สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  เขตสูงเนิน
2. เด็กหญิงพนิดา  ศิริโท
3. เด็กชายสุรพงษ์  ช่างทำ
 
1. นางวิมลรัตน์  อาษาศึก
2. นางสาวประยูร  ขนันไทย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา   จิตตะไชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราญมีชัย
3. เด็กชายนันทชัย   วงษ์โพธิสาร
 
1. นางสาคร  ขันธจันทร์
2. นางวิมลรัตน์  อาษาศึก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  พรมดวง
2. เด็กหญิงปภาวี  ศรีชม
3. เด็กหญิงภัทริดา  แนวขี้เหล็ก
4. เด็กชายสุรยุทธ  จิตตะไชย
5. เด็กชายโยธิน  ตรางา
 
1. นายวินัย  แพนกุดเรือ
2. นายทรงฤทธิ์  กระอาจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  พยุงหอม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ดารา
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ผลาฤทธิ์
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริโท
5. เด็กหญิงสุจินันท์  ยาวโนภาส
 
1. นายชวโชติ  สิริสกุลมาลัย
2. นางสาคร  ขันธจันทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  จันโน
2. เด็กหญิงจันทัปปภา   ดารุนิกร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยชารี
4. เด็กชายนิลมณี  ราญมีชัย
5. เด็กหญิงบุญรักษา  ไชยเชษฐ์
6. เด็กหญิงพิยดา  สุขรุ่ง
7. เด็กหญิงภัทรพร  กำหอม
8. เด็กชายภัทรพล  ศรีธนาภิวัตน์
9. เด็กหญิงวาโย  ประยงค์หอม
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ราญมีชัย
11. เด็กชายศุภณัฐ  ทรงคาศรี
12. เด็กหญิงอาทิตยา  โทรัตน์
13. เด็กหญิงเจริญญา  จันทรบุตร
14. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พินิจมนตรี
15. เด็กหญิงเสาวภา  โสมาบุตร
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  อาวรณ์
2. นายวินัย  แพนกุดเรือ
3. นายวิทยา  วรรณเชษฐ์