สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 32 6 2 0 40
2 สามขาพิทยาคม 28 4 5 3 37
3 จตุรคามพัฒนา 25 4 4 5 33
4 เมืองสุวรรณภูมิ 25 3 1 1 29
5 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 24 5 2 2 31
6 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 22 4 3 1 29
7 อนุบาลเมืองพนมไพร 21 12 1 2 34
8 เมืองปทุมรัตต์ 20 6 1 3 27
9 น้ำคำใหญ่วิทยา 17 13 5 2 35
10 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 17 4 1 2 22
11 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 16 8 1 1 25
12 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 16 5 1 1 22
13 บ้านเมืองสรวง 15 3 2 1 20
14 บ้านหินกอง 14 2 5 3 21
15 หนองบัวประชาสรรค์ 13 3 2 1 18
16 บ้านมะกอก 13 3 2 0 18
17 ชุมชนบ้านหนองฮี 13 3 0 1 16
18 บ้านโพนทัน 13 2 0 0 15
19 บ้านข่อย 12 8 1 0 21
20 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 12 7 2 2 21
21 ชุมชนบ้านผำ 12 3 2 1 17
22 บ้านดงครั่งน้อย 12 2 3 1 17
23 บ้านแจ้ง 12 2 2 1 16
24 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 12 2 0 0 14
25 บ้านหนองแล้ง 12 1 3 0 16
26 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 12 0 0 0 12
27 เมืองอาจสามารถ 11 9 0 3 20
28 บ้านเขวาหรดี 11 5 2 0 18
29 บ้านหนองทัพไทย 11 4 3 0 18
30 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 11 4 1 2 16
31 บ้านฮ่องสังข์ 11 4 1 1 16
32 บ้านแคน (วันครู 2503) 10 9 1 2 20
33 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 10 8 6 0 24
34 ชุมชนบ้านโพนเมือง 10 5 3 0 18
35 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 10 5 0 0 15
36 เมืองจำปาขัน 10 2 4 1 16
37 บ่อพันขันวิทยา 10 0 0 2 10
38 บ้านตาจ่อยหนองสระ 9 5 1 0 15
39 ชีโหล่นวิทยา 9 4 3 0 16
40 คุรุราษฎร์สามัคคี 9 4 2 0 15
41 บ้านแสนสี 9 3 2 0 14
42 บ้านโนนสวรรค์ 9 3 1 1 13
43 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 9 2 1 0 12
44 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 9 1 3 0 13
45 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 9 1 2 0 12
46 บ้านกู่กาสิงห์ 9 1 1 2 11
47 บ้านหนองคูณ 9 1 1 1 11
48 บ้านดงเมืองจอก 9 1 1 1 11
49 นานวลราษฎร์นิยม 9 1 1 0 11
50 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 8 6 3 1 17
51 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 5 0 1 13
52 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 8 4 3 4 15
53 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 4 2 1 14
54 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 8 4 2 1 14
55 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 8 4 1 1 13
56 บ้านฝาง 8 4 0 0 12
57 ดอนกลอยวิทยาคาร 8 3 3 1 14
58 บ้านสว่าง 8 3 2 1 13
59 บ้านคูดินทราย 8 2 2 0 12
60 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 8 1 1 0 10
61 บ้านดงหมากไฟ 8 0 3 0 11
62 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 0 0 1 8
63 เชื้อจรูญวิทย์ 7 3 4 0 14
64 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 7 3 3 1 13
65 บ้านหัวนา(พนมไพร) 7 3 2 1 12
66 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 7 3 1 0 11
67 บ้านโพนแท่น 7 2 5 1 14
68 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 7 2 2 2 11
69 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 7 2 1 3 10
70 บ้านสูงยาง 7 2 1 0 10
71 บ้านเขวาโคกสวายโดด 7 1 4 2 12
72 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 7 1 3 0 11
73 บ้านหนองบัว 7 1 0 1 8
74 ไตรคามสามัคคี 7 1 0 1 8
75 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 7 1 0 0 8
76 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 7 0 1 1 8
77 เจริญศึกษา 6 7 1 3 14
78 บ้านขี้เหล็ก 6 7 0 0 13
79 ทุ่งกุลาประชารัฐ 6 5 2 1 13
80 บ้านคูเมือง 6 3 3 0 12
81 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 6 3 2 1 11
82 บ้านสระบัว 6 3 1 1 10
83 สาวแหวิทยา 6 3 1 0 10
84 บ้านขามป้อม 6 3 0 3 9
85 วารีสวัสดิ์วิทยา 6 2 4 3 12
86 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 6 2 2 1 10
87 บ้านเขวาตะคลอง 6 2 1 1 9
88 บ้านหัวนา 6 2 1 1 9
89 บ้านนกเหาะ 6 2 0 0 8
90 หนองยางวิทยาคม 6 1 2 0 9
91 บ้านจานใต้ 6 1 2 0 9
92 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 6 1 1 0 8
93 บ้านเป้า 6 1 0 0 7
94 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 6 0 0 0 6
95 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 6 0 0 0 6
96 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 0 0 0 6
97 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 6 0 0 0 6
98 บ้านสระโพนทอง 5 7 1 0 13
99 โนนไทยวิทยาคาร 5 2 3 2 10
100 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 2 2 1 9
101 บ้านโพธิ์ใหญ่ 5 2 2 1 9
102 บ้านหนองอีเข็ม 5 2 1 1 8
103 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 5 2 1 0 8
104 หนองขามวิทยา 5 2 0 1 7
105 บ้านหนองไศล 5 1 2 1 8
106 อนุบาลอุดมพันธ์ 5 1 2 1 8
107 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 1 0 2 6
108 หว่านท่าสมอวิทยา 5 1 0 2 6
109 โสภาพพิทยาภรณ์ 5 1 0 1 6
110 บ้านโพนสะอาด 5 1 0 0 6
111 บ้านหนองจาน 5 0 2 0 7
112 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 5 0 0 0 5
113 บ้านดู่ฝายใหญ่ 5 0 0 0 5
114 บ้านจานเหนือ 5 0 0 0 5
115 บ้านโนนจิกหนองคู 4 5 1 1 10
116 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 4 4 2 0 10
117 วัดแจ่มอารมณ์ 4 4 1 2 9
118 บ้านเด่นราษฎร์ 4 4 0 0 8
119 บ้านโพธิ์น้อย 4 3 0 0 7
120 บ้านหนองฮาง 4 2 2 3 8
121 บ้านหนองหมื่นถ่าน 4 2 0 0 6
122 บ้านเหล่าฮก 4 1 2 0 7
123 บ้านดู่ 4 1 1 0 6
124 บ้านดอนเจริญ 4 1 1 0 6
125 บ้านดอนแดง 4 1 0 1 5
126 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 1 0 0 5
127 บ้านนา 4 1 0 0 5
128 บ้านธาตุจอมศรี 4 1 0 0 5
129 โพนขวาวพิทยาคม 4 0 2 1 6
130 บ้านน้ำอ้อม 4 0 1 1 5
131 บ้านหนองช้าง 4 0 1 0 5
132 บ้านหัวช้าง 4 0 0 0 4
133 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 0 0 0 4
134 บ้านโพนสูง 4 0 0 0 4
135 บ้านหนองยางหนองไผ่ 4 0 0 0 4
136 เมืองโพนทราย 3 4 1 0 8
137 บ้านโพนหิน 3 3 2 0 8
138 บ้านเล้าข้าว 3 3 0 1 6
139 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 3 2 2 0 7
140 หนองหินใหญ่วิทยา 3 2 1 1 6
141 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 3 2 1 0 6
142 หนองย่างงัว 3 2 1 0 6
143 บ้านหัวดง 3 2 0 0 5
144 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 3 2 0 0 5
145 บ้านหนองมะเขือ 3 2 0 0 5
146 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 2 0 0 5
147 บ้านหนองเหล็ก 3 2 0 0 5
148 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 3 2 0 0 5
149 บ้านโนนม่วง 3 2 0 0 5
150 หนองพระบางตลาดม่วง 3 1 1 0 5
151 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 1 0 1 4
152 บัวสูงบัวเงินวิทยา 3 1 0 0 4
153 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 3 1 0 0 4
154 บ้านค้อโนนสว่าง 3 1 0 0 4
155 บ้านกอกแก้ว 3 1 0 0 4
156 บ้านดอนยาง 3 1 0 0 4
157 บ้านบัวขาว 3 1 0 0 4
158 บ้านชาติ 3 0 3 2 6
159 บ้านเมืองคลอง 3 0 2 0 5
160 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 3 0 1 2 4
161 บ้านป่ายาง 3 0 1 0 4
162 เมืองอารัมย์ 3 0 0 1 3
163 บ้านร้านหญ้า 3 0 0 1 3
164 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 3 0 0 1 3
165 หนองผือ โนนค้อ 3 0 0 0 3
166 บ้านเหนือ 3 0 0 0 3
167 บ้านโคกก่อง 3 0 0 0 3
168 เมืองทุ่งวิทยา 2 6 2 0 10
169 บ้านดงครั่งใหญ่ 2 4 1 0 7
170 การกุศลวัดกลาง 2 4 0 0 6
171 บ้านหนองแวง 2 3 0 0 5
172 ยางคำวิทยา 2 2 1 0 5
173 จตุคามวิทยา 2 2 0 2 4
174 บ้านหว่านไฟ 2 2 0 0 4
175 บ้านยางเลิง 2 2 0 0 4
176 บ้านหนองหัวคน 2 1 2 0 5
177 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 1 1 1 4
178 บ้านหนองยาง 2 1 0 1 3
179 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 1 0 1 3
180 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 2 1 0 0 3
181 บ้านคำพระ 2 1 0 0 3
182 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 2 1 0 0 3
183 บ้านผำโนนสว่าง 2 1 0 0 3
184 บ้านโพนพอุง 2 1 0 0 3
185 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
186 บ้านทองหลาง 2 1 0 0 3
187 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
188 อนุบาลชีวะรัตน์ 2 1 0 0 3
189 บ้านเหล่าบากสามัคคี 2 0 2 0 4
190 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 2 0 1 1 3
191 บ้านโนนทรายสระทอง 2 0 1 1 3
192 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 2 0 1 0 3
193 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 1 0 3
194 บ้านหนองอ่างดอกรัก 2 0 1 0 3
195 บ้านดอกไม้ 2 0 1 0 3
196 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 0 1 0 3
197 บ้านโคกสำโรง 2 0 1 0 3
198 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 2 0 0 1 2
199 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 2 0 0 1 2
200 บ้านโหรา 2 0 0 0 2
201 บ้านหนองบั่ววิทยา 2 0 0 0 2
202 บ้านเหล่าข้าว 2 0 0 0 2
203 ห้วยหินลาด 2 0 0 0 2
204 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
205 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 0 0 0 2
206 บ้านหญ้าหน่อง 2 0 0 0 2
207 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 0 0 2
208 บ้านแดง 2 0 0 0 2
209 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
210 กมลวิทยา 2 0 0 0 2
211 ชีโนวาทธำรง 2 0 0 0 2
212 บ้านกอก 2 0 0 0 2
213 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
214 บ้านแวงวังเซียม 2 0 0 0 2
215 ปัญจคามประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
216 อนุบาลเมืองสรวง 1 4 2 1 7
217 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 1 3 1 1 5
218 บ้านดอนคำ 1 3 0 0 4
219 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 2 0 0 3
220 บ้านโพนครกน้อย 1 2 0 0 3
221 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 2 0 0 3
222 บ้านสะแบงตาก 1 2 0 0 3
223 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 2 0 0 3
224 บ้านเหล่าติ้ว 1 1 1 1 3
225 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 1 0 3
226 บ้านสองชั้น 1 1 0 4 2
227 บ้านกุดเขียว 1 1 0 1 2
228 บ้านหนองสระหงส์ 1 1 0 1 2
229 บ้านงูเหลือม 1 1 0 0 2
230 หนองกุงวิทยา 1 1 0 0 2
231 บ้านอีเม้ง 1 1 0 0 2
232 บ้านคูฟ้า 1 1 0 0 2
233 บ้านดงมัน 1 1 0 0 2
234 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 1 1 0 0 2
235 บ้านภูดิน 1 1 0 0 2
236 บ้านแขม 1 1 0 0 2
237 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1 0 3 1 4
238 บ้านดงช้าง 1 0 2 0 3
239 บ้านสวนปอ 1 0 1 1 2
240 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 0 1 0 2
241 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
242 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 1 0 2
243 บ้านสำราญหนองบาก 1 0 1 0 2
244 บ้านปลาค้าว 1 0 0 1 1
245 บ้านหัวดงกำแพง 1 0 0 1 1
246 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1
247 บ้านตังหมอง 1 0 0 0 1
248 บ้านท่าค้อ 1 0 0 0 1
249 บ้านหนองนาหล้า 1 0 0 0 1
250 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
251 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0 0 1
252 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
253 บ้านส่องอนามัย 1 0 0 0 1
254 บ้านหนองขาม 1 0 0 0 1
255 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 0 0 0 1
256 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
257 บ้านป่าดวนพังหาด 1 0 0 0 1
258 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
259 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0 0 1
260 บ้านหัวดอนชาด 1 0 0 0 1
261 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 0 1
262 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 0 1
263 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
264 วัดบ้านโพนเงิน 1 0 0 0 1
265 เมืองบัววิทยาคาร 1 0 0 0 1
266 โนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
267 บ้านพิลา 0 2 1 1 3
268 บ้านหมอตา 0 2 1 0 3
269 บ้านโนนแฮด 0 2 0 0 2
270 บ้านหนองพลับ 0 1 2 0 3
271 ดงเกลือวิทยา 0 1 1 1 2
272 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 1 1 0 2
273 บ้านโพนงาม 0 1 1 0 2
274 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 1 0 1 1
275 บ้านสมสะอาด 0 1 0 1 1
276 บ้านดงเย็น 0 1 0 0 1
277 บ้านหนองบึง 0 1 0 0 1
278 บ้านฮ่องทราย 0 1 0 0 1
279 บ้านเหล่าหัวภู 0 1 0 0 1
280 บ้านโคกกลาง 0 1 0 0 1
281 บ้านค้อแสนสี 0 0 1 1 1
282 บ้านโนน 0 0 1 0 1
283 บ้านดอนหม่วย 0 0 1 0 1
284 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 1 0 1
285 บ้านวารีสีสุก 0 0 1 0 1
286 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 3 0
287 บ้านบัวงาม 0 0 0 1 0
288 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
289 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
290 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,403 494 253 155 2,305