สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดาพร  พิมพ์วงค์
2. เด็กหญิงสุมาพร  เพียแก้ว
3. เด็กหญิงเหมย  วงสุโท
 
1. นายกำชัย  ศิริเวช
2. นางสาวสุภาวดี  ป้องศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงภาวิณี  ออกประเสริฐ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คำจริง
 
1. นายสุวิชา  พิสัยพันธ์
2. นายอรรถวิทย์  สินธุสนธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายจตุพงษ์  ขัดทรายขาว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เชียนรัมย์
3. เด็กชายนธวัตร  ทรงเดชกล้า
 
1. นายจงกล  เศษศรีแสง
2. นางสมจิตร  จั่นแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมลี
2. เด็กหญิงกชมน  บูรณะพล
3. เด็กหญิงแพรวผกา  วงสุโท
 
1. นายอภัย  สุทธิประภา
2. นางสมจิตร  จั่นแก้ว
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 18 1. เด็กชายรุ้งตะวัน  เศษศรีแสง
 
1. นางนฤมน  บุระพล