทร์โรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
6. นายยุทธนา สุดวิลัยโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
7. นายสวัสดิ์ สอนสนามโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายศักดา ชัยสงครามโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสีดา บุตรนาแพงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา สมันต์ศรีโรงเรียนบ้าน้ำคำกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
4. นายประจวบ มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเจสดา พรหมเวียงโรงเรียนบ้านกุดเขียวประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรงค์ เศษวงษ์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นายวีรกุล บาลศิริโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
4. นายณรงค์ สีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
5. นางสาวรจนา วงศ์เพ็ชรศรีโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสุวณีย์ ขันโมลีโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน มังตาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสำลี ธรรมะโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นายพงศธร สมภักดีโรงเรียนบ้้านโพนหินกรรมการ
5. นางยุพา สงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเจสดา พรหมเวียงโรงเรียนบ้านกุดเขียวประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรงค์ เศษวงษ์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นายวีรกุล บาลศิริโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
4. นายณรงค์ สีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
5. นางสาวรจนา วงศ์เพ็ชรศรีโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทรงจิต สมุทรเขตโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายธีรไนย ธรรมวิเศษโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปราณี ลีทองโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
4. นางเอมอร สายเชื้อโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกกุงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมใจ อุลมานโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคำเศียร สอนศรีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
4. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางรจิต ยางเพชรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายโกวิท สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชยโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
3. นางอรนุช ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นางลำพูน กัญญาคำโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสมจิต ขันหนองจอกโรงเรียนบ้านกุดเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ กัญญาคำโรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
3. นางพาโชค สาภูเมืองโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
4. นางสาวณัชชา ทัดภูธรโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
5. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นางดาวรุ่ง นาดีโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุเทน อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการ
5. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุเทน อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการ
5. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สาธารณ์โรงเรียนชุุมชุนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ชาวงษ์โรงเรียนบ้้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
4. นายวิบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองบั่ววิทยากรรมการ
5. นายวสิต พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นายบุญทัน เรืองมนตรีโรงเรียนบั้านดูกอึ่งศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
7. นายบัญญัติ ภูครองตาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพนมภูมิ ไชยแสนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ แจ้งสนามโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นายสุเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านเหล่าหัวภูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทองอยู่ มิรัตนไพรโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกพรรณ บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการ
7. นายประเสริฐ ศรีสมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวญา ไหดงยางวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ อุดมคำโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แสงผุยโรงเรียนโนนทรายสระทองกรรมการ
3. นายไชยธร พะตันโรงเรียนบ้้้านเหล่าฮกกรรมการ
4. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุุุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางพวงเพชร โพธิ์สนามโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แสงสุมาศโรงเรียนบ้้านโพนดวนประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ จงใจจิตโรงเรียนบ้้้านหนองผือโนนค้อกรรมการ
3. นายหัน เวียงนนท์โรงเรียนบ้้านหนองยางกรรมการ
4. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวศศินา ดาราศาสตร์โรงเรียนบ้้านนกเหาะกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ภูพวกโรงเรียนคูฟ้ากรรมการ
7. นายสราวุธ เมรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
8. นางเสาวนีย์ เกิดผลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพูนทรัพย์ มานะดีโรงเรียนเมืองอาจสามารถประธานกรรมการ
2. นายทองยศ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้้านโพธิ์ใหญ่่กรรมการ
3. นางสุรีพร คำงามโรงเรียนบ้านดอกไม้กรรมการ
4. นางไพลิน เตียงพลกรังโรงเรียนบ้้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
5. นายสัุเทพ พวงไธสงโรงเรียนบ้้านโนนยางรัฐพัฒนากรรมการ
6. นายพรชัย หะโทโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
7. นายชาญวิทย์ อาจสมโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสรร ปัดชาศรีโรงเรียนดงเกลือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคำไพร ขามพยาโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
3. นายอพิเชษฐ์ ชาญอุไรโรงเรียนบ้้านยางเลิงกรรมการ
4. นางชื่นจิต ใหม่คามิโรงเรียนบ้้านสิงห์ไคลสุทธาวาสกรรมการ
5. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
6. นายวชิรา ทำมิโรงเรียนบ้้านจานใต้กรรมการ
7. นางประนอม ศรีจันทร์โรงเรียนบ้้านชาติกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเนตรนภา โพธินามวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร กันหาจันทร์โรงเรียนบ้้านข่อยประธานกรรมการ
2. นายวิินัย โพธิ์หมุดโรงเรียนวัดแจ่งอารมณ์กรรมการ
3. นายสุพรรณ มุณีชัยโรงเรียนบ้้านกระจายเหล่าสูงกรรมการ
4. นายบุญยืน คำสอนโรงเรียนบ้้านหนองจานกรรมการ
5. นายทองพูล ประมูลจะโกโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
6. นายพงศ์เทพ ชื่นใจโรงเรียนบ้้านฝางกรรมการ
7. นายพลากร จันทร์ซ้ายโรงเรียนบ้้านเหล่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
8. นายทวี สาวิกันย์วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนันท์ แก้วภูมิแห่โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้้านเวาตะคองกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
4. นางสาวจีระภา ชินภักดีโรงเรียนบ้้านพิลากรรมการ
5. นายชัยวิโรจน์ คำลอยโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธงไชย ประทุมมาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวเบญญาภา สุรสุขวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ ไชยมีโรงเรียนเมืองจำปาขันประธานกรรมการ
2. นางสวาท พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ้้านคูเมืองกรรมการ
3. นางดารณี โตไทยะโรงเรียนบ้้านสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายอนวัช ประทุมขนกกุููลโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
6. นายขวัญชัย สมสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
7. นายอนุชิต ฤทธิวุธโรงเรียนเทืองโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
8. นายราชัน ทองคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชุมภักดีโรงเรียนบ้านขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายสุบัน เย็นศิริโรงเรียนบ้้านข่อยกรรมการ
3. นางคัทรียา เสนาโรงเรียนบ้้านม่วงกรรมการ
4. นายสมชาย ออมอดโรงเรียนบ้้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
5. นายเอกชัย ถนัดค้าโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
6. นายศราวุฒิ วิริยะกุลโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
7. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวุฒิชัย ภาษีวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุุรพันธ์ มูลทรัพย์โรงเรียนบ้้านน้ำคำน้อยประธานกรรมการ
2. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลางโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายอารมณ์ จันชาราโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้้านเด่นราษฎร์กรรมการ
7. นายวาทิน ไหวดีโรงเรียนชุุุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอรวรรณ มณีรัตน์โรงเรียนบ้้านฮ่่องสังข์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ศรี ชราศรีโรงเรียนบ้้านหนองบึงกรรมการ
2. นายสุพรรณ หล้าสร้อยโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นายอักษร หาญอาษาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ หรเพลิดโรงเรียนบ้้้านหนองไผ่ลุ่มกรรมการ
5. นายสุทัศน์ หงส์ศรีโรงเรียนบ้้้านเปลือยคุรุสรรพ์กรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ แก่นสาโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
7. นางพาโชค สาภูเมืองโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
8. นายโยธิน เรืองสมบัติวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ชัยบังวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายชินสิงห์ เวียงวะลัยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมบัติ แก้วมงคลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนิรันดร์ คูคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายคณิต กลางคารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายโกศล คำทองวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ชัยบังวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายชินสิงห์ เวียงวะลัยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมบัติ แก้วมงคลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนิรันดร์ คูคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายคณิต กลางคารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายโกศล คำทองวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวชิระ วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายนรากร นารีนาถโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ราชบัวผันโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
5. นายประจวบ รักษาชนม์โรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
6. นายวิจิตร เทียบโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
7. นายเฉลิมพล นิลผายโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
8. นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไหวดีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นางทองดี จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
4. นางคะนึงนิจ จันทะคามโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวกรรมการ
5. นายสมมาศ อยู่สุ่มโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
6. นางสายสมร ชานามโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายสำรวล เขียวสนามโรงเรียนบ้านดอกไม้กรรมการ
8. นางภัทรพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัยโรงเรียนบ้านตาหยวกประธานกรรมการ
2. นางพรผกา จรบุรมณ์โรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นางสาวบุพผา โทสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นายนรินทร์ นารีนาถโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธประชาสรรค์กรรมการ
6. นางไสว ด่านซ้ายโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
7. นายจำเนียร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
8. นายสายันต์ พรมสูงยางโรงเรียนหนองยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย งามสายโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย มูลตรีภักดีโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นายถาวร ผดุงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
4. นางกนิษฐา ผสมศรีโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ศรีสระคูโรงเรียนบ้านฮ่องทรายกรรมการ
6. นายสังเวียน นิยมโรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคึ)กรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์ จันนาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นางสาวปริ่มใจ บุญโพธิ์โรงเรียนหนองหญ้ารังกาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางหทัยชนก คชพันธ์โรงเรียนบ้านเหนือประธานกรรมการ
2. นางฉัตรเงิน ชีวาจรโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
3. นางสาวรจนา วงศ์เพชรศรีโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางกำไล ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ศรีบัวลาโรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล อุปวงษาโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
7. นางสมหมาย บุญกลอยโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
8. นางปราณี สามิบัตรโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหินน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ประกอบเสริมโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางบังอร วงศ์หนองแวงโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
4. นางนาตยา มิรัตนไพรโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
5. นางมานิต ทวยหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
6. นางสาวเบญวลี คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวนริศรา ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านหนองหัวคนกรรมการ
8. นางทองหยด ฝางเสนโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พลสมบัติโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นางจิตสุรางค์ นาโพนงามโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายสมพร ปะกิลาเคโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ หันตุลาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางดวงจันทร์ แสงน้ำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
8. นายชินพันธ์ บุตรรักษาโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง มณีแสงโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐพิทยาคาร)กรรมการ
4. นายประภาส งามดังนาคโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นายฉันท์ ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
6. นายถาวร ยมรัตน์โรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการ
7. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ สีกู่กาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายคูณ ขจรภพโรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายรัตนชัย กาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
5. นายวิจิตร เทียบโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นางราตรี พวงช้อยโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
7. นายธีระ เวียงฆ้องโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
8. นางอินภิรมย์ ชุมตรีนอกโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สองศรีโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธรศรีโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยกรรมการ
3. นายประยูร สาระภักดีโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นางสาวเอื้องพร ใสสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยฯกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ พรมรีโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
6. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
7. นางชญาภา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
8. นางวิไลพรรณ ไม้หอมโรงเรียนบ้านหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ เสนาะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ผดุงกิจโรงเรียนร่องคำหงศ์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีประสารโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นางนิตยา ศรีบุญโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
7. นางศรีสุดา สุดาเดชโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นางปรุณี พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พลศรีโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตต์ นิลสระคูโรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางอรพันธ์ คำลอยโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประกอบศิลป์ โพธิ์สุพรรณโรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นางพวงชมพู จันทร์สำราญโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ โพธิคลังโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
7. นางสาวบังอร กุมผันโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นางสาวอภินันท์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ขุมเงินโรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาวประธานกรรมการ
2. นางมานิดา ภูนิคมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นางนิตยา สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
4. นางคำปุ่น บุญพาทำโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายจรูญ ศรีประสารโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ชาญวิรัตน์โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)กรรมการ
7. นางปาณัสกร สมภูงาโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
8. นางสาวสุปัญญา สำลีโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ วงศ์สมบัติโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวภัทรกร รวมรสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางศศิประภา ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านเหนือกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กาแก้วโรงเรียนบ้านสะแบงตากกรรมการ
6. นางจารุภา สิทธิจันทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
7. นางปิยสุดา โสหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สุขประเสริฐโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สงเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นางชรินทร์ทิพย์ ศรีสมุทรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล จันมะโฮงโรงเรียนบ้านลางเลิงกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นางประมวล บุญโพธิ์โรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
7. นางบุญธรรม รัตนดีโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
8. นางวราภรณ์ อนันทวรรณโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ นวลมณีโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นางเย็นใจ คำดีโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา คำภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางอนงค์นาฏ ศรีเวียงโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นางวงเดือน ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
7. นางสาคร สุวรรณษาโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
8. นางสาวอภินันท์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวชิระ ไชยรัตน์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางวารีรัตน์ ทวยสอนศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายอุบล แก้วปิ่นศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
8. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ไชยรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
4. นายอุบล แก้วปิ่นศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
5. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการ
8. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายประยงค์ รักษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
2. นางณัทธร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางวิรวรรณ วรไวยโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ พิมพ์เวินโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ บัวบุศย์โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิเชียร บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านห้างหว้าคุรุรัฐประชาสรรค์กรรมการ
2. นางเกษมศรี ทองดีโรงเรียนอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
3. นางสิภาภรณ์ ซ้ายโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นางศิรินันท์ ชื่นใจโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นางสุจิตรา โอปากโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสถิต สาระวิถีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
2. นางปิยฉัตร บุญธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ศรีเมืองเฮ้าโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทูลแก้วโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางรัชนี ผารัตน์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายสง่า ไตรมณีโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
2. นางราตรี พวงช้อยโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางสาวฉันทรียภัส กาญจนสารธนาโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางรำพัน งามสายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางนิตยา ปรักมาศโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
การร้องเพลง ปฐมวัย
1. นายอนุพงษ์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
2. นางจรีพร คำมณีโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์กรรมการ
3. นางฐะปะนีย์ อุบลบานโรงเรียนบ้านแคนวันครู (2503)กรรมการ
4. นางบุญเก็ง กาสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางบุญเพ็ง ลาดเสนาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
มารยาทไทย ปฐมวัย
1. นายดำรง ขุมเงินโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ รัญระนาโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
3. นางรัตติญา สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางมณี สีแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสุภา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะโรงเรียนโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
2. นางหนูแก้ว ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางพวงเพชร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
4. นางจงดี ธนะมูลโรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
5. นางวาสนา บัวศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผอ.โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจวรินทร์ บุตรหินกองโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
3. นางสุพารา นาพันท้าโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิติญา เพ็ชร์แผ้วโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผอ.โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจวรินทร์ บุตรหินกองโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
3. นางสุพารา นาพันท้าโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิติญา เพ็ชร์แผ้วโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรผอ.โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางชาตบุษย์ โคตรคำโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผอ.โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจวรินทร์ บุตรหินกองโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
3. นางสุพารา นาพันท้าโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิติญา เพ็ชร์แผ้วโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบัวใส อุ่นเรือนผอ.โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจวรินทร์ บุตรหินกองโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
3. นางสุพารา นาพันท้าโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิติญา เพ็ชร์แผ้วโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักรผอ.โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรผอ.โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางชาตบุษย์ โคตรคำโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักรผอ.โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักรผอ.โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเณรัชรา ก้านจักรผอ.โรงเรียนบ้านโพนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ ดาศรีโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยประธานกรรมการ
2. นางผ่องจิต ชนะพันธ์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี พัสดรโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางบุปผา สมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นางสาวสุภาวินี บุญมาตย์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ สร้อยสระคูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนี ครองทองสีโรงเรียนบ้านดงช้างกรรมการ
3. นางสาวโชติกา จันทะบุดศรีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางวัลภา พวงปัญญาโรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ขอนโพธิ์โรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุลโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร สอนภักดีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
4. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุลโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร สอนภักดีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
4. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพนิดา หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหินน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นางปรียาภัทร์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
4. นางคำปุ่น บุญพาทำโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางวิจิตร วันภูงาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายณรงฤทธิ์ เภาสระคูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ ไชยสงครามโรงเรียนวัดธาตุฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเชอรี่ แก้วมงคลโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมพร หงส์ศรีโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
3. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ดีสาโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ถานัดดีโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคิด อันไฮโรงเรียนบ้านผำโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางโชคดี มากพูนโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
3. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางญาดา ไชยแสนโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวนฤมล แก้วโงโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางสาวปิยพร พรมศรโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา บุตรเกตุโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางสาวปิยพร พรมศรโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา บุตรเกตุโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ถนอมพลโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีหะวงษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
4. นายประมุข ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางเพลินพิศ สายยุทธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ถนอมพลโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีหะวงษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
4. นายประมุข ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางเพลินพิศ สายยุทธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ถนอมพลโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีหะวงษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
4. นายประมุข ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางเพลินพิศ สายยุทธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ถนอมพลโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีหะวงษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
4. นายประมุข ศรีจำนงค์โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นางเพลินพิศ สายยุทธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางสาวปิยพร พรมศรโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา บุตรเกตุโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวชโลธร วิยะรสโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
4. นางสาวสมเพียร เหลาคาโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายนิคม บุตรหินกองโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวสุภาวินี บุญมาตย์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสมเพียร เหลาคาโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายนิคม บุตรหินกองโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวสุภาวินี บุตรหินกองโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสมเพียร เหลาคาโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายนิคม บุตรหินกองโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวทานตะวัน มูลจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวทานตะวัน มูลจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]