สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรีเนาว์
 
1. นางกณิกนันท์  จอมคำสิงห์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรื่นฤทัย  โพธิ์ศรีเนาว์
 
1. นางกณิกนันท์  จอมคำสิงห์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  โนนน้อย
 
1. นางกณิกนันท์  จอมคำสิงห์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  เอี่ยมหนู
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีตระการ
3. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วอยู่
4. เด็กชายพิพัฒน์  จำปาบัว
5. เด็กหญิงวรัญญา  อรัญมิ่ง
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  พันธ์เป็น
 
1. นายณัฐพงศ์  ปะนาสังข์
2. นายวิชัย  ขามเรือง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรินทร์  นิติชัยตระกูล
2. เด็กชายไพรัช  ถวิลมาตย์
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา
2. นางดวงใจ  วรรณสิทธิ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปารณ  ธาตุศรี
2. เด็กชายปิยะ  ระคร
3. เด็กชายไพรัช  ถวิลมาตย์
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา
2. นางสาวเอมอร  ดอนสามารถ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  โนนวงษา
2. เด็กชายวีระชัย  แดนกาไสย
3. เด็กชายสุริยันต์  สมสะอาด
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาภา  คำบุญเหลือ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ผดุงชาติ
3. เด็กชายศรันยู  ชนูสิทธิ์
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา