สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 37 7 2 0 46
2 เมืองสุวรรณภูมิ 29 3 1 1 33
3 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 28 5 2 2 35
4 สามขาพิทยาคม 28 4 5 3 37
5 จตุรคามพัฒนา 25 4 4 5 33
6 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 24 5 1 3 30
7 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 24 4 4 1 32
8 อนุบาลเมืองพนมไพร 21 12 1 2 34
9 เมืองปทุมรัตต์ 21 6 1 3 28
10 ชุมชนบ้านหนองฮี 18 3 0 1 21
11 น้ำคำใหญ่วิทยา 17 13 5 2 35
12 บ้านข่อย 17 10 1 0 28
13 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 17 5 1 1 23
14 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 16 8 1 1 25
15 บ้านโพนทัน 15 4 0 0 19
16 บ้านเมืองสรวง 15 3 2 1 20
17 บ้านหินกอง 14 2 5 3 21
18 บ้านหนองแล้ง 14 1 3 0 18
19 บ้านสว่าง 13 7 2 1 22
20 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 13 4 1 2 18
21 บ้านฮ่องสังข์ 13 4 1 1 18
22 หนองบัวประชาสรรค์ 13 3 2 1 18
23 บ้านมะกอก 13 3 2 0 18
24 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 12 7 2 2 21
25 ชุมชนบ้านโพนเมือง 12 5 3 0 20
26 บ้านหนองทัพไทย 12 4 3 0 19
27 ชุมชนบ้านผำ 12 3 2 2 17
28 บ้านดงครั่งน้อย 12 2 3 1 17
29 บ้านแจ้ง 12 2 2 1 16
30 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 12 2 0 0 14
31 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 12 0 0 0 12
32 เมืองอาจสามารถ 11 9 0 3 20
33 บ้านเขวาหรดี 11 5 2 0 18
34 นานวลราษฎร์นิยม 11 1 1 0 13
35 บ้านแคน (วันครู 2503) 10 9 1 2 20
36 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 10 8 6 0 24
37 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 10 5 0 0 15
38 บ้านโพนแท่น 10 3 5 2 18
39 บ้านโนนสวรรค์ 10 3 1 1 14
40 เมืองจำปาขัน 10 2 4 1 16
41 บ้านดงเมืองจอก 10 1 1 1 12
42 บ่อพันขันวิทยา 10 0 0 2 10
43 บ้านตาจ่อยหนองสระ 9 5 1 0 15
44 ชีโหล่นวิทยา 9 4 3 0 16
45 คุรุราษฎร์สามัคคี 9 4 2 0 15
46 บ้านคูเมือง 9 3 3 0 15
47 บ้านแสนสี 9 3 2 0 14
48 บ้านหัวนา 9 2 1 1 12
49 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 9 2 1 0 12
50 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 9 1 3 0 13
51 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 9 1 3 0 13
52 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 9 1 2 0 12
53 บ้านกู่กาสิงห์ 9 1 1 2 11
54 บ้านหนองคูณ 9 1 1 1 11
55 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 8 6 3 1 17
56 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 5 0 1 13
57 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 8 4 3 4 15
58 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 4 2 1 14
59 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 8 4 2 1 14
60 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 8 4 1 1 13
61 บ้านฝาง 8 4 0 0 12
62 ดอนกลอยวิทยาคาร 8 3 3 1 14
63 บ้านคูดินทราย 8 2 2 0 12
64 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 8 2 1 3 11
65 บ้านจานใต้ 8 1 2 0 11
66 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 8 1 1 0 10
67 บ้านดงหมากไฟ 8 0 3 0 11
68 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 0 0 1 8
69 บ้านหัวนา(พนมไพร) 7 5 2 1 14
70 สาวแหวิทยา 7 5 1 0 13
71 บ้านสระบัว 7 4 1 1 12
72 เชื้อจรูญวิทย์ 7 3 4 0 14
73 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 7 3 3 1 13
74 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 7 3 1 0 11
75 บ้านขามป้อม 7 3 0 3 10
76 บ้านหนองไศล 7 2 2 2 11
77 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 7 2 2 2 11
78 บ้านสูงยาง 7 2 1 0 10
79 บ้านเขวาโคกสวายโดด 7 1 4 2 12
80 บ้านหนองบัว 7 1 0 1 8
81 ไตรคามสามัคคี 7 1 0 1 8
82 บ้านกอกแก้ว 7 1 0 0 8
83 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 7 1 0 0 8
84 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 7 0 1 1 8
85 เจริญศึกษา 6 7 1 3 14
86 บ้านขี้เหล็ก 6 7 0 0 13
87 ทุ่งกุลาประชารัฐ 6 5 2 1 13
88 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 6 3 2 1 11
89 วารีสวัสดิ์วิทยา 6 2 4 3 12
90 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 6 2 2 1 10
91 บ้านเขวาตะคลอง 6 2 1 1 9
92 บ้านนกเหาะ 6 2 0 0 8
93 หนองยางวิทยาคม 6 1 2 0 9
94 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 6 1 1 0 8
95 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 6 1 0 0 7
96 บ้านเป้า 6 1 0 0 7
97 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 6 0 0 0 6
98 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 0 0 0 6
99 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 6 0 0 0 6
100 บ้านสระโพนทอง 5 7 1 0 13
101 บ้านโนนจิกหนองคู 5 6 1 1 12
102 โนนไทยวิทยาคาร 5 2 3 2 10
103 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 2 2 1 9
104 บ้านโพธิ์ใหญ่ 5 2 2 1 9
105 บ้านหนองอีเข็ม 5 2 1 1 8
106 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 5 2 1 0 8
107 หนองขามวิทยา 5 2 0 1 7
108 อนุบาลอุดมพันธ์ 5 1 2 1 8
109 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 1 0 2 6
110 หว่านท่าสมอวิทยา 5 1 0 2 6
111 โสภาพพิทยาภรณ์ 5 1 0 1 6
112 บ้านโพนสะอาด 5 1 0 0 6
113 บ้านหนองจาน 5 0 2 0 7
114 บ้านหนองขาม 5 0 0 0 5
115 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 5 0 0 0 5
116 บ้านดู่ฝายใหญ่ 5 0 0 0 5
117 บ้านจานเหนือ 5 0 0 0 5
118 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 4 4 2 0 10
119 วัดแจ่มอารมณ์ 4 4 1 2 9
120 บ้านเด่นราษฎร์ 4 4 0 0 8
121 ยางคำวิทยา 4 3 1 0 8
122 บ้านโพธิ์น้อย 4 3 0 0 7
123 บ้านหนองฮาง 4 2 2 3 8
124 บ้านหนองเหล็ก 4 2 0 1 6
125 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 2 0 1 6
126 บ้านหนองหมื่นถ่าน 4 2 0 0 6
127 บ้านเหล่าฮก 4 1 3 0 8
128 บ้านดู่ 4 1 1 0 6
129 บ้านดอนเจริญ 4 1 1 0 6
130 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 4 1 0 2 5
131 บ้านดอนแดง 4 1 0 1 5
132 บ้านบัวขาว 4 1 0 0 5
133 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 1 0 0 5
134 บ้านนา 4 1 0 0 5
135 บ้านธาตุจอมศรี 4 1 0 0 5
136 โพนขวาวพิทยาคม 4 0 2 1 6
137 บ้านเมืองคลอง 4 0 2 0 6
138 บ้านน้ำอ้อม 4 0 1 1 5
139 บ้านหนองช้าง 4 0 1 0 5
140 บ้านหัวช้าง 4 0 0 0 4
141 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 0 0 0 4
142 บ้านโพนสูง 4 0 0 0 4
143 บ้านหนองยางหนองไผ่ 4 0 0 0 4
144 เมืองโพนทราย 3 4 1 0 8
145 บ้านโพนหิน 3 3 2 0 8
146 หนองหินใหญ่วิทยา 3 3 1 1 7
147 บ้านเล้าข้าว 3 3 0 1 6
148 บ้านหนองมะเขือ 3 3 0 0 6
149 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 3 2 2 0 7
150 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 3 2 1 0 6
151 หนองย่างงัว 3 2 1 0 6
152 บ้านหัวดง 3 2 0 0 5
153 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 3 2 0 0 5
154 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 2 0 0 5
155 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 3 2 0 0 5
156 บ้านโนนม่วง 3 2 0 0 5
157 บ้านชาติ 3 1 3 2 7
158 หนองพระบางตลาดม่วง 3 1 1 0 5
159 บัวสูงบัวเงินวิทยา 3 1 0 0 4
160 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 3 1 0 0 4
161 บ้านค้อโนนสว่าง 3 1 0 0 4
162 บ้านดอนยาง 3 1 0 0 4
163 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 3 1 0 0 4
164 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 3 0 1 2 4
165 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 3 0 1 0 4
166 บ้านป่ายาง 3 0 1 0 4
167 เมืองอารัมย์ 3 0 0 1 3
168 บ้านร้านหญ้า 3 0 0 1 3
169 บ้านหญ้าหน่อง 3 0 0 0 3
170 หนองผือ โนนค้อ 3 0 0 0 3
171 บ้านเหนือ 3 0 0 0 3
172 บ้านโคกก่อง 3 0 0 0 3
173 เมืองทุ่งวิทยา 2 6 2 0 10
174 บ้านดงครั่งใหญ่ 2 4 1 0 7
175 การกุศลวัดกลาง 2 4 0 0 6
176 บ้านหนองแวง 2 3 0 0 5
177 จตุคามวิทยา 2 2 0 2 4
178 บ้านหว่านไฟ 2 2 0 0 4
179 บ้านยางเลิง 2 2 0 0 4
180 บ้านหนองหัวคน 2 1 2 0 5
181 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 1 1 1 4
182 บ้านหนองยาง 2 1 0 1 3
183 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 1 0 1 3
184 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 2 1 0 0 3
185 บ้านคำพระ 2 1 0 0 3
186 บ้านผำโนนสว่าง 2 1 0 0 3
187 บ้านโพนพอุง 2 1 0 0 3
188 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
189 บ้านทองหลาง 2 1 0 0 3
190 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
191 อนุบาลชีวะรัตน์ 2 1 0 0 3
192 บ้านเหล่าบากสามัคคี 2 0 2 0 4
193 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 2 0 1 1 3
194 บ้านโนนทรายสระทอง 2 0 1 1 3
195 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 2 0 1 0 3
196 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 1 0 3
197 บ้านหนองอ่างดอกรัก 2 0 1 0 3
198 บ้านดอกไม้ 2 0 1 0 3
199 บ้านสำราญหนองบาก 2 0 1 0 3
200 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 0 1 0 3
201 บ้านโคกสำโรง 2 0 1 0 3
202 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 2 0 0 1 2
203 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 2 0 0 1 2
204 บ้านโหรา 2 0 0 0 2
205 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 0 0 0 2
206 บ้านหนองบั่ววิทยา 2 0 0 0 2
207 บ้านเหล่าข้าว 2 0 0 0 2
208 ห้วยหินลาด 2 0 0 0 2
209 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
210 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 0 0 0 2
211 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 0 0 0 2
212 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 0 0 2
213 บ้านแดง 2 0 0 0 2
214 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
215 กมลวิทยา 2 0 0 0 2
216 ชีโนวาทธำรง 2 0 0 0 2
217 บ้านกอก 2 0 0 0 2
218 บ้านป่าดวนพังหาด 2 0 0 0 2
219 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
220 บ้านแวงวังเซียม 2 0 0 0 2
221 ปัญจคามประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
222 อนุบาลเมืองสรวง 1 4 2 1 7
223 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 1 3 1 1 5
224 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 3 0 0 4
225 บ้านดอนคำ 1 3 0 0 4
226 บ้านเหล่าติ้ว 1 2 1 1 4
227 บ้านโพนครกน้อย 1 2 0 0 3
228 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 2 0 0 3
229 บ้านสะแบงตาก 1 2 0 0 3
230 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 2 0 0 3
231 บ้านหนองพลับ 1 1 2 0 4
232 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 1 0 3
233 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 1 1 1 0 3
234 บ้านสองชั้น 1 1 0 4 2
235 บ้านกุดเขียว 1 1 0 1 2
236 บ้านหนองสระหงส์ 1 1 0 1 2
237 บ้านงูเหลือม 1 1 0 0 2
238 หนองกุงวิทยา 1 1 0 0 2
239 บ้านอีเม้ง 1 1 0 0 2
240 บ้านคูฟ้า 1 1 0 0 2
241 บ้านดงมัน 1 1 0 0 2
242 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 1 1 0 0 2
243 บ้านภูดิน 1 1 0 0 2
244 บ้านแขม 1 1 0 0 2
245 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1 0 3 1 4
246 บ้านดงช้าง 1 0 2 0 3
247 บ้านสวนปอ 1 0 1 1 2
248 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 1 0 1 0 2
249 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 1 0 2
250 บ้านปลาค้าว 1 0 0 1 1
251 บ้านหัวดงกำแพง 1 0 0 1 1
252 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1
253 บ้านตังหมอง 1 0 0 0 1
254 บ้านท่าค้อ 1 0 0 0 1
255 บ้านหนองนาหล้า 1 0 0 0 1
256 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
257 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0 0 1
258 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
259 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 0 0 1
260 บ้านส่องอนามัย 1 0 0 0 1
261 บ้านดงสว่าง 1 0 0 0 1
262 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
263 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0 0 1
264 บ้านหัวดอนชาด 1 0 0 0 1
265 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 0 1
266 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
267 วัดบ้านโพนเงิน 1 0 0 0 1
268 เมืองบัววิทยาคาร 1 0 0 0 1
269 โนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
270 บ้านพิลา 0 2 1 1 3
271 บ้านหมอตา 0 2 1 0 3
272 บ้านโนนแฮด 0 2 0 0 2
273 ดงเกลือวิทยา 0 1 1 1 2
274 บ้านโพนงาม 0 1 1 0 2
275 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 1 0 1 1
276 บ้านสมสะอาด 0 1 0 1 1
277 บ้านดงเย็น 0 1 0 0 1
278 บ้านหนองบึง 0 1 0 0 1
279 บ้านฮ่องทราย 0 1 0 0 1
280 บ้านเหล่าหัวภู 0 1 0 0 1
281 บ้านโคกกลาง 0 1 0 0 1
282 บ้านค้อแสนสี 0 0 1 1 1
283 บ้านโนน 0 0 1 0 1
284 บ้านดอนหม่วย 0 0 1 0 1
285 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 1 0 1
286 บ้านวารีสีสุก 0 0 1 0 1
287 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 3 0
288 บ้านบัวงาม 0 0 0 1 0
289 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
290 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
291 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,503 521 255 161 2,279