สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุขคง
 
1. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  พนมเขต
2. เด็กหญิงจันทมณี  มั่นคง
 
1. นายสมเดช  พลสะทอน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยานุวงษ์
2. เด็กหญิงสกุลกร  อาจศรัตรู
3. เด็กหญิงอุมา  มาโยธา
 
1. นายอภิรัฐ  เจาะจง
2. นายเชิดศักดิ์  เนตรวงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพานิพัก  ช่อจันทร์
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐการ  นาคะไชย
2. เด็กหญิงศุภกร  เนินสนิท
 
1. นายวิชัย  ธรหาญ
2. นายอภิรัฐ  เจาะจง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ประทุมชัย
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สุตนนท์
3. เด็กชายพีรทัต  อาจศัตรู
4. เด็กชายภานุพงษ์  อ่อนศรี
5. เด็กชายสิทธิพล  เชื้ออุ่น
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมฆกกตาล
 
1. นายเด่น  ทัดศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกานต์  บัวลอย
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ประทุมชัย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ไตรมีแสง
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลมณี
2. เด็กหญิงดรุณี  เหล่าพักสาร
3. เด็กหญิงพิญาดา  ยุวเพ็งศิริกุล
 
1. นางปริขาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางสาวลำพูล  อนันทวรรณ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองโสม
2. เด็กหญิงณีรนุช  ผกานวน
3. เด็กหญิงอวิกา  จันทะคัต
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงสุพกาน  ศิริวรรณ์
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทพร  บัวพา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงอนุชญา  สารเสวก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  จันทะชา
2. เด็กหญิงปวีณา  นาทมพล
3. เด็กหญิงปิยะดา  เทษนอก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทินปภา  บุญชื่น
2. เด็กหญิงนภัสกร  จันทะชา
3. เด็กหญิงอรชุลี  ทะนามสี
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา