สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ไกรยสิทธิ์
 
1. นายยอดชาย  ครสาย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เมาะราษี
2. เด็กหญิงนัยดา  กุลสุวรรณ
 
1. นายนิตินัย  มาศวรรณา
2. นางวิภาภรณ์  จันทร์โชติ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิระนันท์  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนสี
3. เด็กชายชานนท์  ศรีษะนอก
 
1. นางอ่อนศรี  ศรีจุมพล
2. นายสมพร  จันทร์แพง