สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงปารณีย์  บุญศล
2. เด็กหญิงรัชนีพร  ทศกรณ์
 
1. นายสมัย  ทนุวรรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาทสีทา
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  นกทรัพย์
3. เด็กหญิงวันวิสา  หอมสมบัติ
 
1. นางนภารัตน์  ธรรมสาร
2. นางสาวทัศนีย์  สร้อยกระโทก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปัตตุดี
2. เด็กชายภานุเดช  ทองแก้ว
 
1. นายภิรมย์  ศรีดวงโชติ
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลียมชัย  ทนุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บรรจมาตย์
 
1. นายบุญเหลือ  บุญแสน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โชติมุข
 
1. นางวิลาวัลย์  ทนุวรรณ์