หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 47 37 80.43% 7 15.22% 2 4.35% 0 0% 46
2 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 39 29 85.29% 3 8.82% 1 2.94% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 40 28 75.68% 5 13.51% 2 5.41% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 45 28 70% 4 10% 5 12.5% 3 7.5% 40
5 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 45 25 65.79% 4 10.53% 4 10.53% 5 13.16% 38
6 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 35 24 72.73% 5 15.15% 1 3.03% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 36 24 72.73% 4 12.12% 4 12.12% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 36 21 58.33% 12 33.33% 1 2.78% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 37 21 67.74% 6 19.35% 1 3.23% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 25 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 39 17 45.95% 13 35.14% 5 13.51% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนบ้านข่อย 34 17 60.71% 10 35.71% 1 3.57% 0 0% 28
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 24 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 31 16 61.54% 8 30.77% 1 3.85% 1 3.85% 26
15 โรงเรียนบ้านโพนทัน 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
16 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 21 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านหินกอง 32 14 58.33% 2 8.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
18 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 18 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านสว่าง 25 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
21 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านมะกอก 18 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
24 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 28 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 23 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
26 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 24 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
27 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 25 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 18 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนบ้านแจ้ง 18 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
31 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 14 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 28 11 47.83% 9 39.13% 0 0% 3 13.04% 23
33 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
34 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 18 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 23 10 45.45% 9 40.91% 1 4.55% 2 9.09% 22
36 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 25 10 41.67% 8 33.33% 6 25% 0 0% 24
37 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 16 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
38 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 21 10 50% 3 15% 5 25% 2 10% 20
39 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 16 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 20 10 58.82% 2 11.76% 4 23.53% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 12 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 19 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
44 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 17 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
45 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 20 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
46 โรงเรียนบ้านคูเมือง 21 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านแสนสี 17 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านหัวนา 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 17 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 13 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
52 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
53 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
54 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 19 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
56 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 15 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
57 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 20 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
58 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
59 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
60 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 18 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนบ้านฝาง 16 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
62 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 17 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
63 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 20 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
64 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 16 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
65 โรงเรียนบ้านจานใต้ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 16 8 72.73% 0 0% 3 27.27% 0 0% 11
68 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 16 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนสาวแหวิทยา 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านสระบัว 18 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 21 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
73 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
74 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านขามป้อม 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
76 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 19 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
77 โรงเรียนบ้านหนองไศล 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
78 โรงเรียนบ้านสูงยาง 13 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
79 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 21 7 50% 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 14
80 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 12 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนเจริญศึกษา 17 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
86 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 14 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
87 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 15 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
88 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 17 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
89 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 16 6 40% 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 15
90 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
93 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านเป้า 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 13 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
101 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
102 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 13 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
103 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
104 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
105 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
106 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
107 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
109 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
110 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
111 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
114 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
119 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
120 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
121 โรงเรียนยางคำวิทยา 11 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
123 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 21 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
124 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 10 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
128 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านดู่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
131 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านบัวขาว 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านนา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนเมืองโพนทราย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
145 โรงเรียนบ้านโพนหิน 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
146 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
147 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
150 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
151 โรงเรียนหนองย่างงัว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
152 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
157 โรงเรียนบ้านชาติ 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
158 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านดอนยาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
164 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 8 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
165 โรงเรียนบ้านป่ายาง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
167 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
174 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
175 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
176 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
177 โรงเรียนจตุคามวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
178 โรงเรียนบ้านยางเลิง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
181 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
182 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
183 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านคำพระ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
193 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
194 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
195 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
202 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
203 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
204 โรงเรียนบ้านม่วง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนกมลวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านกอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านโหรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
219 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
220 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
221 โรงเรียนห้วยหินลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
223 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
224 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
225 โรงเรียนบ้านดอนคำ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
226 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
227 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
228 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
229 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
230 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
231 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
232 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
233 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
234 โรงเรียนบ้านสองชั้น 7 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
235 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
236 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
237 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
242 โรงเรียนบ้านภูดิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
243 โรงเรียนบ้านแขม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
244 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
245 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
246 โรงเรียนบ้านดงช้าง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
247 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
248 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
249 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
250 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
251 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
252 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
253 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านตังหมอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
257 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนบ้านสำราญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
259 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
260 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
261 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
262 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
263 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
265 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
266 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
267 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
268 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
269 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
270 โรงเรียนบ้านพิลา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
271 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
272 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
273 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
274 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
275 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
276 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
277 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
278 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
279 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
280 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
281 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
282 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
283 โรงเรียนบ้านโนน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
284 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
285 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
286 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
287 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
288 โรงเรียนบ้านบัวงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
289 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
290 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
291 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]