สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทา  ตาลรัศมี
2. เด็กหญิงชลดา  เจริญเขตร์
3. เด็กหญิงชาลีสา  พลเยี่ยม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงทิพากร  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงทิภากร  พลเยี่ยม
7. เด็กชายธนากรม  ภักดี
8. เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
9. เด็กชายนนทวัฒน์  สมสนิท
10. เด็กชายนันทวัฒน์  พลเยี่ยม
11. เด็กหญิงนุชศรา  กุลศิริ
12. เด็กหญิงบี  พลเยี่ยม
13. เด็กหญิงบุษบา  อุทัยแสง
14. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
15. เด็กหญิงปิยะดา  กุลศิริ
16. เด็กชายพงศภัค  ไชยยนต์
17. เด็กหญิงพรธิวา  ศิริแสน
18. เด็กชายพีระพล  บุญมี
19. เด็กชายพีระภัทร  นาสุงพรม
20. เด็กหญิงภัณทิลา  อินจันทร์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  อุปกรณ์
22. เด็กหญิงรดาริน  ฝากาบล
23. เด็กชายรัฐภูมิ  คำศรีเมือง
24. เด็กชายวัชระ  พลเยี่ยม
25. เด็กหญิงวันวิสา  เจริญเขตร์
26. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เจริญเขตร์
27. เด็กหญิงศยามล  พลเยี่ยม
28. เด็กหญิงศิรินภา  ศิริแสน
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุทธิประภา
30. เด็กชายสัญญา  อาดคำพันธ์
31. เด็กชายสิทธิพล  มาตภาพ
32. เด็กหญิงสิริวิมล  พลเยี่ยม
33. เด็กหญิงอรณี  แสนมี
34. เด็กชายอิศรา  พลเยี่ยม
35. เด็กหญิงเบญญา  ภาไร่ไสว
36. เด็กชายเปรมวฤทธิ์  ปิ่นปั่น
 
1. นายเชิดชัย  เพียรสงวน
2. นายอนุชาติ  ศิริภิรมย์