หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศุภชัย ชนะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางกัญญา ทาสระคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายไพรสันต์ ทาสระคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเสนาะ วังคะฮาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเลื่อน เพชรอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุพรรณ มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายธนชน มุทาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายปรีดา นวลรักษา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสถิต พนมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
13 นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
14 ว่าที่ร้อยตรีวิเวค บุตรโท ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระภาษาไทย
15 นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระภาษาไทย
16 นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระภาษาไทย
17 นายสวัสดิ์ วันภูงา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
18 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
19 นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
20 นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 นางวารีรัตน์ ทวยสอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
23 นายอำนาจ ศรีเที่ยง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
24 นายสุนทร หลักคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
25 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
26 นายบารมี วันชูเชิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นายสมปอง เอนกบุญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
30 นายวชิระ ไชยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
31 นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
32 นางสาวสุนันทา ยอดรัก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
33 นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นางวราภรณ์ มูลมณี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
35 นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
36 นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]