บัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ควบคุมทีม

เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รอ 3
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ขอให้โรงเรียนได้พิมพ์บัตรสำหรับนักเรียน
/ครูผู้ฝึกสอนและนำติดตัวมาในวันที่แข่งขัน ทั้งนี้ ให้นักเรียนนำบัตรประจำ
ตัวประชาชน
เพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียนมาด้วย (กรรมการทุกกิจกรรม
จะทำการตรวจสอบชื่อ-สกุลจากระบบลงทะเบียน / บัตรประจำตัวเข้าร่วม
การแข่งขันและบัตรประจำตัวประชาชน)
ขอขอบคุณ....

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 06:14 น.