สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 13 3 5 21 32 9 1 6 42
2 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 8 3 1 12 13 5 1 4 19
3 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 7 1 4 12 12 2 1 2 15
4 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 6 8 4 18 27 5 1 2 33
5 เมืองโพธิ์ชัย 6 3 2 11 16 4 2 0 22
6 ท่าสีดาวิทยา 5 9 5 19 23 3 1 3 27
7 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 5 7 10 22 24 5 1 5 30
8 บ้านท่าเสียว 5 4 3 12 11 0 1 4 12
9 ชุมชนบัวคำ 5 2 0 7 11 4 0 10 15
10 บ้านหนองสองห้อง 5 1 3 9 14 4 2 3 20
11 บ้านดงหวาย 5 0 2 7 10 5 2 3 17
12 บ้านวังยาว 4 9 2 15 22 2 1 1 25
13 ไตรมิตรวิทยา 4 4 2 10 17 2 1 1 20
14 บ้านโพธิ์ศรี 4 3 2 9 15 2 2 4 19
15 บ้านหนองขอนแก่น 4 3 1 8 14 1 1 1 16
16 หนองแวงบึงงาม 4 2 6 12 15 5 0 8 20
17 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 4 1 1 6 8 5 2 1 15
18 บ้านนาสีใส 4 1 0 5 4 0 1 0 5
19 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 3 4 1 8 13 8 1 2 22
20 บ้านสีเสียด 3 4 1 8 10 7 0 0 17
21 บ้านหนองกุง 3 2 2 7 12 9 3 4 24
22 ชุมชนบ้านสว่าง 3 1 1 5 10 6 0 2 16
23 บ้านหนองผักแว่น 3 1 1 5 9 2 1 1 12
24 บัวดงมันวิทยา 3 1 1 5 4 1 1 1 6
25 บ้านนาแพง 3 1 0 4 6 4 0 2 10
26 บ้านดงดิบ 3 1 0 4 6 0 0 0 6
27 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 3 0 3 6 7 4 0 1 11
28 บ้านหนองฟ้า 3 0 3 6 6 1 0 3 7
29 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 3 0 0 3 7 0 1 1 8
30 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 2 4 3 9 12 8 2 4 22
31 บ้านหัวคู 2 4 1 7 11 2 1 0 14
32 หนองโนราษฏร์บำรุง 2 3 6 11 15 2 4 3 21
33 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 2 2 2 6 6 2 1 1 9
34 บ้านนาทม 2 2 2 6 3 8 1 1 12
35 บ้านดงประเสริฐ 2 2 1 5 8 5 1 1 14
36 บ้านโพนเฒ่า 2 2 1 5 5 2 0 0 7
37 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 2 1 4 7 9 4 4 1 17
38 บ้านโคกสี 2 1 3 6 6 1 1 0 8
39 อนุบาลโพนทอง 2 1 2 5 16 3 4 5 23
40 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 2 1 1 4 8 2 0 2 10
41 บ้านโพธิ์ตาก 2 1 1 4 4 0 0 0 4
42 บ้านหนองเดิ่น 2 1 1 4 3 2 1 4 6
43 วังหลวง 2 1 0 3 5 2 2 0 9
44 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 2 1 0 3 4 2 0 1 6
45 บ้านโนนแก้ว 2 1 0 3 4 0 0 0 4
46 บ้านภูเขาทอง 2 0 2 4 7 1 2 4 10
47 บ้านโนนใหญ่ 2 0 1 3 6 0 0 2 6
48 บ้านหนองหิ่งหาย 2 0 1 3 6 0 0 1 6
49 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 2 0 0 2 4 4 2 2 10
50 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
51 บ้านนางาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 เมืองหนองพอก 1 5 1 7 12 10 2 4 24
53 บ้านเมืองไพร 1 4 0 5 4 1 2 1 7
54 บ้านวังม่วย 1 3 1 5 8 1 1 3 10
55 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 3 0 4 9 4 1 3 14
56 บ้านหนองไฮ 1 2 2 5 4 2 0 0 6
57 บ้านปากช่อง 1 2 0 3 6 0 0 1 6
58 บ้านราษฏร์ดำเนิน 1 2 0 3 4 1 0 0 5
59 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
60 หนองหลวงประชาบำรุง 1 1 2 4 8 4 3 1 15
61 บ้านหนองแวงแห่ 1 1 2 4 8 0 1 1 9
62 บ้านหนองตาไก้ 1 1 2 4 5 1 1 0 7
63 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 1 1 2 4 4 3 2 2 9
64 นาแพงวิทยาคาร 1 1 2 4 4 1 0 4 5
65 บ้านหนองโน 1 1 2 4 4 0 0 2 4
66 อนุบาลเด็กดี 1 1 1 3 8 2 2 0 12
67 บ้านสะอาดนาดี 1 1 1 3 6 6 0 0 12
68 โคกล่ามวิทยาคาร 1 1 1 3 6 4 1 5 11
69 บ้านโนนยาง 1 1 1 3 5 2 1 0 8
70 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 1 1 3 3 1 0 0 4
71 บ้านบาโคหนองแคน 1 1 1 3 3 0 0 2 3
72 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1 1 0 2 12 5 0 0 17
73 พนาลัยวิทยาเสริม 1 1 0 2 5 3 2 4 10
74 บ้านโคกกกม่วง 1 1 0 2 4 2 0 3 6
75 บ้านกุดขุ่น 1 1 0 2 4 1 0 0 5
76 บ้านแห่ประชานุกูล 1 1 0 2 3 5 1 2 9
77 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
78 บ้านห้วยทราย 1 0 2 3 5 9 1 1 15
79 บ้านปลาโด 1 0 1 2 4 4 0 0 8
80 บ้านคำนาดี 1 0 1 2 4 1 0 1 5
81 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1 0 1 2 2 2 1 1 5
82 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านหันหน่องสามัคคี 1 0 0 1 5 2 0 2 7
84 ชุมชนบ้านขวาว 1 0 0 1 4 5 2 3 11
85 หนองไฮภูเขาทอง 1 0 0 1 3 4 0 1 7
86 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 1 3 3 0 0 6
87 บ้านพรมจรรย์ 1 0 0 1 3 1 0 2 4
88 บ้านหนองนกทา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
89 บ้านดอนชาด 1 0 0 1 2 4 0 3 6
90 บ้านหนองคำ 1 0 0 1 2 1 0 3 3
91 บ้านโสกเตย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองแวงใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 1 0 0 1 1 4 1 0 6
94 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
95 บ้านขว้างวิทยากร 1 0 0 1 1 1 1 2 3
96 บ้านดงกลาง 1 0 0 1 1 1 0 2 2
97 คำพระโคกก่งวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
98 หนองขี้ม้า 1 0 0 1 1 1 0 1 2
99 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
100 อนุบาลทองสตา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านโพนทอง 0 3 1 4 10 1 2 2 13
102 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 0 3 0 3 4 5 1 0 10
103 บ้านท่าสี 0 2 1 3 4 2 2 2 8
104 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 0 2 1 3 4 2 1 6 7
105 บ้านดงแจ้งโนนสูง 0 2 0 2 9 4 1 2 14
106 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 0 2 0 2 5 1 0 1 6
107 ปัญจรักษ์ 0 2 0 2 3 3 0 1 6
108 บ้านนาอุ่ม 0 2 0 2 2 2 0 0 4
109 บ้านบากหนองเทา 0 2 0 2 1 5 0 3 6
110 บ้านโพธิ์ชัน 0 2 0 2 1 0 1 1 2
111 บ้านนาโพธิ์ 0 1 2 3 9 3 0 1 12
112 บ้านอุ่มเม่า 0 1 2 3 8 4 0 7 12
113 ชุมชนบ้านชมสะอาด 0 1 2 3 6 5 1 2 12
114 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 0 1 2 3 5 3 3 3 11
115 ภัทรดล 0 1 1 2 4 4 0 0 8
116 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 0 1 1 2 2 2 1 1 5
117 บ้านเหล่าโพนงาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
118 อนุบาลเมืองเมยวดี 0 1 0 1 4 3 1 0 8
119 บ้านหนองแข้ดง 0 1 0 1 4 3 1 0 8
120 ท่าลาดหนองผักตบ 0 1 0 1 3 2 2 1 7
121 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
122 บ้านพันขาง 0 1 0 1 2 3 2 0 7
123 บ้านสำโรงหนองจอก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
124 ศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
125 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 0 1 0 1 2 0 2 4 4
126 บ้านกุดเรือ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
127 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
128 อนุบาลภาคภูมิ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 0 1 0 1 1 3 0 1 4
130 บึงอุดมบึงคำ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
131 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
132 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 1 0 1 0 3 0 0 3
133 ถนนชัยสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 1 1
134 ชุมชนนาทมโคกก่อง 0 1 0 1 0 0 1 0 1
135 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 0 0 2 2 5 0 0 0 5
136 อนุบาลจารุณี 0 0 2 2 3 2 0 1 5
137 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 0 0 1 1 6 1 2 0 9
138 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 0 0 1 1 4 6 1 4 11
139 บ้านพรมสวรรค์ 0 0 1 1 4 4 1 0 9
140 หนองจอกวิทยา 0 0 1 1 3 3 5 6 11
141 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 0 0 1 1 3 2 0 0 5
142 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 1 1 2 3 0 0 5
143 ชุมพรนาเจริญ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
144 อนุบาลเกาะแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
145 บ้านท่าม่วง 0 0 1 1 2 1 2 1 5
146 บ้านดอนควาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
147 บ้านคอกควาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
148 บ้านดงยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
150 อนุบาลสุนันทา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
151 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
152 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
153 บ้านโคกนาคำ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
154 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 1 2 7
155 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 0 0 0 0 3 1 1 1 5
156 บ้านหนองบก 0 0 0 0 3 1 0 1 4
157 บ้านนาวี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
158 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
159 บ้านโคกหนองบัว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านคำโพนสูง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
161 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
162 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านนากระตึบ 0 0 0 0 1 4 2 1 7
164 บ้านหนองอึ่งโปโล 0 0 0 0 1 3 0 0 4
165 บ้านดอนเรือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
166 โนนเพชรพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 ป่าไม้อุทิศ 11 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
169 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 น้ำคำสมศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
172 บ้านโนนลาด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
173 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านนาเลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านบ่อแกนางเลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านป้องสร้างบุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 เสลภูมิสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 ขวัญเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านคำอุปราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 ศิลานครวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 สหมิตรพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 อนุบาลภัทรดล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
187 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 0 0 0 0 2 1 2 3
188 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
189 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
190 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
191 บ้านวังเข 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
194 กุดแห่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
198 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 1 3 1
199 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
202 บ้านจัมปา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านโจด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 194 159 577 933 401 136 259 1,470