สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.25 เงิน 8 1. เด็กชายวัชระ   โอชารส
 
1. นางสาวเสาวณี   อุยะเอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  อุปเนตร
 
1. นางอารยา  โพธิ์มาตย์
2. นางทองสันต์  เกกาฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   พงษ์วันนา
2. เด็กหญิงวารินน่า    อาจยาทา
 
1. นายถวิล  ชอบบุญ
2. นางสาวมลฤดี   แต้มสีคาม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายจิตรานนท์  หลักคำ
2. เด็กชายธนพร  ไชยแสง
3. เด็กชายศุภกร   จันไท
 
1. นางสาวเสาวณี  อุยะเอก
2. นางสาวธีราภรณ์  สายโรจน์