หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ
2 นายวิชประสิทธิ์ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.รอ 3 รองประธานกรรมการ
3 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพป.รอ 3 รองประธานกรรมการ
4 นายจำนงค์ สุดาเดช รอง ผอ.สพป.รอ 3 รองประธานกรรมการ
5 นายวินิจ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป.รอ 3 รองประธานกรรมการ
6 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รอง ผอ.สพป.รอ 3 รองประธานกรรมการ
7 นายประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.รอ.3 รองประธานกรรมการ
8 นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
9 นายสุรดิษ โยมา ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC กรรมการ
10 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
11 นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12 นายมานิตย์ วงศ์น้ำคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
13 นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
14 นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
15 นายอภิสิทธิ์ เดชะคำภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
16 นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
17 นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
18 นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
19 นายชำนาญ ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
20 นางสมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
21 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
22 นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
23 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
24 นายชิติพัทธ์ บุญลาด ครูธุรการ กรรมการ
25 นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม ครูธุรการ กรรมการ
26 นายวีระชัย บุรีรักษ์ ครูธุรการ กรรมการ
27 นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
28 นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
29 นายวิชัย แสนโบราณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
30 นางอรอรงค์ ขวาป้องใต้ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
31 นายผดุง เสนาปกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร กรรมการ
32 นายณรงค์ ยะพลหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการ
33 นายสิงโตห์ โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
34 นางอิงอร ภูมิภาค นักวิชาการศึกษา กรรมการ
35 นางสาวอโนทัย ศรีอุประ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
36 นายสุวัลยา จรบุรณ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
37 นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงศ์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
38 นางสาวจิลลาวัลณ์ โคตรจันทร์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
39 นางสาวเกษรา สุขสมร นักวิชาการเงิน กรรมการ
40 นางพิมพ์พักตร์ พลเยี่ยม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
41 นางสาววัชราภรณ์ ไชยดำ ครูธุรการ กรรมการ
42 นางจรัสศรี ศรีสุธรรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ
43 นางฤทัยพร สำราญคง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
44 นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
45 นางสาวอัจฉราภรณ์ มะอาจเลิศ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
46 นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
47 นางสกุลรัตน์ อุดมฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
48 นางสาวสุปรียา ศรีเดชะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
49 นายปิยะ พันธไชย นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
50 นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ ครู ร.ร.บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ กรรมการ
51 นางสาวบุญวรรณ สังคะทิพย์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการ
52 ว่าที่ ร.อ.สมจิตร วิฤทธิ์ชัย นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
53 นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
54 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
55 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
56 นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]