สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวนิขาภัทร  หีบทอง
 
1. นางสาวพัชรมัย  บุตรภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงรัฐฐประภา  ชารีรื่น
 
1. นางดวงใจ  ตะวงษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงณิศรา  มาโยธา
2. เด็กหญิงพิมอัปสร  รัตนวงศ์
 
1. นายบุญเพ็ง  นันทะสิทธิ์
2. นางสาวลำพูล  อนันทวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุธิตา  ไชยกันยา
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายถวิล  ทัศสี
2. เด็กหญิงยุภาพร  เยาวเรศ
3. เด็กหญิงเนตรอักษร  สาหนองหม้อ
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
2. นายอภิรัฐ  เจาะจง