สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชุติเทพ  ทองวันดี
2. เด็กชายธนากร  วัฒนารม
 
1. นางกัญกนิษฐ์  ภูรับ
2. นางราตรี  เพียรชนะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติมา   ศรีสุระ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญอินทร์พรม
3. เด็กหญิงปนัดดา  ยานุพรม
4. เด็กหญิงปริญญา  อ่างสุพรรณ
5. เด็กหญิงรจรินทร์  ดาเลิศ
6. เด็กหญิงรัตนา  มรมะณี
7. เด็กหญิงวรัญา  ยะหา
8. เด็กหญิงสายธาร  แมนสถิต
9. เด็กหญิงสุวิตรา  โสรส
10. เด็กหญิงไพลิน  มรมะณี
 
1. นางทองใบ  หัสรินทร์
2. นายภควัฒน์  เพียรชนะ
3. นางราตรี  เพียรชนะ