สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีธัช  ฐานสุหมั่น
2. เด็กชายพลวัฒน์  กมลสินธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลียมชัย  ทนุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราพันธ์  ทิพประมวล
2. เด็กชายชานนท์  สร้อยมาตย์
3. เด็กชายพรชนก  จันทุม
4. เด็กชายศิรพุทร  ศิริบุตร
5. เด็กหญิงศิริพร  พรชนก
 
1. นายประเทือง  พัฒนโชติ