สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัชทัย  ทองจันดี
2. เด็กชายทินภัทร  อรัญโสตร
3. เด็กชายวีระพงษ์  แสงสวาสดิ์
 
1. นายกำชัย  ศิริเวช
2. นางสาวสุภาวดี  ป้องศรี