แจ้งวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3

แจ้งวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3
คณะกรรมการทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
เริ่ม เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 19:59 น.