เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
๑.นายอำนวย  เลื่อมใส ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ/๐๙๑ ๐๖๐๑๘๕๙

๒.นางวาสนา  สืบชมพู/ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ/๐๙๑ ๘๖๑๔๗๙๗

๓.นายจำนงค์  ไถวสินธุ์/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/๐๘๑ ๗๒๙๗๙๔๑

๔.นายสุระ  รักความซื่อ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/๐๘๓ ๔๐๐๐๐๖๔

๕.นางสมศรี  ระดารุต/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/๐๘๓ ๐๐๓๙๓๓๕

๖.นายบรรลุ  บุตรศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/๐๘๑ ๙๗๔๑๔๕๒

๗.นายสุดใจ  สุทธิรันดร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/๐๘๙ ๘๔๗๐๖๐๔

๘.นายชำนาญ  ระดารุต/กิจกรรมท้องถิ่น/๐๘๕ ๐๑๒๘๘๖๙

๙.นายสมพงษ์  มาลัยเถาว์/ศิลปะ/๐๘๗ ๒๒๒๗๖๓๖

๑๐.นางจิราภณ์  สีลา/ศิลปะ                /๐๘๑ ๘๗๒๕๕๐๖

๑๑.นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์/ศิลปะ/๐๘๗ ๒๕๘๑๐๓๙

๑๒.นายอภิเดช  เพชรโรจน์/ศิลปะ/๐๙๓ ๔๘๓๖๑๑๐

๑๓.นายสุรดิษ  โยมา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๘๖ ๘๕๘๒๘๕๖

๑๔.นายมานิตย์  วงศ์น้ำคำ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๙๓ ๓๒๗๔๑๔๒

๑๕.นายขจรศักดิ์  หลักแก้ว/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๘๓ ๔๕๑๒๑๓๓

๑๖.นายฐาปกรณ์  ธรรมรักษา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/๐๘๑ ๒๖๒๙๕๒๗

๑๗.นายทองอินทร์ ภูมิประสาท/สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/๐๘๑ ๙๖๔๖๙๙๐

๑๘.นายสฤษดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์/สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/๐๘๖ ๔๕๑๖๕๑๔

๑๙.นายอภิสิทธิ์  เดชะคำภู/การศึกษาพิเศษ/ปฐมวัย/๐๙๘ ๖๒๑๐๒๕๖

๒๐.นางปราณี  สาระบาล/การศึกษาพิเศษ/ปฐมวัย/๐๙๘ ๑๐๓๕๕๘๓

๒๑.นางมณี  ผ่านจังหาร/การศึกษาพิเศษ/ปฐมวัย/๐๙๓ ๔๔๘๙๔๗๙

วันพฤหัสบดี ที่ 02 ตุลาคม 2557 เวลา 09:15 น.