การส่งเล่มรายงานโครงการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การส่งเล่มรายงานโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ
ให้ส่งเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม (สำหรับกรรมการ 5 คน) ภายในวันที่
3 ตุลาคม 2557 (เพื่อนำส่งให้กับคณะกรรมการฯ วันประชุม ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557)

 

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 19:55 น.