สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 32 9 1 6 42
2 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 27 5 1 2 33
3 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 24 5 1 5 30
4 ท่าสีดาวิทยา 23 3 1 3 27
5 บ้านวังยาว 22 2 1 1 25
6 ไตรมิตรวิทยา 17 2 1 1 20
7 เมืองโพธิ์ชัย 16 4 2 0 22
8 อนุบาลโพนทอง 16 3 4 5 23
9 หนองแวงบึงงาม 15 5 0 8 20
10 หนองโนราษฏร์บำรุง 15 2 4 3 21
11 บ้านโพธิ์ศรี 15 2 2 4 19
12 บ้านหนองสองห้อง 14 4 2 3 20
13 บ้านหนองขอนแก่น 14 1 1 1 16
14 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 13 8 1 2 22
15 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 13 5 1 4 19
16 เมืองหนองพอก 12 10 2 4 24
17 บ้านหนองกุง 12 9 3 4 24
18 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 12 8 2 4 22
19 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 12 5 0 0 17
20 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 12 2 1 2 15
21 ชุมชนบัวคำ 11 4 0 10 15
22 บ้านหัวคู 11 2 1 0 14
23 บ้านท่าเสียว 11 0 1 4 12
24 บ้านสีเสียด 10 7 0 0 17
25 ชุมชนบ้านสว่าง 10 6 0 2 16
26 บ้านดงหวาย 10 5 2 3 17
27 บ้านโพนทอง 10 1 2 2 13
28 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 9 4 4 1 17
29 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 4 1 3 14
30 บ้านดงแจ้งโนนสูง 9 4 1 2 14
31 บ้านนาโพธิ์ 9 3 0 1 12
32 บ้านหนองผักแว่น 9 2 1 1 12
33 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 8 5 2 1 15
34 บ้านดงประเสริฐ 8 5 1 1 14
35 หนองหลวงประชาบำรุง 8 4 3 1 15
36 บ้านอุ่มเม่า 8 4 0 7 12
37 อนุบาลเด็กดี 8 2 2 0 12
38 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 8 2 0 2 10
39 บ้านวังม่วย 8 1 1 3 10
40 บ้านหนองแวงแห่ 8 0 1 1 9
41 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 7 4 0 1 11
42 บ้านภูเขาทอง 7 1 2 4 10
43 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 7 0 1 1 8
44 บ้านสะอาดนาดี 6 6 0 0 12
45 ชุมชนบ้านชมสะอาด 6 5 1 2 12
46 โคกล่ามวิทยาคาร 6 4 1 5 11
47 บ้านนาแพง 6 4 0 2 10
48 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 6 2 1 1 9
49 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 6 1 2 0 9
50 บ้านโคกสี 6 1 1 0 8
51 บ้านหนองฟ้า 6 1 0 3 7
52 บ้านโนนใหญ่ 6 0 0 2 6
53 บ้านหนองหิ่งหาย 6 0 0 1 6
54 บ้านปากช่อง 6 0 0 1 6
55 บ้านดงดิบ 6 0 0 0 6
56 บ้านห้วยทราย 5 9 1 1 15
57 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 5 3 3 3 11
58 พนาลัยวิทยาเสริม 5 3 2 4 10
59 วังหลวง 5 2 2 0 9
60 บ้านโนนยาง 5 2 1 0 8
61 บ้านหันหน่องสามัคคี 5 2 0 2 7
62 บ้านโพนเฒ่า 5 2 0 0 7
63 บ้านนาเมือง 5 2 0 0 7
64 บ้านหนองตาไก้ 5 1 1 0 7
65 บ้านโคกนาคำ 5 1 1 0 7
66 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 5 1 0 1 6
67 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 5 0 0 0 5
68 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 4 6 1 4 11
69 ชุมชนบ้านขวาว 4 5 2 3 11
70 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 4 5 1 0 10
71 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 4 4 2 2 10
72 บ้านพรมสวรรค์ 4 4 1 0 9
73 บ้านปลาโด 4 4 0 0 8
74 ภัทรดล 4 4 0 0 8
75 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 4 3 2 2 9
76 อนุบาลเมืองเมยวดี 4 3 1 0 8
77 บ้านหนองแข้ดง 4 3 1 0 8
78 บ้านท่าสี 4 2 2 2 8
79 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 4 2 1 6 7
80 บ้านโคกกกม่วง 4 2 0 3 6
81 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 4 2 0 1 6
82 บ้านหนองไฮ 4 2 0 0 6
83 บ้านเมืองไพร 4 1 2 1 7
84 บัวดงมันวิทยา 4 1 1 1 6
85 นาแพงวิทยาคาร 4 1 0 4 5
86 บ้านคำนาดี 4 1 0 1 5
87 บ้านราษฏร์ดำเนิน 4 1 0 0 5
88 บ้านกุดขุ่น 4 1 0 0 5
89 บ้านนาสีใส 4 0 1 0 5
90 บ้านหนองโน 4 0 0 2 4
91 บ้านโพธิ์ตาก 4 0 0 0 4
92 บ้านโนนแก้ว 4 0 0 0 4
93 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 4 0 0 0 4
94 บ้านนาทม 3 8 1 1 12
95 บ้านแห่ประชานุกูล 3 5 1 2 9
96 หนองไฮภูเขาทอง 3 4 0 1 7
97 หนองจอกวิทยา 3 3 5 6 11
98 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 3 3 1 2 7
99 ปัญจรักษ์ 3 3 0 1 6
100 บ้านเหล่าน้อย 3 3 0 0 6
101 ท่าลาดหนองผักตบ 3 2 2 1 7
102 บ้านหนองเดิ่น 3 2 1 4 6
103 อนุบาลจารุณี 3 2 0 1 5
104 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 3 2 0 0 5
105 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 3 1 1 1 5
106 บ้านพรมจรรย์ 3 1 0 2 4
107 บ้านหนองบก 3 1 0 1 4
108 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 3 1 0 0 4
109 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 3 0 1 0 4
110 บ้านบาโคหนองแคน 3 0 0 2 3
111 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองนกทา 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองม่วง 3 0 0 0 3
114 บ้านดอนชาด 2 4 0 3 6
115 บ้านพันขาง 2 3 2 0 7
116 บ้านท่าเยี่ยม 2 3 0 0 5
117 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 2 2 1 1 5
118 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 2 2 1 1 5
119 บ้านนาอุ่ม 2 2 0 0 4
120 ชุมพรนาเจริญ 2 2 0 0 4
121 อนุบาลเกาะแก้ว 2 2 0 0 4
122 บ้านท่าม่วง 2 1 2 1 5
123 บ้านหนองคำ 2 1 0 3 3
124 บ้านนาวี 2 1 0 3 3
125 บ้านสำโรงหนองจอก 2 1 0 1 3
126 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 2 1 0 1 3
127 บ้านโสกเตย 2 1 0 0 3
128 ศรีสวัสดิ์ 2 1 0 0 3
129 บ้านดอนควาย 2 1 0 0 3
130 บ้านโคกหนองบัว 2 1 0 0 3
131 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 2 0 2 4 4
132 บ้านคำโพนสูง 2 0 0 2 2
133 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 2 0 0 1 2
134 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 0 0 1 2
135 บ้านนางาม 2 0 0 0 2
136 บ้านแก้งศรีสว่าง 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 0 0 2
138 บ้านเหล่าโพนงาม 2 0 0 0 2
139 บ้านกุดเรือ 2 0 0 0 2
140 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 0 0 0 2
141 อนุบาลภาคภูมิ 2 0 0 0 2
142 บ้านคอกควาย 2 0 0 0 2
143 บ้านดงยาง 2 0 0 0 2
144 บ้านบากหนองเทา 1 5 0 3 6
145 บ้านนากระตึบ 1 4 2 1 7
146 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 1 4 1 0 6
147 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1 3 0 1 4
148 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 3 0 0 4
149 บ้านดอนเรือ 1 2 1 0 4
150 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 2 0 0 3
151 ป่าไม้อุทิศ 11 1 2 0 0 3
152 โนนเพชรพัฒนา 1 2 0 0 3
153 บ้านขว้างวิทยากร 1 1 1 2 3
154 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 1 1 1 1 3
155 บึงอุดมบึงคำ 1 1 1 0 3
156 บ้านโพธิ์งาม 1 1 1 0 3
157 บ้านดงกลาง 1 1 0 2 2
158 คำพระโคกก่งวิทยา 1 1 0 1 2
159 หนองขี้ม้า 1 1 0 1 2
160 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 1 1 0 1 2
161 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 1 0 1 2
162 อนุบาลสุนันทา 1 1 0 0 2
163 น้ำคำสมศรี 1 1 0 0 2
164 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 1 3
165 บ้านโคกใหญ่ 1 0 1 1 2
166 บ้านโพธิ์ชัน 1 0 1 1 2
167 บ้านโนนลาด 1 0 1 1 2
168 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 1 0 1 0 2
169 บ้านนาเลา 1 0 0 1 1
170 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 1 1
171 บ้านป้องสร้างบุ 1 0 0 1 1
172 อนุบาลทองสตา 1 0 0 0 1
173 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 0 0 0 1
174 เสลภูมิสามัคคี 1 0 0 0 1
175 ขวัญเมือง 1 0 0 0 1
176 บ้านคำอุปราช 1 0 0 0 1
177 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
179 ศิลานครวิทยา 1 0 0 0 1
180 สหมิตรพิทยา 1 0 0 0 1
181 อนุบาลภัทรดล 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 3 0 0 3
183 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 3 0 0 3
184 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 2 1 2 3
185 บ้านนาศรีนวล 0 2 0 0 2
186 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 1 1 1 2
187 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 1 1 0 2
188 ถนนชัยสามัคคี 0 1 0 1 1
189 บ้านวังเข 0 1 0 1 1
190 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 1 0 1 1
191 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1
192 บ้านโนนโพธิ์ 0 1 0 0 1
193 กุดแห่ 0 1 0 0 1
194 บ้านโพนงาม 0 1 0 0 1
195 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนไชยศรี 0 0 2 0 2
197 บ้านยาง 0 0 1 3 1
198 ชุมชนนาทมโคกก่อง 0 0 1 0 1
199 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 1 0 1
200 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 1 0 1
201 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 2 0
202 บ้านจัมปา 0 0 0 1 0
203 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0 1 0
204 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 1 0
205 บ้านโจด 0 0 0 1 0
206 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 1 0
207 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
208 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0
209 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0
210 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0
รวม 933 401 136 259 1,470