เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
14 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศยกเลิกผลการแข่งขัน  ......เนื่่องจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6  มีการคัดค้านผลการแข่งขัน  และคณะกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน ตามคำสั่งสพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ข้อ 12.2 ได้พิจารณาแล้ว  มีมติให้ยกเลิกผลการแข่งขัน  และจัดให้มีการแข่งขันใหม่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 

แจ้ง...โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนตัว  แก้ไข เพิ่ม ชื่อ - สกุลนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ  ให้ใช้แบบพิมพ์ DOC.5  ตามรูปแบบที่กำหนด และนำไปแจ้งให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ณ ที่แข่งขัน  โดยมีผอ.รร. รับรอง

 
 

ประกาศ............. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม.1 -ม.3  ให้เตรียมหัวข้อ   "มรดกไทย :  มรดกทางธรรมชาติ  มรดกโลก " ในการแข่งขัน (คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม)

 
 

ด่วน........ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม(งานศิลปหัตถกรรม) 6  ตุลาคม  57  เวลา 13.00 น.   ณ  หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายชื่อกรรมการ Ap date  18.00 น. (3 ตค.57)

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑.นายอำนวย  เลื่อมใส ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ/๐๙๑ ๐๖๐๑๘๕๙

๒.นางวาสนา  สืบชมพู/ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ/๐๙๑ ๘๖๑๔๗๙๗

๓.นายจำนงค์  ไถวสินธุ์/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/๐๘๑ ๗๒๙๗๙๔๑

๔.นายสุระ  รักความซื่อ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/๐๘๓ ๔๐๐๐๐๖๔

๕.นางสมศรี  ระดารุต/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/๐๘๓ ๐๐๓๙๓๓๕

๖.นายบรรลุ  บุตรศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/๐๘๑ ๙๗๔๑๔๕๒

๗.นายสุดใจ  สุทธิรันดร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/๐๘๙ ๘๔๗๐๖๐๔

๘.นายชำนาญ  ระดารุต/กิจกรรมท้องถิ่น/๐๘๕ ๐๑๒๘๘๖๙

๙.นายสมพงษ์  มาลัยเถาว์/ศิลปะ/๐๘๗ ๒๒๒๗๖๓๖

๑๐.นางจิราภณ์  สีลา/ศิลปะ                /๐๘๑ ๘๗๒๕๕๐๖

๑๑.นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์/ศิลปะ/๐๘๗ ๒๕๘๑๐๓๙

๑๒.นายอภิเดช  เพชรโรจน์/ศิลปะ/๐๙๓ ๔๘๓๖๑๑๐

๑๓.นายสุรดิษ  โยมา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๘๖ ๘๕๘๒๘๕๖

๑๔.นายมานิตย์  วงศ์น้ำคำ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๙๓ ๓๒๗๔๑๔๒

๑๕.นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๘๓ ๔๕๑๒๑๓๓

๑๖.นายฐาปกรณ์  ธรรมรักษา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๘๑ ๒๖๒๙๕๒๗

๑๗.นายทองอินทร์ ภูมิประสาท/สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/๐๘๑ ๙๖๔๖๙๙๐

๑๘.นายสฤษดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์/สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/๐๘๖ ๔๕๑๖๕๑๔

๑๙.นายอภิสิทธิ์  เดชะคำภู/การศึกษาพิเศษ/ปฐมวัย/๐๙๘ ๖๒๑๐๒๕๖

๒๐.นางปราณี  สาระบาล/การศึกษาพิเศษ/ปฐมวัย/๐๙๘ ๑๐๓๕๕๘๓

๒๑.นางมณี  ผ่านจังหาร/การศึกษาพิเศษ/ปฐมวัย/๐๙๓ ๔๔๘๙๔๗๙

วันพฤหัสบดี ที่ 02 ตุลาคม 2557 เวลา 09:15 น.
บัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ควบคุมทีม

เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รอ 3
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ขอให้โรงเรียนได้พิมพ์บัตรสำหรับนักเรียน
/ครูผู้ฝึกสอนและนำติดตัวมาในวันที่แข่งขัน ทั้งนี้ ให้นักเรียนนำบัตรประจำ
ตัวประชาชน
เพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียนมาด้วย (กรรมการทุกกิจกรรม
จะทำการตรวจสอบชื่อ-สกุลจากระบบลงทะเบียน / บัตรประจำตัวเข้าร่วม
การแข่งขันและบัตรประจำตัวประชาชน)
ขอขอบคุณ....

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 06:14 น.
ประกาศสถานที่/วัน เวลา การแข่งขัน

ขณะนี้กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดสถานที่ในการแข่งขันซึ่งยังไม่เป็นทางการ  ให้ติดตามข้อมูล update สุดท้ายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557

วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 08:32 น.
ส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ขอให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม
ส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
(เนื่องจากแบบฟอร์มที่ขอไปก่อนนั้น ไม่สามารถระบุชื่อกรรมการได้)
*** ดาวน์โหลดไฟล์ได้ใน facebook กลุ่ม "ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.รอ3"

ส่งคืนทาง อีเมล์ ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว
sornormek@gmail.com หรือ kjcom3@gmail.com
ขอบคุณ ครับ

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 07:19 น.
แจ้งวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3

แจ้งวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3
คณะกรรมการทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
เริ่ม เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 19:59 น.
การส่งเล่มรายงานโครงการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การส่งเล่มรายงานโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ
ให้ส่งเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม (สำหรับกรรมการ 5 คน) ภายในวันที่
3 ตุลาคม 2557 (เพื่อนำส่งให้กับคณะกรรมการฯ วันประชุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557)

 

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 19:55 น.
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้ 1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ 2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต 3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 5. ส่งใบสมัครที่ ศน. ขจรศักดิ์ หลักแก้ว หรือ ศน. ทองอินทร์ ภูมิประสาท
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 11:06 น.
กำหนดเวลาการแข่งขันระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 ระดับกลุ่มพัฒนาฯ และรายงานผลการแข่งขันภายใน 20 กันยายน 2557
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 10:01 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 244
จำนวนทีม 1,900
จำนวนนักเรียน 4,677
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,823
จำนวนกรรมการ 1,108
ครู+นักเรียน 7,500
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,608
ประกาศผลแล้ว 223/268 (83.21%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 183
สัปดาห์ที่แล้ว 201
เดือนนี้ 582
เดือนที่แล้ว 769
ปีนี้ 9,155
ทั้งหมด 242,201