สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกานต์  บัวลอย
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ประทุมชัย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ไตรมีแสง
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลมณี
2. เด็กหญิงดรุณี  เหล่าพักสาร
3. เด็กหญิงพิญาดา  ยุวเพ็งศิริกุล
 
1. นางปริขาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางสาวลำพูล  อนันทวรรณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรืองโสม
2. เด็กหญิงณีรนุช  ผกานวน
3. เด็กหญิงอวิกา  จันทะคัต
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงสุพกาน  ศิริวรรณ์
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทพร  บัวพา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงอนุชญา  สารเสวก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  จันทะชา
2. เด็กหญิงปวีณา  นาทมพล
3. เด็กหญิงปิยะดา  เทษนอก
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทินปภา  บุญชื่น
2. เด็กหญิงนภัสกร  จันทะชา
3. เด็กหญิงอรชุลี  ทะนามสี
 
1. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
2. นางดวงใจ  ตะวงษา