สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 13 12 3 28 37 7 2 0 46
2 เมืองสุวรรณภูมิ 11 4 3 18 29 3 1 1 33
3 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 8 6 4 18 24 4 4 1 32
4 บ้านข่อย 5 6 4 15 17 10 1 0 28
5 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 5 4 5 14 28 5 2 2 35
6 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 5 4 5 14 24 5 1 3 30
7 บ้านกู่กาสิงห์ 5 0 1 6 9 1 1 2 11
8 จตุรคามพัฒนา 4 6 2 12 25 4 4 5 33
9 ชุมชนบ้านหนองฮี 4 4 0 8 18 3 0 1 21
10 บ้านโพนทัน 4 3 2 9 15 4 0 0 19
11 น้ำคำใหญ่วิทยา 4 3 1 8 17 13 5 2 35
12 หนองบัวประชาสรรค์ 4 1 2 7 13 3 2 1 18
13 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 1 2 7 10 5 0 0 15
14 บ้านฝาง 4 0 1 5 8 4 0 0 12
15 บ้านโนนสวรรค์ 4 0 0 4 10 3 1 1 14
16 เมืองปทุมรัตต์ 3 8 0 11 21 6 1 3 28
17 สามขาพิทยาคม 3 6 2 11 28 4 5 3 37
18 บ้านแสนสี 3 5 1 9 9 3 2 0 14
19 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 3 4 0 7 13 4 1 2 18
20 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 3 2 4 9 16 8 1 1 25
21 ชุมชนบ้านโพนเมือง 3 2 4 9 12 5 3 0 20
22 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 3 1 4 8 17 5 1 1 23
23 บ้านหนองอีเข็ม 3 1 0 4 5 2 1 1 8
24 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 3 1 0 4 5 2 1 0 8
25 บ้านหนองจาน 3 1 0 4 5 0 2 0 7
26 บ้านหนองขาม 3 1 0 4 5 0 0 0 5
27 เมืองอาจสามารถ 3 0 0 3 11 9 0 3 20
28 เมืองอารัมย์ 3 0 0 3 3 0 0 1 3
29 เมืองจำปาขัน 2 4 2 8 10 2 4 1 16
30 บ้านหนองแล้ง 2 3 3 8 14 1 3 0 18
31 อนุบาลเมืองพนมไพร 2 3 1 6 21 12 1 2 34
32 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 2 3 1 6 9 2 1 0 12
33 บ้านแจ้ง 2 3 0 5 12 2 2 1 16
34 บ้านโพนแท่น 2 3 0 5 10 3 5 2 18
35 บ้านเขวาหรดี 2 2 2 6 11 5 2 0 18
36 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 2 2 2 6 9 1 3 0 13
37 บ้านหินกอง 2 2 1 5 14 2 5 3 21
38 สาวแหวิทยา 2 2 1 5 7 5 1 0 13
39 ชุมชนบ้านผำ 2 1 4 7 12 3 2 2 17
40 บ้านมะกอก 2 1 3 6 13 3 2 0 18
41 บ้านดงครั่งน้อย 2 1 1 4 12 2 3 1 17
42 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 2 1 1 4 7 3 3 1 13
43 โสภาพพิทยาภรณ์ 2 1 1 4 5 1 0 1 6
44 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 0 5 7 10 8 6 0 24
45 บ้านสว่าง 2 0 3 5 13 7 2 1 22
46 บ้านหนองไศล 2 0 3 5 7 2 2 2 11
47 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 2 0 2 4 6 2 2 1 10
48 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 1 3 7 2 2 2 11
49 วัดแจ่มอารมณ์ 2 0 1 3 4 4 1 2 9
50 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 2 0 1 3 3 0 1 0 4
51 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 2 6 7 0 0 13
52 บ้านน้ำอ้อม 2 0 0 2 4 0 1 1 5
53 บ้านโหรา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านฮ่องสังข์ 1 6 1 8 13 4 1 1 18
55 บ้านเมืองสรวง 1 5 1 7 15 3 2 1 20
56 บ่อพันขันวิทยา 1 4 0 5 10 0 0 2 10
57 บ้านกอกแก้ว 1 4 0 5 7 1 0 0 8
58 บ้านแคน (วันครู 2503) 1 3 1 5 10 9 1 2 20
59 คุรุราษฎร์สามัคคี 1 3 1 5 9 4 2 0 15
60 วารีสวัสดิ์วิทยา 1 3 0 4 6 2 4 3 12
61 บ้านหนองคูณ 1 2 5 8 9 1 1 1 11
62 บ้านดงเมืองจอก 1 2 1 4 10 1 1 1 12
63 ชีโหล่นวิทยา 1 2 1 4 9 4 3 0 16
64 บ้านคูเมือง 1 2 1 4 9 3 3 0 15
65 บ้านสระบัว 1 2 1 4 7 4 1 1 12
66 บ้านหนองทัพไทย 1 1 2 4 12 4 3 0 19
67 นานวลราษฎร์นิยม 1 1 2 4 11 1 1 0 13
68 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 1 1 3 12 0 0 0 12
69 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 1 1 3 5 2 2 1 9
70 บ้านเด่นราษฎร์ 1 1 1 3 4 4 0 0 8
71 บ้านหัวดง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
72 บ้านจานใต้ 1 1 0 2 8 1 2 0 11
73 บ้านเขวาตะคลอง 1 1 0 2 6 2 1 1 9
74 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1 1 0 2 5 0 0 0 5
75 บ้านหัวช้าง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
76 เมืองโพนทราย 1 1 0 2 3 4 1 0 8
77 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 3 2 1 0 6
78 บ้านหว่านไฟ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
79 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
80 บ้านโพธิ์ใหญ่ 1 0 3 4 5 2 2 1 9
81 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1 0 2 3 8 4 1 1 13
82 บัวสูงบัวเงินวิทยา 1 0 2 3 3 1 0 0 4
83 บ้านโนนจิกหนองคู 1 0 1 2 5 6 1 1 12
84 บ้านดู่ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
85 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
86 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
87 บ้านนกเหาะ 1 0 0 1 6 2 0 0 8
88 บ้านสระโพนทอง 1 0 0 1 5 7 1 0 13
89 หนองขามวิทยา 1 0 0 1 5 2 0 1 7
90 บ้านโพนสะอาด 1 0 0 1 5 1 0 0 6
91 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 1 4 2 0 1 6
92 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
93 บ้านโพนสูง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านโพนหิน 1 0 0 1 3 3 2 0 8
95 บ้านชาติ 1 0 0 1 3 1 3 2 7
96 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 1 3 1 0 0 4
97 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
98 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
100 ห้วยหินลาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
102 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
103 บ้านหนองพลับ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
104 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
105 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
106 บ้านงูเหลือม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านตังหมอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าค้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองนาหล้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
112 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 0 3 4 7 12 2 0 0 14
113 บ้านสูงยาง 0 3 1 4 7 2 1 0 10
114 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 2 2 4 8 4 3 4 15
115 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 0 2 2 4 8 0 0 1 8
116 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 2 2 4 6 3 2 1 11
117 บ้านหัวนา 0 2 1 3 9 2 1 1 12
118 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 2 1 3 9 1 3 0 13
119 บ้านหนองบัว 0 2 1 3 7 1 0 1 8
120 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 0 2 1 3 3 2 2 0 7
121 บ้านดงหมากไฟ 0 2 0 2 8 0 3 0 11
122 บ้านดู่ฝายใหญ่ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
123 บ้านหนองฮาง 0 2 0 2 4 2 2 3 8
124 บ้านค้อโนนสว่าง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
125 บ้านขามป้อม 0 1 4 5 7 3 0 3 10
126 หนองยางวิทยาคม 0 1 3 4 6 1 2 0 9
127 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 0 1 2 3 12 7 2 2 21
128 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 1 2 3 8 4 2 1 14
129 บ้านหัวนา(พนมไพร) 0 1 2 3 7 5 2 1 14
130 ทุ่งกุลาประชารัฐ 0 1 2 3 6 5 2 1 13
131 บ้านจานเหนือ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
132 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 1 1 2 7 3 1 0 11
133 ยางคำวิทยา 0 1 1 2 4 3 1 0 8
134 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 1 2 4 2 0 1 6
135 บ้านดอนแดง 0 1 1 2 4 1 0 1 5
136 บ้านดอนยาง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
137 บ้านหญ้าหน่อง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
138 บ้านดงบัง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
139 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 0 1 0 1 9 1 2 0 12
140 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 0 1 8 4 2 1 14
141 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 0 1 0 1 8 2 1 3 11
142 บ้านเขวาโคกสวายโดด 0 1 0 1 7 1 4 2 12
143 ไตรคามสามัคคี 0 1 0 1 7 1 0 1 8
144 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 1 0 1 6 1 1 0 8
145 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 0 1 0 1 6 1 0 0 7
146 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 1 0 1 6 0 0 0 6
147 โนนไทยวิทยาคาร 0 1 0 1 5 2 3 2 10
148 บ้านบัวขาว 0 1 0 1 4 1 0 0 5
149 บ้านเล้าข้าว 0 1 0 1 3 3 0 1 6
150 หนองย่างงัว 0 1 0 1 3 2 1 0 6
151 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 0 1 0 1 3 2 0 0 5
152 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 3 1 0 0 4
153 บ้านยางเลิง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
154 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
155 บ้านคำพระ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
156 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
157 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
158 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
159 หนองกุงวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
160 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
161 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
162 บ้านส่องอนามัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
163 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 3 3 8 6 3 1 17
164 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 3 3 8 1 1 0 10
165 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 0 0 2 2 8 5 0 1 13
166 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 2 2 7 3 4 0 14
167 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 2 2 4 1 0 0 5
168 บ้านร้านหญ้า 0 0 2 2 3 0 0 1 3
169 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 0 0 2 2 1 0 3 1 4
170 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 0 1 1 9 5 1 0 15
171 ดอนกลอยวิทยาคาร 0 0 1 1 8 3 3 1 14
172 บ้านคูดินทราย 0 0 1 1 8 2 2 0 12
173 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 1 1 7 1 0 0 8
174 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 0 0 1 1 7 0 1 1 8
175 เจริญศึกษา 0 0 1 1 6 7 1 3 14
176 บ้านเป้า 0 0 1 1 6 1 0 0 7
177 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 0 1 1 6 0 0 0 6
178 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 0 1 1 6 0 0 0 6
179 อนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 1 1 5 1 2 1 8
180 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 4 4 2 0 10
181 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 1 1 4 2 0 0 6
182 บ้านนา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
183 บ้านเมืองคลอง 0 0 1 1 4 0 2 0 6
184 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 3 1 1 7
185 บ้านหนองมะเขือ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
186 หนองพระบางตลาดม่วง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
187 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 0 1 2 4
188 หนองผือ โนนค้อ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
189 เมืองทุ่งวิทยา 0 0 1 1 2 6 2 0 10
190 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
191 จตุคามวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
192 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 1 1 4
193 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 1 1 2 0 1 1 3
194 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 1 1 2 0 1 1 3
195 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
196 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
197 บ้านแดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
198 บ้านกุดเขียว 0 0 1 1 1 1 0 1 2
199 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
200 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
201 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 2 6
202 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 4 3 0 0 7
203 บ้านเหล่าฮก 0 0 0 0 4 1 3 0 8
204 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 4 1 0 2 5
205 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
206 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 0 0 4 0 2 1 6
207 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
208 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
209 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
210 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
211 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
212 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
213 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
214 บ้านเหนือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
215 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
216 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
217 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
218 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
219 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
220 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
221 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
222 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
223 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
224 อนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
225 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 2 0 2 0 4
226 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
227 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
228 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
229 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
230 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
231 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
232 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
233 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
234 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
235 กมลวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
236 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
237 บ้านกอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
238 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
239 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
240 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
241 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
242 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
243 บ้านเหล่าติ้ว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
244 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
245 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
246 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
247 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 1 1 0 4 2
248 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
249 บ้านอีเม้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
250 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
251 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
252 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
253 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
254 บ้านแขม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
255 บ้านดงช้าง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
256 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
257 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
258 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
259 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
260 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
261 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
262 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
270 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
271 บ้านพิลา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
272 บ้านหมอตา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
273 บ้านโนนแฮด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
274 ดงเกลือวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
275 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
276 บ้านสมสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
277 บ้านฮ่องทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
278 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
279 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
280 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
281 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
282 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
283 บ้านโนน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
284 บ้านดอนหม่วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
285 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
286 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
287 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
288 บ้านบัวงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 บ้านสาหร่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 เมืองเกษตรวิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 236 206 673 1,503 521 255 161 2,279