หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ประชุมชั้น 9 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ประชุมชั้น 9 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
10.00-16.30
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.30
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน A 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน A 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 16.30
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 11.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคาร 50 พรรษา (ตึก 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ทองคูณ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
11.00-12.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง อาคารหอประชุม โซน D 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
10.00 - 16.30
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน D 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00 - 16.30
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 2 คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
10.00-16.30
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
10.00 - 16.30
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
10.00 - 16.30
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สนามกีฬากลาง ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม2คน) ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
10.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]