สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ภูเพ่น
 
1. นางสาวพัชรมัย  บุตรภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราพร  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงรจนา  มีกรอบทอง
3. เด็กหญิงสกุลกร  อาจศัตรู
 
1. นายสมเดช  พลสะทอน
2. นางสาวพัชรมัย  บุตรภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพลธวัช  โสภารัก
2. เด็กชายวิชิต  พลเยี่ยม
 
1. นายอภิรัฐ  เจาะจง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวณิดา  ชื่นตา
 
1. นายบุญ  กริญรักษ์