หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-16.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30 - 12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30 - 12.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30 - 12.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 7 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 8 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 9 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-16.30
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
10.00-12.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 10-11 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-16.30
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ห้อง สอบที่ 12 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]