หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 0 0 0
2 003 โรงเรียนกุดแห่ 1 1 1
3 004 โรงเรียนขวัญเมือง 1 1 1
4 005 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 6 12 8
5 006 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 5 46 14
6 009 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 12 19 16
7 011 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 2 4 3
8 012 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 29 51 41
9 013 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 14 45 29
10 016 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 14 29 19
11 017 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 9 17 9
12 018 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 22 92 34
13 014 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง สาขาห้วยค้อ-คำเม็ก 0 0 0
14 015 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 6 20 9
15 019 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 4 9 5
16 010 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 38 87 54
17 020 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 4 12 7
18 021 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 8 6
19 024 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 2 2 2
20 025 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 13 54 21
21 026 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 8 19 15
22 027 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 30 53 45
23 029 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 10 37 13
24 030 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 2 3 3
25 033 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 10 23 16
26 035 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 7 21 13
27 194 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 3 4 4
28 001 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 24 54 36
29 036 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 3 9 6
30 037 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 5 15 8
31 039 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 2 7 4
32 040 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3 5 4
33 038 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 6 10 8
34 042 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 6 6 6
35 043 โรงเรียนบ้านคอกควาย 2 2 2
36 044 โรงเรียนบ้านคำนาดี 6 7 7
37 045 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 37 70 50
38 047 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 1 3 2
39 046 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 4 10 5
40 048 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 4 4 4
41 058 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 5 12 9
42 059 โรงเรียนบ้านจัมปา 1 1 1
43 061 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 12 5
44 063 โรงเรียนบ้านดงดิบ 6 19 12
45 064 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 16 29 23
46 065 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 4 3
47 066 โรงเรียนบ้านดงหวาย 22 49 28
48 062 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 16 32 25
49 067 โรงเรียนบ้านดอนควาย 3 3 3
50 068 โรงเรียนบ้านดอนชาด 10 14 14
51 069 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 12 21 19
52 071 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
53 070 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 4 8 8
54 072 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 17 49 32
55 073 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 0 0 0
56 074 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 3 2
57 076 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 9 7
58 078 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 0 0 0
59 079 โรงเรียนบ้านท่าสี 10 10 10
60 077 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 5 16 11
61 080 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 18 52 32
62 075 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 0 0 0
63 081 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 8 17 10
64 082 โรงเรียนบ้านนางาม 2 2 2
65 084 โรงเรียนบ้านนาทม 16 27 18
66 090 โรงเรียนบ้านนาวี 6 17 9
67 091 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 2 2 2
68 092 โรงเรียนบ้านนาสีใส 6 17 12
69 093 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 4 11 8
70 087 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 13 10
71 089 โรงเรียนบ้านนาเลา 2 5 4
72 088 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี 1 2 2
73 083 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 11 60 19
74 085 โรงเรียนบ้านนาแพง 12 32 21
75 086 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 16 39 25
76 095 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย 0 0 0
77 094 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0
78 096 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 18 23 22
79 108 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 1 1
80 109 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 10 19 15
81 110 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 5 29 12
82 111 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 2 3 2
83 107 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 2 12 5
84 112 โรงเรียนบ้านปลาโด 8 14 11
85 114 โรงเรียนบ้านปากช่อง 9 55 21
86 115 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 1 1 1
87 113 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 2 3 3
88 117 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 4 7 6
89 119 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 6 9 6
90 120 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 9 17 14
91 121 โรงเรียนบ้านพันขาง 7 14 11
92 130 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 17 66 24
93 131 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 7 29 12
94 133 โรงเรียนบ้านยาง 5 9 5
95 134 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 5 25 7
96 135 โรงเรียนบ้านลาด 0 0 0
97 137 โรงเรียนบ้านวังม่วย 15 26 19
98 138 โรงเรียนบ้านวังยาว 26 89 43
99 136 โรงเรียนบ้านวังเข 2 3 3
100 139 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 5 1
101 140 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 16 42 23
102 141 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 9 11 9
103 142 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 16 25 20
104 143 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 14 58 26
105 144 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 4 5 4
106 145 โรงเรียนบ้านสีเสียด 24 65 35
107 147 โรงเรียนบ้านหนองกุง 38 80 51
108 150 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 17 41 29
109 149 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 0 0 0
110 151 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 3 3
111 152 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 7 10 9
112 154 โรงเรียนบ้านหนองคำ 15 36 18
113 157 โรงเรียนบ้านหนองตอ 0 0 0
114 158 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 7 8 8
115 159 โรงเรียนบ้านหนองตุ 0 0 0
116 161 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 3 4 4
117 160 โรงเรียนบ้านหนองนกทาสาขาหนองขุมเงิน 0 0 0
118 162 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 1 1 1
119 164 โรงเรียนบ้านหนองบก 5 7 7
120 165 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 6 3
121 166 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 13 28 21
122 168 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 14 44 19
123 221 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 10 7
124 220 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัย 0 0 0
125 172 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 24 34 22
126 173 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 0
127 174 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
128 178 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 3 6 5
129 179 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 16 43 20
130 180 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 9 17 13
131 182 โรงเรียนบ้านหนองอิโล 0 0 0
132 183 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 5 10 8
133 156 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 11 14 11
134 169 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 4 14 7
135 153 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 8 13 10
136 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 11 40 20
137 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 3 4 3
138 176 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 3 11 4
139 175 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 2 4 2
140 177 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 3 8 4
141 148 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 3 5 4
142 163 โรงเรียนบ้านหนองโน 6 16 10
143 181 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 7 17 11
144 167 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 0 0
145 224 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 7 10 9
146 185 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 13 17 14
147 186 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 12 43 23
148 187 โรงเรียนบ้านหัวคู 20 39 30
149 184 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21 52 24
150 192 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 6 17 9
151 193 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 22 35 32
152 132 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 10 29 19
153 189 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 6 10 8
154 188 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 2 2
155 190 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 2 5 3
156 041 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 2 6 4
157 118 โรงเรียนบ้านแฝก 0 0 0
158 191 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 11 19 15
159 049 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 10 50 11
160 050 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 2 5 3
161 051 โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0
162 052 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 7 14 8
163 053 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 2 2
164 054 โรงเรียนบ้านโคกสี 9 24 16
165 055 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 3 9 6
166 056 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 3 3
167 060 โรงเรียนบ้านโจด 1 3 2
168 098 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 0 0 0
169 100 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 1 1 1
170 102 โรงเรียนบ้านโนนยาง 8 41 16
171 103 โรงเรียนบ้านโนนลาด 3 38 4
172 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 2
173 105 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
174 097 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 4 4 4
175 101 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 3 1
176 106 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 8 20 11
177 099 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 2 4 3
178 116 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 7 20 9
179 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 5 4
180 123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 3 6 5
181 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 4 8 7
182 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 23 47 36
183 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 3 4 4
184 127 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 1 1
185 129 โรงเรียนบ้านโพนทอง 15 27 17
186 128 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 7 46 12
187 146 โรงเรียนบ้านโสกเตย 3 7 6
188 057 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 1 1 1
189 197 โรงเรียนปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตรังสรรค์ 0 0 0
190 198 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 3 9 6
191 199 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 17 26 23
192 204 โรงเรียนวังหลวง 9 28 18
193 206 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 3 4 3
194 210 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 4 19 8
195 213 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 0 0 0
196 214 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 9 17 14
197 217 โรงเรียนหนองขี้ม้า 3 3 3
198 155 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 19 41 30
199 219 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 27 52 35
200 223 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 20 40 23
201 222 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 39 72 61
202 218 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 24 94 47
203 225 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 9 31 13
204 237 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 10 23 12
205 238 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 51 149 88
206 234 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 29 59 40
207 202 โรงเรียนเมืองหนองพอก 28 80 39
208 201 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 24 90 41
209 216 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 2 3 3
210 226 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 6 10 9
211 007 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 17 25 22
212 008 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 12 22 19
213 032 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 4 12 9
214 022 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 3 4 3
215 023 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 21 37 25
216 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 18 49 31
217 031 โรงเรียนนิสิตวิทยา 0 0 0
218 034 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
219 195 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 4 12 9
220 196 โรงเรียนปัญจรักษ์ 7 11 10
221 200 โรงเรียนภัทรดล 10 25 18
222 203 โรงเรียนรำไพภูมิพันธุ์ 0 0 0
223 205 โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ 0 0 0
224 207 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 24 87 38
225 137207 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 2 2
226 208 โรงเรียนศิลานครวิทยา 1 1 1
227 209 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1 3 2
228 211 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 5 23 10
229 228 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
230 230 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 6 11 9
231 232 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 3 2
232 233 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 10 27 15
233 235 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล 1 1 1
234 236 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 2 16 5
235 239 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 0 0
236 240 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 0 0 0
237 241 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 2 6 4
238 227 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 4 9 5
239 229 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
240 231 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 12 55 25
241 242 โรงเรียนอนุบาลเอกมล 0 0 0
242 215 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 1 3 2
243 245 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 1 1 1
244 247 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 27 45 41
รวม 1900 4677 2823
7500

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]