สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรมุงคุณ
 
1. นายอรรถวิทย์  สินธุสนธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวนิดา  บุตรไวยวุฒิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ป้องศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปรียาพร  จินดากุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  ป้องศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดาพร  พิมพ์วงค์
2. เด็กหญิงสุมาพร  เพียแก้ว
3. เด็กหญิงเหมย  วงสุโท
 
1. นายกำชัย  ศิริเวช
2. นางสาวสุภาวดี  ป้องศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัชทัย  ทองจันดี
2. เด็กชายทินภัทร  อรัญโสตร
3. เด็กชายวีระพงษ์  แสงสวาสดิ์
 
1. นายกำชัย  ศิริเวช
2. นางสาวสุภาวดี  ป้องศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรชัย  พิมพ์วงค์
 
1. นายอภัย  สุทธิประภา
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงภาวิณี  ออกประเสริฐ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คำจริง
 
1. นายสุวิชา  พิสัยพันธ์
2. นายอรรถวิทย์  สินธุสนธิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายจตุพงษ์  ขัดทรายขาว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เชียนรัมย์
3. เด็กชายนธวัตร  ทรงเดชกล้า
 
1. นายจงกล  เศษศรีแสง
2. นางสมจิตร  จั่นแก้ว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมลี
2. เด็กหญิงกชมน  บูรณะพล
3. เด็กหญิงแพรวผกา  วงสุโท
 
1. นายอภัย  สุทธิประภา
2. นางสมจิตร  จั่นแก้ว
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 18 1. เด็กชายรุ้งตะวัน  เศษศรีแสง
 
1. นางนฤมน  บุระพล