หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางประนอม ผจงศิลป์โรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางเยาวดี ศรีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นางพิกุล ย่อมมีโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
4. นางพงษ์ลัดดา พานิชการโรงเรียนบ้านหนองอิโลกรรมการ
5. นางสาวจินดาพร นพนิยมโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายปริชญ์ นาทองคำโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พูนขุนทดโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
3. นางราวัลย์ เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายมานิต ทิพนัสโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางนพพร กุสุมาลย์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรัชนีกร นิลกุลโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นางลำพอง ท่อนเสาร์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิชัย ขามเรืองโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามลโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กองเกิดโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ วงษ์เสนาโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
4. นางสมวาด เศรษฐจำนงค์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ มูลสารโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พันทะชุมโรงเรียนชุมพรนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เพ็ชรแสนโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
3. นางจตุพร แสงจันดาโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางทองใบ พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางพิมลวรรณ เหง้าสุสิทธิ์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมพร คุณธรรมโรงเรียนบ้านดงประเสริฐประธานกรรมการ
2. นางแหลมทอง ปัตลาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
3. นางพิสมัย ชมจุมจังโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นางอภัย เวียงคำโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
5. นางปราศัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวิระยูร คำอุดมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางพรทนา กันทะโลโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
3. นายประจักษ์ กั้วเจริญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นายอนันต์ อุดมก้านตงโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอินสอน กันทะโลโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพร วัฒนาไชยโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมวดี ทองสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางปราณี ภูมิประเสริฐโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางอารวรรณ คำนันท์โรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธงสิน ธนกัญญาโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางหนูรักษ์ ชินทะวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นางวรรณวิลาศ พันธังโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นางสุรีย์ฉาย น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
5. นางอัษฎาภร ศรีม่วงโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายคงศักดิ์ เทพสุระโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวานิช โคตรพิมพ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางสุพิน สุริโยโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
4. นายบุญจันทร์ ภูเชิดโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางสาวดาเรศ วิเศษหวานโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายหนูไกร อสุระพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศประธานกรรมการ
2. นางสุรัชนี เวียงนนท์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นายวิเชียร เวียงนนท์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพจมาน นาก้อนทองโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
5. นางพัชนี ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บำรุงรสโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีประธานกรรมการ
2. นางมัยตรี พิชัยโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย ผ่องนารถโรงเรียนบ้านอัคคะวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางพวงแก้ว ก่ออิฐโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวรวิช บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบากหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางอัชราภรณ์ มูลมานัสโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
3. นางอ้อยใจ เปรมปราบโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางระพีพรรณ จันทสมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายชาญยุทธ ศรีสุลัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ ขรณ๊ย์โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายอุทัย โยชน์เมืองไพรโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
3. นางแววตา น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา ชุมวันโรงเรียนบ้านท่าสีดากรรมการ
5. นายสหชัย จันทรพินิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36(บ้านบะตากา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรมโรงเรียนบ้านดอนเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิ จันทราโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ นิลนนท์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสมคิด มณีกรรณ์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายจำรัส ธงทองโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายนิตย์ ใบเอี่ยมโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกรพินธ์ ครองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
3. นายสมพงษ์ เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางปาริชาติ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนิตย์ ใบเอี่ยมโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกรพินธ์ ครองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองขี่ม้ากรรมการ
3. นายสมพงษ์ เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางปาริชาติ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ไทยประสงค์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายสกล ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นางสุพิน ศรีสวรรค์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายอภิรัฐ เจาะจงโรงเรียนกกตาลดงบังกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ผาสุขโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไทยประสงค์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายสกล ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นางสุพิน ศรีสวรรค์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายอภิรัฐ เจาะจงโรงเรียนกกตาลดงบังกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ผาสุขโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธเนตร ไกรศรีแก้วโรงเรียนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นายมารุพงษ์ ภานุศรีโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางขนิษฐา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
4. นายประครอง พลมั่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางสาวดาวรุ่ง ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประเทือง มะลาไวย์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สารเสวกโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูกรรมการ
3. นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นายสุวัสดิ์ พรมมหาราชโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
5. นางพรพิทักษ์ เครือแตงโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ สุริโยโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินประธานกรรมการ
2. นายธเนศร ใบปกโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายมงคล ไชยธงรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการ
4. นายพยุง วงค์อนุโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
5. นางสาวดารณี ไตรแก้วเจริญโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
6. นางฉัตรเกษร ไถวศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายอำนวย ชินบุตรโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
8. นายศุภรัตน์ ปัจจัยโคถาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
10. นายบัวลา ยุระหารโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ สุริโยโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินประธานกรรมการ
2. นายธเนศร ใบปกโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายมงคล ไชยธงรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการ
4. นายพยุง วงค์อนุโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
5. นางสาวดารณี ไตรแก้วเจริญโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
6. นางฉัตรเกษร ไถวศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายอำนวย ชินบุตรโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
8. นายศุภรัตน์ ปัจจัยโคถาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
10. นายบัวลา ยุระหารโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สุริโยโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินประธานกรรมการ
2. นายธเนศร ใบปกโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายมงคล ไชยธงรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการ
4. นายพยุง วงค์อนุโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
5. นางสาวดารณี ไตรแก้วเจริญโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
6. นางฉัตรเกษร ไถวศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายอำนวย ชินบุตรโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
8. นายศุภรัตน์ ปัจจัยโคถาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
10. นายบัวลา ยุระหารโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน หร่องบุตรศรีโรงเรียนบ้านวังม่วยประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ยุบลชิตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๖(บ้านบะตะกา)กรรมการ
3. นายภิรมย์ ศรีดวงโชติโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางแก้วฟ้า ชาววังโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวพิมสุดา ไชยวุธโรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ฤทธิธรรมโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางปราณีต หงษ์หาโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นางสุขี ประชารักษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ แสงภักดีโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายถอ เหลาทองโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง จันทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
3. นางสาวเสาวณี อุยะเอกโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
4. นางสุพักตร์ ลาสระคูโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางพิชญาณัญ แก้วกลางโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสถียร สุดหนองบัวโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ สารเสวกโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายโฆษวิทย์ อุดมรักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ โพธิคำโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ ธรรมสารโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ จันทร์ซ้ายโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระ ขันธวิชัยโรงเรียนขวัญเมืองกรรมการ
3. นายพูนสิน วารสิทธิ์โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีกรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางจุฬาพร เพชรไพรโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล สอปัญญาโรงเรียนหนองแวงบึงงามประธานกรรมการ
2. นายอรรถภณ จิตแสงโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วัยเจริญโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย ทนุวรรณโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางกำไลเพชร ดังก้องโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสายลม เปรินโรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ วารินทร์โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดกรรมการ
3. นายทชากร บุญอำนวยโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายฤทธิชัย อาจชมภูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางกุลนภา นาปองสีโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา แพนกุดเรือโรงเรียนดอนน้อยท่าแห่ตาลมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี พิลายนต์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
3. นายวีระ อัศวภูมิโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ มลาไวย์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาววรัญญา บำรุงรสโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พรหมสูงวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุริยัณ รุ่งน้ำคำโรงเรียนอนุบาลทองสตากรรมการ
3. นางสุพัชรา คล่องขยันโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายธภัทร์ พัดทะอำพันธ์โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษยา ชิณโสมโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พรหมสูงวงษ์โรงเรียนบ้้านโคกกกม่วงประธานกรรมการ
2. นายธภัทร์ พัดทะอำพันธ์โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นายนายสุริยัณ รุ่งน้ำคำโรงเรียนอนุบาลทองสตากรรมการ
4. นางสุพัชรา คล่องขยันโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นางสาวบุษยา ชิณโสมโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นายเคน แสงอำพรโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
3. นายมนูญ โพธิจักรโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
4. นายมนูญ วรรณโนทัยโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นายฤาชัย ศิริเวชโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย หนองขุ่นสารโรงเรียนกุดเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ผลาพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ กะอาจโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
4. นายเดชศักดิ์ดา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านนาสีใสกรรมการ
5. นางราตรี วิอาจชัยโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านอุ่มเม่าประธานกรรมการ
2. นายเจิม บังพิมายโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
3. นายกรวิทย์ นาทรงคนโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
4. นายขรรค์ชัย แสงเนตรโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นายโกสี ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ สาหับโรงเรียนบ้านบะเคราษฎร์ผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ผันสว่างโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
3. นายทวี สินธุพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๖(บ้านบะตะกา)กรรมการ
4. นายจุมพล ประดับวันโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บงแก้วโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสง่า โพธารามโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุประธานกรรมการ
2. นายรส บุตรแสนโรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลากรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ สารบรรณโรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
5. นายสุรยุทธ เหมนวลโรงเรียนกุดเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุษกร ทองวลโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นายเกียรติ ไชยนต์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายคำพร โพธิ์อามาตร์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
4. นายพิทยา เดชะคำภูโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสถียร ทาปลัดโรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีสนิทโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสุเทพ เพชรฤาชัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
4. นายนิคม พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
5. นายบรรจง บำรุงรสโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมร ปะมาคะตังโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเตรียมศักดิ์ สิงหาอาจโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
3. นางสุบานเย็น บูระพาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นายชวโชติ ศิริสกุลมาลัยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางสาวพัฒนา สุวรรณไตรโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปิยวิทย์ บรรพสารโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นายชวน พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
3. นางวงศ์เดือน คงทวีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์กรรมการ
4. นายวิเชียร โปร่งมณีโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยากรรมการ
5. นางทองกูล แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประทวน ไชยโชคโรงเรียนบ้านหนองโกโพธ์ิเงินฯประธานกรรมการ
2. นางวงค์เดือน คงทวีโรงเรียนศรีอรุนวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นายชวน พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปิยวิทย์ บรรพสารโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นายชวน พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
3. นางวงศ์เดือน คงทวีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายวิเชียร โปร่งมณีโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางทองกูล แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธาโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นกรรมการ
2. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ กระอาจโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวเสริมศิริ สีสดโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธาโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ กระอาจโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวเสริมศิริ สีสดโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางชณิตา พันทิวาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสวงโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นางบรรยง โคตรชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นายประยูรจิตต์ ประชานันท์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
5. นางชัสราพร สาวะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางชณิตา พันทิวา โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสวงโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นางบรรยง โคตรชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นายประยูรจิตต์ ประชานันท์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
5. นางชัสราพร สาวะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ สืบชมภูโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งประธานกรรมการ
2. นายทองแดง ตรีกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นางสถาพร ศรีประทุมโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
4. นายชูวิช ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบประธานกรรมการ
2. นายยรรยง จันทราโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ บุตรภักดีโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นางสุกาณจน์ พวงทวีโรงเรียนหนองขุ่นวิทยากรรมการ
5. นางเอมอร ภาระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา โพธิ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำฯประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ แวงวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางฯกรรมการ
3. นางบังอร พิมพิลาโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
4. นางพวงผกา อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
5. นางอนงค์ รอเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปรารถนาดี วิชามุขโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยประธานกรรมการ
2. นางจุรี ไชยวารีโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
3. นางสาวอังคณา มามั่งคั่งโรงเรียนภัทรดลกรรมการ
4. นายฐาปพัฒน์ ถิรวัฒนานันต์โรงเรียนบัวดงมันกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์ โปร่งมณีโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสนิท จันทร์มหาโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ แวงวรรณโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางน้อย เอนกแสนโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นางสายใจ เสลจุลโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ บุระพวงโรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุท จันทะแสงโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางนภัทร์พร ดวงพระจันทร์โรงเรียนโคกนาคำกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ นามประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นางบานชื่น หงษ์ทวีโรงเรียนโนนชัยศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายบุญทรง ประดิษฐบุญโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ชมภูพฤกษ์โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
3. นายจำลอง แก่นนาคำโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
4. นายณัฐภพ พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
5. นายวรชาติ สุริวันโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอุดรศักดิ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมชาติ จุละมะณีโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายประกาศิต ขนิษฐวงศ์โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นายภิญโญ ภูมิพันธ์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอุดรศักดิ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งรองประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง มีบุญมากโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
3. นายประกาศิต ขนิษฐวงศ์โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
4. นายสมชาติ จุละมะณีโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายภิญโญ ภูมิพันธ์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมีโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงประธานกรรมการ
2. นาย วีรพงษ์ วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
3. นายชันรัตน์ บุญภิละโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
4. นายเสมียน บุรวัฒน์โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
5. นางจิรัฐติกาล รจพจน์โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายเทียมกริช พละกรตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พละสุโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสมชาย เครือวงศ์โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
5. นางสุเนียร สีอ่อนโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุกรี บุญปกโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมใจ กองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
3. นายปรีชา ยะราสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
4. นายพงพัฒน์ พรมบุญเรืองโรงเรียนหนองนกทากรรมการ
5. นายสุทิน จันทราโรงเรียนบ้านสำโรงหนอกจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี เอกวุธโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นางจันทนา อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
3. นายนัทธพงษ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
4. นายทศพล ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางกฤตญารตี กระเบาโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สุดตะชาโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเศษ วิชามุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)กรรมการ
4. นายประจวบ นาก้อนทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายบุญเหลือ บุญแสนโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเดชา บุตรพรมโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ค่ายมั่นโรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายนคร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
4. นางลำปาง อิงอาจโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางกาญจนา ดอนลาดสีโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวงโรงเรียนบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีรพันธ์ นิลผายโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
3. นายยวนใจ สุดสนโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
4. นางปภาดา รดาฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสมปอง วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมาตรฐาน ศรีเงินดีโรงเรียนท่าสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวินันท์ พันธิ์นิยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
3. นายเผชิญ ไชยทองศรีโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
4. นางปรียาพันธ์ โพธิจักรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางจุราวรรณ ดวงสอนยาโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ดร.ทวี ผึ่งผายโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรจิต เครือแตงโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการ
3. นายปราโมทย์ พลนาคูโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมจิตร ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เมืองศรีมาตย์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัตนชาติ บัวกฏโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นายธำรง ทองวันดีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายมรกต ธวัชชัยดำรงโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นางนงพิศ แจ้งเจริญโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
4. นางสาวศุภกานต์ ทินบุตรโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางคำพวน ณรงค์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วิเศษศรีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นายภูมิพิชาติ สุริโยโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นายยุทธชัย ไพกะเพศโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวฐานิตา ต่อพันธ์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลาประธานกรรมการ
2. นายเทพรักษ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
3. นางธนภร ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
4. นางพรรณี ไชยประทุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ กุลจิตติสาธรโรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เปลรินทร์โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี โพธิล่ามโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นายสุขสันต์ ภูบุญทองโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
4. นายจรินทร์ ชอบบุญโรงเรียนโคกนาคำกรรมการ
5. นายประนอม สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายภูเมศร์ พรหมชัยนันท์โรงเรียนสหมิตรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธ์ ปาภูงาโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
4. นางสุกรรณ์ยา มีแววโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
5. นางชุตินันท์ภา แก้วตาโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางโสภา โยมาโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ จันทภูมิโรงเรียนขวัญเมืองกรรมการ
3. นายชวลิต อุปปะโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายทองสุข แก้วแดงโรงเรียนบ้านนาอุ่มกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ บุญปกโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสาคร ประดับกรโรงเรียนอัคคะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุฉันทบุตรโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
3. นายรุ่งทิวา ประเสริฐสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
4. นายสังคม เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูกรรมการ
5. นางศิวาพร บุญญกิจโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรองประธานกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นายศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูประธานกรรมการ
2. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
5. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุทัศ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธนดล พลเยี่ยมโรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
5. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เลื่อมใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นายโอสถ บุตรมารศรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สีลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ ไชยทะโรงเรียนหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมแสง เหล่าชัยโรงเรียนหนองขามบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ จิตสวาโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางอุไร โคตรพิมพ์โรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
4. นายฉัตรชัย พรมจันทร์ดาโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
5. นางสุดธิดา ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวริช จรัสแผ้วโรงเรียนหนองบกประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ศิริภิรมย์โรงเรียนโนนลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ โพธิ์หนองโคกโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
4. นายเภรี โพธิจักรโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
5. นางวันทนี ศรีมณีโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรทูล จันศิริโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นายสังคม ป้องศรีโรงเรียนอนุบาลเมยวดีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ วัฒนพงษ์โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกรรมการ
4. นายนิวัตร กมลแสนโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นายสิทธิพล นนท์วงษาโรงเรียนเหล่าโพนงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ภูบาลเช้าโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ อวยชัยโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
3. นางสายฝน จันทราโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
4. นายธงชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งอิโลกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ปากวิเศษโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภกานต์ ศรีทนษาโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ นาก้อนทองโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุลัย มุขเสือโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
4. นายเทศ บุตรลักษณ์โรงเรียนเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางญาณิชศา น้อมระวีโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรรณเชษฐ์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นายสำลี สีลาโคตรโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางวีรจิตร ฉลาดการณ์โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอรนิตย์ สิทธิราชโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายสมพร วิเศษดอนหวายโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายสันติภาพ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นายปุณณเมธ ทวีโชติโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
5. นายนิออน พันธ์สีมาโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพุทธา โคตรพิมพ์โรงเรียนบ้านโฑธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นามวัฒน์โรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
3. นายวินัย ย่อมมีโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สอนสีโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
5. นางวิจิตรา ลาภาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวงโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย เพียรสงวนโรงเรียนบ้านโนนลาดกรรมการ
3. นายวรพจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ชาติเสริมศักดิ์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกอร เสนาเนตรโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายโสวัฒน์ เพลงอินทร์โรงเรียนโคกนาคำประธานกรรมการ
2. นางเอมอร สุริโยโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
3. นางสาวยุพาพรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย ประชุมศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางศิวนันท์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์โรงเรียนหนองคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย อินอุ่นโชติโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นางทิพวรรณ นาก้อนทองโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรมิตร สุจารีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๑ประธานกรรมการ
2. นางประดับศรี สุขขาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
3. นายรัศมี ไชยแสงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นายประจักษ์ ล้ำจุมจังโรงเรียนโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางหนูเย็น สุรินทร์เลิศโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิเทศ ส่งเสริมโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทองคำ โพธิ์วันโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
3. นางปณิฐิดา ตุลากันย์โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
4. นางทิพากร จันทรศิลป์โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางวงศ์เพ็ญ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศประธานกรรมการ
2. นายถนอม ชินทะวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
3. นายยงยุทธ อุดมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
5. นางนวลละออ ธีรนวพงษ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ มูลสารโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศิวกานต์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
3. นางร่มเย็น ชะปูแสนโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นางทองแดง มะลิสาโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นางทองสันต์ เกกาฤทธิ์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญมี เกตุคำโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ศรีหาตาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นายสุวิชา พิสัยพันธ์โรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
4. นายปรีชา หารภูมิโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสังวาลย์ พลเยี่ยมโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญมี เกตุคำโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ศรีหาตาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นายปรีชา หารภูมิโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ชัย ทองห้าโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮกรรมการ
5. นางสังวาลย์ พลเยี่ยมโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายคำม่วย กองทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสุภมาส เสนาหารโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการ
3. นายธงชัย นาทสีทาโรงเรียนจุมจังน้ำคำชลประทานวิทยากรรมการ
4. นางอาภารัตน์ กอผจญโรงเรียนบ้้านโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางกัลยาณี พันธไชยโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสาคร เพ็ญนาดีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สายเพชรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นางกาญจนา โป๊ะประนมโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งกรรมการ
4. นางปาริฉัตร มณีแผลงโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
5. นางสาวพะยอม ฟองฤทธิ์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ภูผาหลวงโรงเรียนบ้านนาอุ่มประธานกรรมการ
2. นางบรรจง เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ประดับวันโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
4. นางแสงอ่อน ศรีคุ้มเก่าโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นางสาววรางคณา หลิ่มจ่างโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวกัลยา ศิริวุฒิโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร รัตนชัยฤทธิ์โรงเรียนศรีอรุนวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อุนประเดิมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประคองศรี บุคลิกโรงเรียนหนองพอกประชานุสรน์กรรมการ
4. นางวาสนา วงษ์วาทโรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางสุพรรณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง พันสีมาโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
3. นายประนอม พลโภชน์โรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
4. นางบุญพร้อม ผลจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ราชณุวงค์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายศมดล พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำนาดีประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คงยืนโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นางอัญชนีย์ กออำไพรโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นางอำนวยพร ธงโสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางเพ็ญจิตร ใบปกโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายมานิตย์ สันตะวงศ์โรงเรียนน้ำเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายสง่า นามษรโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นายสุคนธ์ บุรีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
5. นายสมชัย ชุปวาโรงเรียนบ้านนาสีใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายไชยวัฒน์ รุณดิษฐโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นายประครอง ภูมิยิ่งโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
3. นางสาวนรินพร บุตรพรมโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
4. นางสาวอังคารราตรี สนองผันโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายชัยลับ กลมเกลียวโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางภิงคาร เหลาธนูโรงเรียนชุมพรนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร บุญภิละโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นางเพียงใจ เพ็ชรศรีโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
4. นางพิสมัย โคสุวรรณโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
5. Mr.GARY DERICKกรรมการ
6. นางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวงโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประครอง ยุคะลังโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ภักดีแก้วโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณไตรโรงเรียนอนุบาลสงกรานต์กรรมการ
4. นายชินชน สร้อยสุวรรณโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
5. Mr.WILLIAM ANDREW WEBBกรรมการ
6. นางวริศรา มะประไพรโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางบุญนิศา เลื่อมใสโรงเรียนบ้านดงประเสริฐประธานกรรมการ
2. นางดารา โยธาจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ จุฑาผาดโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
4. นางสาวจิราพร มะอาจเลิศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ มูลสระคูโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ วรรณลาโรงเรียนบึงอุดมบึงคำประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องลัดดา แก้วอรุณโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางนรินทรา ศรีวงษาโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นางสาวยุภาภรณ์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางรชฏาพร ดารุนิกรโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธนาวิทย์ ห้วยทรายโรงเรียนชมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร ทองวงษ์โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จงใจสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
4. นางวัชรา อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ นามประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บูระพาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ เสมอโภคโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
4. นางพิฬนิจอาภรณ์ อุณภาโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นายสุธิดล กรรเจียกพงษ์กรรมการ
6. นางสาวสุลัดดา สมหวังโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. ดร.สง่า ไชยมังโรงเรียนปัญจรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ เพชรฤาชัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
3. นางสังวร ไชยฮะนิจโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวนิดา ทิพประมวลโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Kayanja Yasinกรรมการ
6. นางสาวตันหยง พรมมีโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอุทัย จันทร์วังโรงเรียนบะยาวบุ่งโง้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง สุกรรณ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
3. นางชื่นกมล วิเศษศรีโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
4. นายอิสรกร แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นางสมคิด กุตันโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนันชิตา วรโภชน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสังคม เข็มทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางจริญญา ไพศาลโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
4. นางปราณี แวงอุ้ยโรงเรียนคำพระโคกโก่งวิทยากรรมการ
5. นางจำเนียร กมลแสนโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายไชยญา บุตรพรมโรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายชารี ระดาพัฒน์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายดำรงค์ พละสุขโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ไม้หอมโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพิน ศรีสุมิ่งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำงโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดประธานกรรมการ
2. นางนภากร นาเมืองรักษ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายปฏิภาณ สุนิรันดร์กาลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาววนิดา ระหาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. Mr.Shu Yapingมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางรัตนา สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ปิกตพงศ์ดำรงโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดประธานกรรมการ
2. นางนภากร นาเมืองรักษ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายปฏิภาณ สุนิรันดร์กาลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาววนิดา ระหาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. Mr.Shu Yapingมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางรัตนา สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อุดมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายคำผล จันทรบุตรโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลจิต คงทวีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรมย์ธีรา กตารัตน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางลออ แสงปากโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางสาวสาคร เสียงเพราะโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางเกษร ภูวรักษ์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา แสงไสย์โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
3. นางสาวณภัทร สุริทะราโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา ประเสริฐสังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)กรรมการ
5. นางสาวเวณิก แก้วตาโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ ระหาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันประธานกรรมการ
2. นายชวน ประชานันท์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายนิระภัย ราญมีชัยโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
4. นางสาวสิริวัฒนา เวียงสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
5. นายเสงี่ยม มณีแผลงผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประเวช การินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประธาน สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. สิบเอกมงคล อุบลมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางกานต์ธีรา ทาศิลาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต โทพลโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นายสมบัติ ศิริมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นายอัศวิน กิ่งแก้วโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เมฆเสนาโรงเรียนหนองแวงบึงงามประธานกรรมการ
2. นายเชวง ชื่นช้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ หามฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
4. นายทองอินทร์ กุสุมาลย์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายธีระวิทย์ เสมอโภคโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ เมฆเสนาโรงเรียนหนองแวงบึงงามประธานกรรมการ
2. นายเชวง ชื่นช้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ หามฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
4. นายทองอินทร์ กุสุมาลย์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายธีระวิทย์ เสมอโภคโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำภูผงโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุตรโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นายภูเมศกรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
4. นางอัมพร อุดมโภชน์โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ ลักษณะงามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจันทร์มณี วงศ์ใหญ่โรงเรียนคำพระโคกกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร อันทะปัญญาโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
3. นางจรรยา อินทไชยโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
4. นางเปรมจิต ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งกรรมการ
5. นางนวลละออง แสงภักดีโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลัดดา อินสาโรงเรียนท่าสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา อาจญาทาโรงเรียนอนุบาลสงกรานต์กรรมการ
3. นางวรรณิดา พรมกูลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาปี ชายขาวโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการ
5. นางสาววณิชยา ธรหาญโรงเรียนบึงอุดมบึงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลใย ทิพเจริญโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญไชยโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางคำแปลง บุ่งอุทุมโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา อนุวงศ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต คำทวีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง โสภาอุทกโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นางบังอร ศรีกาลโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์กรรมการ
4. นายประสาท ธุระชัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
5. นางสุนา ดวงวงษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประมวล มณีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ขานไธสงโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เนตรมณีโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นายอิสรภาพ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นายสุภาพ เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนตรมณีโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ขานไธสงโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายประมวล มณีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอิสรภาพ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นายสุภาพ เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ชัยหงส์ษาโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไกยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
5. นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านเมืองไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ชัยหงส์ษาโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไกยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสมบัติ เผื่อแผ่โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
5. นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านเมืองไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประยูร ชาญตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นายสุเวช คมจิตร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายประเทือง พัฒนโชติโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายชูชาติ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
5. นายพนม น้อยบัวทิพย์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประยูร ชาญตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นายสุเวช คมจิตร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายประเทือง พัฒนโชติโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายชูชาติ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
5. นายพนม น้อยบัวทิพย์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายศักรพงศ์ ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายถวิล ชอบบุญโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
4. นายอำพันธ์ บุญเดชโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายศักรพงศ์ ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายถวิล ชอบบุญโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
4. นายอำพันธ์ บุญเดชโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช กลางเฉวียงโรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชระ วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
3. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
4. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร ไชยดำโรงเรียนคูเมืองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิรัช กลางเฉวียงโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายวัชระ วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
3. นายเบญจพล ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
4. นายวชิรา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร ไชยดำโรงเรียนคูเมืองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ พรมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนหนองจอกพัฒนาประชาสรณ์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สร้อยกระโทกโรงเรียนชุุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ โอ้อารีโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นางสาวจันทนิภา มะลาไวย์โรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจงกล บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ มณีน้อยโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทะโยธาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ชินเวชโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางมาริดา บุญลาดโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ พลวีโรงเรียนจุมจังนาคำชลประธานวิทยากรรมการ
3. นายคมเพชร พิมอาจโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายบุญ กริญรักษ์โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ บุญไชยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านกุดเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนากร สุวรรณโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นายสุรกานต์ ผ่องสนามโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ พร้อมสุขโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
5. นางสาววิยะนนท์ ไชยยนต์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ จุฑานิลโรงเรียนอนุบาลโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นายรุ่งเรือง พันพละโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
4. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ คันสินธุ์โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำพันธ์ โยธาจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา บำรุงรสโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ เปลรินทร์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
4. นายนคร ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
5. นายชาตินิยม ไชยศรโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ลาดหนองขุ่นโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
3. นายสมัย ทนุวรรณ์โรงเรียนชุมชนเชียงไหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุพรรณภา จันทร์วังโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดกรรมการ
5. นายวิทูล ทิพประมวลโรงเรียนหนองแวงแห่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
3. นางพิสมัย กิติลาภโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
4. นายฐปนวัฒน์ โฉมเฉลาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นายเด่นศักดิ์ อิงอาจโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเสรี เกษสกุลโรงเรียนบ้านดงดิบประธานกรรมการ
2. นางนิภาภัทร จันทรักษาโรงเรียนบ้านดอนโอ่งท่าวารีวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งทิวา ประภาศรีโรงเรียนบ้านนาแซงฯกรรมการ
4. นายจำรัส วรรณพฤกษ์โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นกรรมการ
5. นายวนิช ศรีวงษาโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมณฑ์ เหลานาคำโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นายเมธี นามทองโรงเรียนหนองกุงกรรมการ
4. นายทองนาค โพธิจักรโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทะนุพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ทองไชยโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างกรรมการ
3. นายสีสวาท สารพลโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายจุฬา ศรีสุลัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
5. นายพีรวุฒิ เวียงติงโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสฤษดิ์ กิจเบญจะโรงเรียนบ้านคำโพนสูงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ธิมาชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางธีราภรณ์ คามวัลย์โรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อนันทวรรณโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ หามะฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรดิษ โยมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายชิติพัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายศรายุทธ์ พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
4. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรดิษ โยมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายชิติพัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นายศรายุทธ์ พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
4. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นายชิติพัทธ์ บุญลาดโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทองเติมโรงเรียนบ้านนาเลาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สารจูมโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ศรีชาติโรงเรียนท่าเสียวกรรมการ
4. นายนายวีรชัย ไกยวรรณโรงเรียนพรหมจรรย์กรรมการ
5. นางจิรายุ ศิริเกตุโรงเรียนหนองแวงแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายคณิต แสงนาฝายโรงเรียนดงแจ้งโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศกรรมการ
3. นางสวย นาไชยโรงเรียนป้องสร้างบุกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ บุญเดชโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสำเริง ไกรยะสินธ์โรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ สังสีราชโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายมงคล จันทราโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
5. นายคำเสิน กลางประพันธ์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ ศรีศิลธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จรบุรมย์โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ พันโกศลโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
4. นายสันติภาพ หาญชนะโรงเรียนโพนงามกรรมการ
5. นายมนู วรรณกุลโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ธงศรีโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรร์กรรมการ
3. นางณัฐปภัสร์ สวัสดิ์นะทีโรงเรียนดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวกรกมล พลเยี่ยมโรงเรียนสะอาดใหม่เจริญสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกัณชพร ไวยศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรสริน คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางศุภกาญจน์ ชัยหงส์ษาโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
3. นางอุดม พลนาคูโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสุกัญญา เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นางแดง โคตรสินธุ์โรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายนิเวศน์ พิมพิลาโรงเรียนชุมชนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นางบุุษบา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
3. นายสุชาติ ชลไพโรจน์โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
4. นางทับทิม ภูมิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เคนโยธาโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชติชัย เวียงนนท์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
3. นายคงสิน ข่าขันมะลีโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายกษมา วรรณภูมิโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร บุตมะโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทองมีโรงเรียนท่าสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี สัพพลีโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ภูแดนเก่งโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางบัวเรียน อุนิลคำโรงเรียนบ้านโนนลาดกรรมการ
5. นายวีรกุล ภูมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย บูรณะกิติโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมีชัย สาระรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
3. นางเตือนใจ ฟองเนตรโรงเรียนบ้านมะหรี่กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางแสงอรุณ ภาคพรมโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทองพูล พลเยี่่ยมโรงเรียนบ้านดงดิบประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พลไชยโรงเรียนผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
3. นางทองหล่อ โฮมแพนโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
4. นางปภาวรินทร์ สีหาบุตรโรงเรียนบ้านนาสีในกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ เหมโสโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางคำผัน กำลังหาญโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี จันทะรังโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
3. นางจำเรียง อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นางนงเยาว์ แก้วแสงในโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายวิชัย เหลาธนูโรงเรียนหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิลรดา เมฆเสนาโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนา โพธิจักรโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ จันทรพินิจโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยกรรมการ
4. นายสง่า บรรจโรจน์โรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
5. นางสาวภคอร สุทธิประภาโรงเรียนปัญจรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี พลเยี่่ยมโรงเรียนดงดิบประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน ศรีปัตถาโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
3. นางรพีพรรณ ทองโยธาโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
4. นางนวลศิริ แสงไสย์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หาญชนะโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีประไพ พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ โลโหโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นางมณีจันทร์ อนันทวรรณโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
5. นางธนัชพร วรเนตรโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา คำสุวรรณโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวัฒนาพร หงศาลาโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แสนทองโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางจักร์วิดา โคตาโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี ถนัดค้าโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีโมรสโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายเสถียร ขันเงินโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
4. นางวัฒนา วงษ์จันทร์แดงโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ ทิพย์พิชัยโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการ
3. นางจิราภา สักขีโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติเสริมศักดิ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ ศรีทองโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนวังหลวงประธานกรรมการ
2. นางคัทยวรรณ รังใสโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามรองประธานกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ ไกรศรีแก้วโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการ
4. นางพยอม วรไวยโรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางปัดทุมมา มะลิสาโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี มีทิพย์โรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางทัศนี เมืองศรีมาตย์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา จันทะแดงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางเกษร พึ่งตนโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว คนไวโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางภัชรินทร์ วรวะไลโรงเรียนชุมพรนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางเกษร วรวงศ์โรงเรียนบ้านนาเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางนุุชนาฎ มังตาโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการ
4. นางสุขสันต์ คณะนามโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
5. นางกฤตยา เตชะโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางประคอง ศึกขยาดโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร แสงจันดาโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ สายโรจน์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี มนตรีชนโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางจินดา ภูสนามโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ธรรมคงโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชมฤดีโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่รองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ศิริ พลรักษาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยจันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ ธรรมคงโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชมฤดีโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่รองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ศิริ พลอาษาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยจันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ ธรรมคงโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชมฤดีโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่รองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ศิริ พลรักษาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยจันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธี อุดมโรงเรียนบ้านท่าไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนพิชญ์ ปัจจัยโคถาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางปภาดา รดาฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเมธี อุดมโรงเรียนบ้านท่าไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนพิชญ์ ปัจจัยโคถาโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางปภาดา รดาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางสมควร นาไชยโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นางจรุณี นาใจตรองโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยูร อนันทวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันรองประธานกรรมการ
2. นางบังอร นาสมยนต์โรงเรียนบ้านจัมปากรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ สระเกษโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการ
4. นางสาวณัฐชานันท์ ภักดีโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรพต นรมาตย์โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ฤทธิวุธโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุบัน รจพจน์โรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ เจียมตัวโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
3. นางสุนทรีภรณ์ ฝุ่นมะนาวโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปริม คำสุวรรณโรงเรียนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายเทพบุตร สินเนืองโรงเรียนบ้านนาเลารองประธานกรรมการ
3. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนคูเมืองสามัคคีกรรมการ
4. นางลำพูน ศรีทองโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐสินี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ศรีนามโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พิมพ์บูลย์โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูรองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพงศ์ โนนเวียงแกโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางจันดา คำจุมจังโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ผลทับทิมโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปริม คำสุวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายเทพบุตร สินเนืองโรงเรียนบ้านนาเลารองประธานกรรมการ
3. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนคูเมืองสามัคคีกรรมการ
4. นางลำพูน ศรีทองโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐสินี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ศรีนามโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พิมพ์บูลย์โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูรองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพงศ์ โนนเวียงแกโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางจันดา คำจุมจังโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ผลทับทิมโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปริม คำสุวรรณโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายเทพบุตร สินเนืองโรงเรียนบ้านนาเลารองประธานกรรมการ
3. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนคูเมืองสามัคคีกรรมการ
4. นางลำพูน ศรีทองโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐสินี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรุง บุญภิละโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุนะศรีโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษมณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ผงทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นางธัญรัศม์ แสงวุธโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสมร ศรีดาราโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
4. นางนัยนา เอกเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านคำอุปราชกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ แพงภาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ผงทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นางธัญรัศม์ แสงวุธโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสมร ศรีดาราโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
4. นางนัยนา เอกเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านคำอุปราชกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ แพงภาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสรุพล ผงทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวประธานกรรมการ
2. นางธัญรัศม์ แสงวุธโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสมร ศรีดาราโรงเรียนบ้านกุดขุ่นกรรมการ
4. นางนัยนา เอกเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านคำอุปราชกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ แพงภาโรงเรียนหนองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ผลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นางชบา ผ่องสนามโรงเรียนชุมพรนาเจริญกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วิชาราชโรงเรียนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิทธิพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลพรรณ รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา สมพรโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางสุภาพร รื่นชื่นโรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา หนองขุ่นสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรภา สีลารัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นางสมจิต เหนือจำทิศโรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนลาดประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ปิตฝ่ายโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ ไชโยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ใบเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ หาญชนะโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเกษมศรี บุญพรมโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ง ประทุมศาลาโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางนิรมล บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประสบ สายรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุ ศรีหะวงค์โรงเรียนสาธิตดวงฤทัยกมลวิทย์กรรมการ
4. นางวัฒนี ยะฮาตโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางสาวละมุลเพชร ภูเลี่ยมคำโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประสบ สายรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุ ศรีหะวงค์โรงเรียนสาธิตดวงฤทัยกมลวิทย์กรรมการ
4. นางสาววัฒนี ยะฮาตโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางสาวละมุลเพชร ภูเลี่ยมคำโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประสบ สายรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุ ศรีหะวงค์โรงเรียนสาธิตดวงฤทัยกมลวิทย์กรรมการ
4. นางสาววัฒนี ยะฮาตโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางสาวละมุลเพชร ภูเลี่ยมคำโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ณรงค์ไชยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นายธีระ ฉายสุริยะโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ธรหาญโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางจิรภา มูลไชยสุขโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางสาวธนัชพร ราชาไกรโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ณรงค์ไชยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นายธีระ ฉายสุริยะโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ธรหาญโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางจิรภา มูลไชยสุขโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางสาวธนัชพร ราชาไกรโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]