สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ไกรยสิทธิ์
 
1. นายยอดชาย  ครสาย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทร  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงสุภัทราพร  จันทร์แพง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สอนมณี
 
1. นายนิตินัย  มาศวรรณา
2. นายพีรศักดิ์  แก้วคำลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษกร  กาละมูล
2. เด็กชายก้องกิตติ  ธิมาชัย
3. เด็กชายจิรัฐโชติ  มณีกัญญ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุ่มมาตย์
5. เด็กชายณัฐศักดิ์  แก้วศิลา
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีบุษย์
7. เด็กชายธีรยุทธ  โพธิ์สุข
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  กลางชะนีย์
9. เด็กชายพัลลภ  จันทร์เรือง
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุ่มมาตย์
11. เด็กชายยศนนท์  เอี่ยมอำพร
12. เด็กหญิงวรัญญา  บัวบาน
13. เด็กชายวิทวัส  มะลิ
14. เด็กหญิงวิภาวี  มณีกัลย์
15. เด็กชายสราวุฒิ  แสงสว่าง
16. เด็กชายสราวุธ  แก้วสิมมา
17. เด็กหญิงสุนิชา  กุตัน
18. เด็กชายอัครพนธ์  ผลจันท์
19. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีบุษย์
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กล่อมเกลา
 
1. นายสุภาพ  อุประไมย์
2. นายยอดชาย  ครสาย
3. นางอ่อนศรี  ศรีจุมพล
4. นางวิภาภรณ์  จันทร์โชติ
5. นายสมพร  จันทร์แพง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เมาะราษี
2. เด็กหญิงนัยดา  กุลสุวรรณ
 
1. นายนิตินัย  มาศวรรณา
2. นางวิภาภรณ์  จันทร์โชติ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิระนันท์  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนสี
3. เด็กชายชานนท์  ศรีษะนอก
 
1. นางอ่อนศรี  ศรีจุมพล
2. นายสมพร  จันทร์แพง