สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิญาดา   พันสีลา
 
1. นางอารยา  โพธิ์มาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง 7 1. เด็กชายภูริทัต   สีนาหอม
 
1. นางปัญญา   ศรีวะสุทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา   จำำปาลาด
 
1. นางปัญญา   ศรีวะสุทธิ์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  อินทร์สุข
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญโส
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  องอาจ
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สายโรจน์