สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสินชัย
2. เด็กหญิงรัตนพร  ผลาโชติ
3. เด็กหญิงลักขณา  ไสยรส
 
1. นายภิรมย์  ศรีดวงโชติ
2. นายนัตติกร  นาไชย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัสสริน  ผกาผาด
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสุุนันทนา  ระดาไสย์
4. เด็กหญิงอนัญญา  ไสยรส
5. เด็กหญิงเนตรกัลยา  ทิพโชติ
 
1. นางทองใบ  บุตรทุมพันธ์
2. นายสุรจิตร  สุทธิประภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ทิปิสาร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลองพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  ภููนุพา
4. เด็กหญิงภรทิตย์  ทิพประมวล
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญขยาย
 
1. นางทองใบ  บุตรทุมพันธ์
2. นายสุรจิตร  สุทธิประภา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจตุพร  นามจุมจัง
 
1. นายบุญเหลือ  บุญแสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายปิรวัฒน์  มะลากา
 
1. นายบุญเหลือ  บุญแสน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงยุภาพร  ทิพโชติ
 
1. นายบุญเหลือ  บุญแสน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิต  บุญสินชัย
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  ภูมิเขต
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราภา  นามจุมจัง
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพัฒน์  ไชยศรีษะ
2. เด็กชายธีระรักษ์  ทนุการ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  สงพิมพ์
4. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  เพ็งอารีย์
5. เด็กหญิงพวงจินดา  สุวรรณพิงตา
 
1. นางนิตยา  สุขใส
2. นางสาวทัศนีย์  สร้อยกระโทก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอทิตยา  ผกาผล
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  นนทจันทร์
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาศิริ  พลรักษา
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ภูมิประเสริฐ
2. เด็กชายปิยะวัตร  บุญสินชัย
3. เด็กชายภานวัตน์  นาเมืองรักษ์
4. เด็กชายศุภโชค  สนตาเถร
5. เด็กชายอนุวัตร  ทิพชัย
6. เด็กชายอภิเดช  ผกาหวน
 
1. นายชวน  ประชานันท์
2. นายภิญโญ  ภูมิพันธ์
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเฉลิมชนม์  พลรักษา
 
1. นางอาภรณ์ศิริ  พลรักษา
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย  บุตรหนองแสง
 
1. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เสนะคุณ
2. เด็กหญิงอาริยา  อารีเอื้อ
 
1. นายสมัย  ทนุวรรณ์
2. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 17 1. เด็กชายรักษพงศ์  รักพุทธะ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชมจุมจัง
 
1. นายสมัย  ทนุวรรณ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  ทนุการ
2. เด็กหญิงวาทินี  รักการ
3. เด็กหญิงศิริประภา  เสนารัตน์
 
1. นางศรุดา  ศิริเมือง
2. นางบุษบา  ประดับเพศ
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิประภา
 
1. นางจิราวรรณ  กองสอน
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.6 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ตรีกุล
2. เด็กหญิงบุปผชาติ  ศรีสัมพันธ์
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นางจันศรี  บุญสินพร้อม
2. นางยุพิน  เบ็ญจรูญ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัส  เป็งผัด
2. เด็กหญิงวรัชยา  ผกาเชิด
3. เด็กชายศุภฤกษ์  สุริยนต์
 
1. นางอุมาพร  โฮมจุมจัง
2. นางสำลี  ชมภูพฤกษ์
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กชายกฤติธี  ประชารุง
 
1. นางเยาวรัตน์  ประชานันท์
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปัญจมาตย์
 
1. นายปฎิภาณ  สุนิรันดร์กาล
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศ์หินกอง
2. เด็กหญิงดุษฎี  แว่นแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  รูปคม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัตตุดี
5. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ผกาชิตร
6. เด็กชายศิวพุฒิ  ศิริบุตร
7. เด็กชายอภิรักษ์  ผกาพันธ์
 
1. นางบุษบา  ประดับเพศ
2. นางสุธิดา  อุดทา
3. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุบผาเทพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุตรจำรวล
3. เด็กหญิงอนิศรา  ผลาขิต
 
1. นางเฉลียง  สาระรัตรน์
2. นางบุษบา  ประดับเพศ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ทิพประมวล
2. เด็กชายชานนท์  จรบุรมย์
 
1. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
2. นายสมัย  ทนุวรรณ์